Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Stargardzie Szczecińskim

Sygnatura
65/943/0
Daty skrajne
1955-1986
Liczba serii
6
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Konferencje 1960-1986; 5 j.a. 2. Posiedzenia plenarne 1959-1986; 5 j.a. 3. Posiedzenia egzekutywy 1964-1986; 12 j.a. 4. Sprawozdania, informacje i oceny 1955-1980; 4 j.a. - stan liczebny członków i kandydatów partii, protokoły zebrań POP, plany pracy Komitetu Zakładowego

Dzieje twórcy:

Po powstaniu w grudniu 1948 r. PZPR rozpoczęła się jej budowa w terenie. Oparta ona była na podległości komitetów kolejnych szczebli - od Komitetu Centralnego przez komitety wojewódzkie, powiatowe, miejskie, dzielnicowe, gromadzkie aż po podstawowe organizacje partyjne. Najniższe ogniawa partii - podstawowe organizacje partyjne - powstawały tam, gdzie liczba członków partii była mniejsza niż 100 osób, jeśli było ich więcej wówczas tworzono komitety zakładowe. POP funkcjonowały na terenie całego kraju, we wszystkich zakładach pracy. Mogły się one dzielić na oddziałowe organizacje partyjne. W poszczególnych zakładach POP lub OOP mogły dzielić się na grupy partyjne. Każdy członek partii, a także kandydat, należał do organizacji partyjnej. Najwyższą władzą władzą partii na szczeblu POP było zebranie. Wybierało ono egzekutywę, komisję rewizyjną i komisję kontroli partyjnej. Zebrania rozpatrywały i zatwierdzały sprawozdania ustępujących władz, omawiały realizację zadań programowych partii orazustalały kierunki działania. Kontrolą całokształtu działalności partii w zakładzie pracy zajmowała się komisja rewizyjna. Pracą partii w okresie pomiędzy posiedzeniami plenarnymi kierowała egzekutywa, która była organem wykonawczym POP. Wybierana była na 2 lata. Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Stargardzie Szcz. uruchomiono we wrześniu 1945 r. i był to najważniejszy zakład na terenie miasta. Komitet Zakładowy powstał najprawdopodobniej zaraz po utworzeniu PZPR. Podlegał on Komitetowi Miejskiemu PZPR w Stargardzie Szczec. Na przestrzeni lat, wraz z rozwojem zakładu, zwiększała się liczba OOP- 7 w 1965 r., 16 w 1974. Były też 2 POP. Po przegranych wyborach w czerwcu 1989 r. PZPR utraciła monopolistyczną pozycję i przestała mieć charakter partii państwowej. Jesienią 1989 r. organizacje partyjne usunięto z zakładów pracy, a władze partii doprowadziły do jej rozwiązania w styczniu 1990 r.

Daty skrajne:

1955-1986

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1955-1986.

Nazwa dawna:

Komitet Zakładowy PZPR Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego wStargardzie Szczecińskim

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

26

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

26

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA

Decyzją KM z 21.12.2011 r. nastapiła zmiana nazwy zespołu