Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Hucie "Szczecin" w Szczecinie

Sygnatura
65/937/0
Daty skrajne
1948-1983
Liczba serii
13
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Konferencje sprawozdawczo-wyborcze 1949-1979; 16 j.a. 2. Protokoły posiedzeń plenarnych 1949-1981; 14 j.a. 3. Protokoły posiedzeń Egzekutywy 1949-1981; 37 j.a. 4. Komisje problemowe 1949-1950, 1958-1977; 3 j.a. 5. Sprawozdania statystyczne 1965-1976; 1 j.a. - sprawozdania o liczebnym członków i kandydatów partii. 6. Sprawozdania, informacje, oceny 1948-1952, 1957-1963; 4 j.a. - informacje dotyczące działalności Komitetu Zakładowego PZPR, wykazy zdawczo-odbiorcze akt przekazywanych do archiwum zakładowego Komitetu Wojewódzkiego PZPR.

Dzieje twórcy:

Po powstaniu w grudniu 1948 r. PZPR rozpoczęła się jej budowa w terenie. Oparta ona była na podległości komitetów kolejnych szczebli - od Komitetu Centralnego przez komitety wojewódzkie, powiatowe, miejskie, dzielnicowe, gromadzkie aż po podstawowe organizacje partyjne. Najniższe ogniawa partii - podstawowe organizacje partyjne - powstawały tam, gdzie liczba członków partii była mniejsza niż 100 osób, jeśli było ich więcej wówczas tworzono komitety zakładowe. POP funkcjonowały na terenie całego kraju, we wszystkich zakładach pracy. Mogły się one dzielić na oddziałowe organizacje partyjne. W poszczególnych zakładach POP lub OOP mogły dzielić się na grupy partyjne. Każdy członek partii, a także kandydat, należał do organizacji partyjnej. Najwyższą władzą władzą partii na szczeblu POP było zebranie. Wybierało ono egzekutywę, komisję rewizyjną i komisję kontroli partyjnej. Zebrania rozpatrywały i zatwierdzały sprawozdania ustępujących władz, omawiały realizację zadań programowych partii orazustalały kierunki działania. Kontrolą całokształtu działalności partii w zakładzie pracy zajmowała się komisja rewizyjna. Pracą partii w okresie pomiędzy posiedzeniami plenarnymi kierowała egzekutywa, która była organem wykonawczym POP. Wybierana była na 2 lata. W Hucie "Szczecin" Komitet Zakładowy PZPR powstał najprawdopodobniej w styczniu 1949 r. i działał zgodnie z ogólnymi wytycznymi partii. Po przegranych wyborach w czerwcu 1989 r. PZPR utraciła monopolistyczną pozycję i przestała mieć charakter partii państwowej. Jesienią 1989 r. organizacje partyjne usunięto z zakładów pracy, a władze partii doprwoadziły do jej rozwiązania w styczniu 1990 r.

Daty skrajne:

1948-1983

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1948-1983.

Nazwa dawna:

Komitet Zakładowy PZPR Huta "Szczecin"

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

75

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

75

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

Decyzją KM z 21.12.2011 r. nastąpiła zmiana nazwy zespołu