Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

Sygnatura
65/1083/0
Daty skrajne
[1945]1973-1990
Liczba serii
117
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Rada Narodowa Miasta i Gminy 1. Organizacja Rady 1975, 1978, 1989; 4 j.a. - regulaminy Rady, normatywy kancelaryjno-archiwalne. 2. Protokoły sesji 1973-1990; 43 j.a. 3. Sprawy osobowe radnych 1973-1987; 7 j.a. - karty ewidencyjne i kwestionariusze radnych, składy osobowe rady w poszczególnych kadencjach. 4. Spotkania radnych z wyborcami 1973-1978; 4 j.a. 5. Wnioski i interpelacje radnych 1973-1988; 4 j.a. II. Komisje Rady 6. Protokoły posiedzeń komisji stałych 1974-1990; 89 j.a. 7. Kontrole komisji stałych 1977; 1 j.a. III. Prezydium Rady Narodowej Miasta i Gminy 1974-1990; 37 j.a. - protokoły posiedzeń Prezydium, postanowienia Prezydium, rejestr postanowień. IV. Samorząd mieszkańców 1973-1990; 42 j.a. - samorząd mieszkańców w miastach: wybory, regulaminy, protokoły zebrań komitetów osiedlowych, karty ewidencyjne komitetów osiedlowych, sprawozdania z działalności, samorząd mieszkańców na wsiach: wybory sołtysów i podsołtysów, protokoły zebrań wiejskich, protokoły narad sołtysów, oceny pracy i charakterystyka sołtysów. Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie V. Organizacja i zarządzenie Urzędu Miasta i Gminy [1959] 1973-1990; 39 j.a. - regulaminy i statuty organizacyjne Urzędu, zarządzenia i decyzje naczelnika, realizacja uchwał władz wyższych szczebli, wycinki prasowe, ewidencja stowarzyszeń. VI. Plany pracy UMiG 1977-1978, 1982-1989; 4 j.a. VII. Statystyka 1978, 1982-1988; 5 j.a. - Narodowy Spis Powszechny, spisy rolne. VIII. Współdziałanie 1976-1983; 4 j.a. - współdziałanie z FJN przy organizacji wyborów, ze Społeczną Komisją Pojednawczą, z NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. IX. Kontrole 1973-1989; 24 j.a. - protokoły kontroli UMiG i jednostek podległych. X. Kadry 1975-1988; 11 j.a. - regulaminy pracy, sprawozdania statystyczne z zatrudniania pracowników w urzędzie, plany szkoleń pracowników, protokoły narad, wnioski o nadanie orderów iodznaczeń państwowych, wykazy pracowników Urzędu Miasta i Gminy Gryfino zwolnionych z pracy w latach 1973-1981; 1973-1981. XI. Finanse 1973-1990; 79 j.a. - budżety i bilanse, sprawozdania z podatków, programy oszczędnościowe, plany i sprawozdania statystyczne jednostek podległych. XII. Plany społeczno-gospodarcze 1973-1990; 44 j.a. - plany społeczno-gospodarcze roczne i wieloletnie, sprawozdania z realizacji tych planów, konkursy poprawiające estetykę miasta i gminy. XIII. Czyny społeczne 1979-1988; 7 j.a. - plany i sprawozdania z ich realizacji. XIV. Oświata i kultura 1975; 2 j.a. - organizacja Zbiorczej Szkoły Gminnej w Gryfinie i utworzenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie. XV. Kolegium ds. Wykroczeń 1976-1978; 3 j.a. - sprawozdania z kampanii wyborczej, wykazy ławników. XVI. Rolnictwo 1973-1990; 65 j.a. - gospodarka gruntami, gospodarstwa specjalistyczne, plany i sprawozdania z produkcji roślinnej i zwierzęcej. XVII. Handel, usługi, przemysł 1975-1989; 13 j.a. - programy rozwoju, oceny działalności, protokoły narad Zespołu Koorynacyjnego ds. Usprawnienia Handlu. XVIII. Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, przestrzenna, budownictwo 1974-1986; 16 j.a. - grobownictwo, utrzymanie czystości i porządku w mieście i gminie, informacje dotyczące budownictwa mieszkaniowego, plany zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfina, plany kapitalnych remontów urządzeń komunalnych i zakładów budżetowych. XIX. Geodezja miejska 1979-1981; 1 j.a. - sprawozdania z działalności Rejonowego Biura Geodety Miejskiego w Gryfinie. XX. Opieka społęczna 1975-1989; 4 j.a. - protokoły posiedzeń Zespołu ds. Koordynacji Pomocy Społecznej, bilans potrzeb i środków opieki na lata 1975-1986, sprawozdania z opieki za lata 1978-1982. XXI. Zatrudnienie 1976-1990; 4 j.a. - sprawozdania statystyczne z zatrudnienia na terenie miasta i gminy, analizy stanu zatrudnienia. XXII. AKTA RZEMIEŚLNIKÓW [1945] 1973-1981; 614 j.a.

Dzieje twórcy:

UMiG w Gryfinie powstał w grudniu 1973 r. w wyniku realizacji reform ustrojowych przeprowadzonych w 1972 r. Pierwsza sesja Rady Narodowej Miasta i Gminy w Gryfinie odbyła się 19.XII.1973 r. W jej trakcie powołano organa Rady, wybrano przewodniczącego Rady. Utworzono 5 stałych komisji. Ich ilość i nazwy na przestrzeni lat zmieniały się. Przewodniczący Rady, jego zastępcy i przewodniczący komisji stałych tworzyli Prezydium Rady NMiG. Organem administracji państwowej w gminie, a zarazem organem wykonawczym i zarządzającym Rady był naczelnik powoływany przez przewodniczącego PWRN. Swoje zadania naczelnik wykonywał poprzez podległy mu Urząd Miasta i Gminy, w skład którego wchodziły trzy piony: biuro urzędu gminy, gminna służba rolna i USC. UMiG w Gryfinie funkcjonował do maja 1990 r., kiedy to weszła w życie ustawa o samorządzie terytorialnym. Ostatnia sesja RNMiG odbyła się 26.IV.1990 r.

Daty skrajne:

[1945]1973-1990

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie i Rada Narodowa Miasta i Gminy w Gryfinie

Daty:

1959-1972, 1973-1990.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1170

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1170

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

9.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

8.9

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA