Urząd Miasta i Gminy w Cedyni

Sygnatura
65/1081/0
Daty skrajne
[1946] 1973-1990 [1992]
Liczba serii
122
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. AKTA RADY NARODOWEJ MIASTA I GMINY 1973-1990 198 j.a. 1. Rada Narodowa 1973-1990; 76 j.a. - regulaminy Rady (1975, 1984), protokoły sesji (1973-1990), rejestry uchwał (1975-1990), rejestry postanowień (1984-1989), realizacja uchwał Rady (1977-1990), plany pracy na lata 1986-1987, sprawozdania z działalności Rady za lata 1973-1987, sprawy osobowe radnych (1973, 1984-1988), spotkania radnych z wyborcami (1983), wnioski i interpelacje radnych(1978-1990). 2. Komisje Rady 1973-1990; 68 j.a. - protokoły posiedzeń komisji stałych Rady (1976-1990), komisje niestałe Rady (1984). 3. Prezydium Rady 1973-1990; 38 j.a. - protokoły posiedzeń Prezydium Rady (1973-1990), postanowienia Prezydium Rady (1974-1990). 4. Samorząd mieszkańców 1978-1989; 16 j.a. - protokoły zebrań samorządu mieszkańców w miastach (1984, 1988), protokoły zebrań wiejskich (1978-1989). II. URZĄD MIASTA I GMINY 1973-1990; 134 j.a. 5. Organizacja i zarządzanie 1976-1989; 14 j.a. - zarządzenia Naczelnika (1976-1989), decyzje Naczelnika (1976-1979, 1981-1989), protokoły narad kadry kierowniczej Urzędu (1985-1986), instrukcja kancelaryjna (1987), analizy skarg i wniosków od ludności (1976-1986), wycinki prasowe (1979-1980, 1986-1988). 6. Plany pracy i ich realizacja 1983-1988; 8 j.a. - plany pracy Urzędu (1983-1985, 1987-1988), sprawozdania z realizacji planów pracy (1984-1985). 7. Statystyka 1975-1979; 4 j.a. - Narodowy Spis Powszechny (1978), sprawozdania z ruchu naturalnego ludności (1975-1979), plany i programy badań i opracowań statystycznych (1983, 1987-1988). 8. Podział administracyjny 1986; 1 j.a. - podział gminy na sołectwa (1986). 9. Kontrola 1978-1979; 1 j.a. - protokoły posiedzeń Komitetu Kontroli Społecznej. 10. Ewidencja osobowa pracowników, szkolenia i dyscyplina pracy 1974-1989; 8 j.a. - analizy i sprawozdania z zatrudnienia w Urzędzie (1974-1988), szkolenia pracowników (1980), dyscyplina pracy (1975). 11. Planowanie i wykonanie budżetu gminy 1973-1990; 35 j.a. - budżety MiG (na lata 1974-1990), zmiany budżetowe (1978, 1982-1987, 1989), bilanse (za lata 1973, 1975-1989). 12. Plany społeczno-gospodarcze rozwoju gminy 1973-1990; 30 j.a. - plany wieloletnie (na lata 1986-1990), roczne plany społeczno-gospodarcze (na lata 1973-1976, 1978-1979, 1981, 1984, 1986-1990), sprawozdania z wykonania wieloletnich planów społeczno-gospodarczych (za lata 1976-1980, 1986-1990), sprawozdania z wykonania rocznych planów społeczno-gospodarczych(za lata 1974-1977, 1980-1981, 1983-1989), informacje o sytuacji gospodarczej gminy (1979, 1981-1987), udział gminy w konkursach (1984-1989). 13. Oświata, kultura, turystyka, sport, służba zdrowia 1978-1988; 4 j.a. - informacje dotyczące oświaty, kultury, turystyki, sportu i służby zdrowia (1978, 1980-1981, 1986-1988). 14. Kolegium ds. Wykroczeń 1982-1986; 3 j.a. - wybory ławników ludowych i członków Kolegium ds. Wykroczeń (1986), sprawozdania z działalności Kolegium (za lata 1981, 1983-1986). 15. Nadzór nad działalnością Urzędu Stanu Cywilnego 1979-1982; 5 j.a. - sprawozdania z działalności USC za lata 1979-1984. 16. Obrona cywilna 1976-1977; 1 j.a. - sprawozdania z działalności Obrony Cywilnej za lata 1976-1977. 17. Gospodarka rolna 1977-1987; 9 j.a. - przejmowanie i przekazywanie nieruchomości PFZ (1986), inwentaryzacja nieruchomości PFZ (1981-1987), zagospodarowywanie gruntów (1980-1981), plan postępu rolniczego na 1989 r., oceny działalności instytucji współpracujących z rolnictwem w 1977 r. 18. Geodezja miejska i kartografia 1985-1989; 6 j.a. - ewidencja urządzeń podziemnych (1985-1986, 1989), ewidencja gruntów i budynków (1985), numeracja domów i nieruchomości (1985-1989), mapa zasadnicza gruntów-osnowa geodezyjna (1985-1986). 19. Opieka społeczna 1984-1989; 3 j.a. - plany, programy i sprawozdania dotyczące pomocy społecznej. 20. Wybory i referendum 1987-1988; 2 j.a. - programy wyborczy miasta i gminy w wyborach 1988 r., organizacja referendum (1987). III. AKCESJA nr 2272/2007; 1974-1989; 48 j.a. - RADA NARODOWA MIASTA I GMINY 1978-1984; 4 j.a. - samorząd mieszkańców - statut, protokoły narad, sprawozdania z działalności. - URZĄD MIASTA I GMINY 1974-1989; 44 j.a. 21. Organizacja i zarządzanie 1976-1989; 10 j.a. - statuty Urzędu z 1976, 1977, 1988 r., regulamin organizacyjny Urzędu (1979, 1980, 1983, 1984, 1989), wykaz komisji i zespołów doradczo-opiniodawczych i konsultacyjnych działających na terenie miasta i gminy (1979-1985), protokoły narad władz miasta i gminy z przedstawicielami jednostek podporządkowanych (1979-1981, 1985-1986). 22. Kontrole 1981-1986; 7 j.a. - protokoły kontroli UMiG (1982, 1986), protokoły kontroli jednostek podległych - Kombinatu PGR w Cedyni (1981-1982) i placówek handlowych na terenie miasta i gminy (1981-1986). 23. Sprawozdania z ruchu naturalnego ludności 1984-1986; 1 j.a. 24. Ewidencja osobowa pracowników - Analiza sytuacji kadrowej w UMiG w Cedyni 1988; 1 j.a. 25. Udział w konkursach 1977-1979; 1 j.a. - arkusze sprawozdawcze uczestnika konkursu "Mistrz Gospodarności" 26. Oświata, kultura, turystyka, sport, służba zdrowia 1974-1989; 6 j.a. - program działania w zakresie zagospodarowania i utrzymania Rejonu Pamięci Narodowej w obrębie granic administracyjnych miasta (z 1974 r.), sprawozdania z pracy Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Cedyni z 1982 r., Muzeum Regionalnego w Cedyni za lata 1984-1985, działalność Rady Gminnej Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych za lata 1980, 1984-1986. 27. Rzemiosło, usługi, handel 1977-1986; 11 j.a. - nadzór i realizacja przepisów w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych w latach 1976-1980, nadzór nad działalnością rzemiosła (z lat 1981-1983), placówek usługowych (z 1980 r.), informacja o rozwoju sieci placówek usługowych do roku 1990 (z roku 1986), informacje o zaopatrzeniu rynku w artykuły spożywcze i opał (z lat 1978, 1981-1986). 28. Obrona cywilna. Ochrona p.poż gminy. Sprawy wojskowe 1977-1988; 7 j.a. - zadania UMiG w zakresie obronności (1977 r.), oceny stanu p.poż na terenie miasta i gminy (za lata 1982-1983, 1985-1986, 1988), statystyka pożarów w gminie z 1985 r., sprawozdania dotyczące poboru do wojska (za lata 1977-1982, 1985-1986). IV. AKCESJA nr 2592/2009; [1946-1972] 1973-1990; 133 j.a. Rada Narodowa Miasta i Gminy w Cedyni 1973-1989; 42 j.a. 1. Ewidencja uchwał Rady, komisji, wniosków i interpelacji radnych 1979-1986; 3 j.a. 2. Komisje Rady 1978-1980; 3 j.a. 3. Komitet Kontroli Społecznej 1978-1983; 7 j.a. 4. Spotkania radnych z wyborcami 1979-1983; 1 j.a. 5. Kwestionariusze radnych 1978-1988; 3 j.a. 6. Skargi i wnioski wpływające do Przewodniczącego Rady 1984-1987; 1 j.a. 7. Realizacja uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej 1973-1980; 5 j.a. 8. Współpraca i współdziałanie Rady z innymi instytucjami i organizacjami 1981-1987; 3 j.a. 9. Samorząd mieszkańców 1978-1989; 12 j.a. 10. Wybory do Sejmu i rad narodowych 1976-1980; 3 j.a. 11. Komisje niestałe Rady 1988-1988; 1 j.a. Urząd Miasta i Gminy w Cedyni [1946–1972] 1973–1990 [1991–1992]; 91 j.a. 1. Narady i zjazdy 1988-1990; 3 j.a. 2. Skargi i wnioski 1987-1990; 3 j.a. 3. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi 1987-1988; 1 j.a. 4. Szkolenia sołtysów 1990-1990; 1 j.a. 5. Kontrole Urzędu Miasta i Gminy 1973-1989; 3 j.a. 6. Samokontrola, samoocena 1982-1985; 3 j.a. 7. Roczne plany miasta i gminy 1989-1989; 1 j.a. 8. Sprawozdania z realizacji rocznych planów miasta i gminy 1986-1990; 2 j.a. 9. Roczne plany pracy 1987-1990; 3 j.a. 10. Dane statystyczne o pracownikach 1990-1990; 1 j.a. 11. Udział w konkursach, estetyzacja gminy 1976-1989; 6 j.a. 12. Obchody 1000-lecia Bitwy pod Cedynią [1969-1972]; 1 j.a. 13. Rolnictwo-zespoły rolników, gospodarstwa specjalistyczne 1973-1983; 2 j.a. 14. Rolnictwo – planowanie 1976-1985; 2 j.a. 15. Rolnictwo – sprawozdawczość 1978-1990; 4 j.a. 16. Rolnictwo – spisy rolne 1979-1980; 4 j.a. 17. Leśnictwo 1979-1989; 1 j.a. 18. Rezerwaty i pomniki przyrody 1985-1989; 1 j.a. 19. Budownictwo – planowanie 1977-1978; 2 j.a. 20. Budownictwo – sprawozdawczość 1973-1986; 5 j.a. 21. Zagospodarowanie przestrzenne 1974-1989; 3 j.a. 22. Sprawozdawczość podatkowa 1973-1990; 3 j.a. 23. Nadzór nad działalnością spółek wodnych i stowarzyszeń 1974-1987; 8 j.a. 24. Działalność Kolegium ds Wykroczeń 1976-1983; 4 j.a. 25. Obrona cywilna, bezpieczeństwo publiczne 1978-1990; 9 j.a. 26. Ochrona przeciwpożarowa 1983-1990; 4 j.a. 27. Działalność ochotniczych straży pożarnych [1946-1972] 1973-1990 [1991-1992]; 14 j.a.

Dzieje twórcy:

Gmina Cedynia powstała 1.I.1973 r. Tworzyło ją 13 sołectw: Bielinek, Czachów, Golice, Lubiechów Dolny, Lubiechów Górny, Łukowice, Orzechów, Osinów Dolny, Piasek, Siekierki. Na mocy ustawy z 29.XI.1972 r. powstała możliwość utworzenia jednej rady narodowej dla gminy i sąsiadującego z nią miasta. Decyzję w tej sprawie podejmowała WRN. 7.XII.1972 r. utworzono Radę Narodową Miasta i Gminy w Cedyni. Pierwszym przewodniczącym Rady wybrany został Władysław Stafiej. Na pierwszym posiedzeniu 4.I.1973 r. Rada wybrała 5 następujących komisji: Komisję Planu, Budżetu i Finansów oraz Zaopatrzenia, Komisję Gospodarki Terenami i Ochrony Środowiska, Komisję Rolnictwa i Leśnictwa, Komisję Ładu i Porządku Publicznego, Komisję ds Spraw Socjalnych i Oświatowo-Kulturalnych. Organizacją pracy Rady kierowało Prezydium. Organem administracji państwowej w gminie oraz organem wykonawczym i zarządzającym Rady był naczelnik gminy. Pierwszym został Tadeusz Wawrzyńczyk. Swoje zadania naczelnik wykonywał poprzez Urząd Miasta i Gminy. W jego skład wchodziło: Biuro Urzędu Gminy, Gminna Służba Rolna i Urząd Stanu Cywilnego. Biuro urzędu gminy pełniło rolę obsługi rady narodowej, prezydium i komisji oraz wykonywało prace zlecone przez naczelnika w zakresie administracji i gospodarki gminy. Pracami biura kierował sekretarz, a zadania swoje wykonywało ono poprzez referaty i stanowiska pracy. Gminna służba rolna pełniła rolę organizatora i koordynatora prac w gospodarstwach rolnych, rolę nadzorczą nad racjonalnym wykorzystaniem środków produkcji i zagospodarowania ziemi oraz współpracowała w instytucjami rolniczymi z terenu gminy. Po zakończeniu reform administracyjnych kraju w 1975 r., likwidacji powiatów izwiększeniu liczby województw, zwiększył się zakres działania Rady i jej organów wykonawczych. Działania te nie spowodowały zmian w funkcjonowaniu UMiG. Dnia 9.XII.1973 r. odbyły się wybory do rad narodowych wszystkich szczebli. Sesja inauguracyjna nowo wybranej RNMiG w Cedyni odbyła się 19.XII.1973 r. Rada utworzyła 4 komisje: Komisję Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia, Komisję Rolnictwa, Gospodarki Terenami i Ochrony Środowiska, Komisję Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych oraz Komisję Ładu i Porządku Publicznego. Nadal organem administracji państwowej w gminie oraz organem wykonawczym i zarządzającym Rady był naczelnik gminy, który wykonywał swoje zadania poprzez UMiG. Zmiany w kolejnych latach dotyczyły jedynie zmian w nazewnictwie komisji rady oraz zmian poszczególnych stanowisk i referatów urzędu. Jedyna poważniejsza zmiana to zmiana w 1988 r. stanowiska ds. obsługi rady narodowej w Biuro Rady Narodowej Miasta i Gminy. Ostatnia sesja RNMiG odbyła się 25.IV.1990 r. Urząd Miasta i Gminy w Cedyni istniał do maja 1990 r.

Daty skrajne:

[1946] 1973-1990 [1992]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Urząd Miasta i Gminy w Cedyni i Rada Narodowa Miasta i Gminy w Cedyni

Daty:

1946-1972, 1973-1990, 1990-1992.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

513

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

513

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

5.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

5.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA