Urząd Gminy w Kołbaskowie

Sygnatura
65/1084/0
Daty skrajne
[1962] 1973-1990
Liczba serii
29
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Gminna Rada Narodowa w Kołbaskowie 1. Protokoły sesji 1973-1990; 22 j.a. 2. Protokoły posiedzeń komisji stałych 1973-1990; 22 j.a. 3. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1973-1990; 12 j.a. - protokoły posiedzeń Prezydium, postanowienia Prezydium, rejestr postanowień. 4. Działalność Gminnej Rady Narodowej 1977-1978; 1 j.a. - plany pracy Rady. 5. Samorząd mieszkańców 1978-1984; 4 j.a. - protokoły zebrań wiejskich, wybory sołtysów i rad sołeckich w 1984 r. II. Urząd Gminy w Kołbaskowie 6. Organizacja i zarządzenie Urzędu Gminy 1976-1990; 12 j.a. - zarządzenia i decyzje naczelnika, skargi i wnioski, wycinki prasowe, kierunki i programy działania Urzędu. 7. Statystyka 1974-1990; 18 j.a. - sprawozdania statystyczne dotyczące wydatków na rzecz pozarolniczej gospodarki nieuspołecznionej (1974-1981), obrotu nieruchomościami (1973-1975), finansowania inwestycji i kapitalnych remontów (1973-1981), zatrudnienie i wynagrodzeń (1973-1981, 1985-1989), gospodarowania funduszami zakładowymi (1981-1990), pomocy społecznej (1976-1978, 1982-1986), działalności socjalno-bytowej (1974-1982). 8. Kontrole 1974-1982; 3 j.a. - protokoły kontroli UG. 9. Budżet i jego realizacja 1973-1990; 40 j.a. - budżety (1973-1974, 1977-1990) i sprawozdania z ich realizacji (1973-1989), zmiany budżetowe. 10. Plany społeczno-gospodarcze [1972] 1973-1988; 22 j.a. - plany społeczno-gospodarcze roczne i wieloletnie, sprawozdania z realizacji tych planów. 11. Sprawy społeczno-administracyjne [1972] 1973-1989; 14 j.a. - ewidencja placówek handlowych, zakładów przemysłowych i rzemieślniczych (1973-1988), plany czynów społecznych i sprawozdania z ich realizacji, programy poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku w gminie, nadzór nad stowarzyszeniami (1984-1986), sprawozdania z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia (1978-1980).. 12. Gospodarka rolna 1974-1985; 10 j.a. - spółki wodne (1976), analizy działalności indywidualnych gospodarstw rolnych (1975-1980), analiza spisu rolnego za 1978 r., programy rozwoju produkcji roślinnej i zwierzęcej, sprawozdania z gospodarki gruntami (1976). 13. Budownictwo, urbanistyka, gospodarka komunalna i mieszkaniowa [1962] 1973-1990; 4 j.a. - mapy wsi gminy Kołbaskowo (1962-1975), protokoły Rady Technicznej dotyczące zagospodarowania przestrzennego gminy (1977, 1984), decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji (1983-1989), program indywidualnego budownictwa mieszkaniowego do 2000 r.

Dzieje twórcy:

UG w Kołbaskowie powstał z dniem 1.I. 1973 r. w wyniku realizacji reform ustrojowych przeprowadzonych w 1972 r. Pierwsza sesja Gminnej Rady Narodowej w Kołbaskowie odbyła się 3.I.1973 r. W jej trakcie powołano organa Rady, wybrano przewodniczącego Rady. Utworzono 4 stałe komisje. Ich ilość i nazwy na przestrzeni lat zmieniały się. Przewodniczący Rady, jego zastępcy i przewodniczący komisji stałych tworzyli Prezydium Rady. Organem administracji państwowej w gminie, a zarazem organem wykonawczym i zarządzającym Rady był naczelnik powoływany przez przewodniczącego PWRN. Swoje zadania naczelnik wykonywał poprzez podległy mu Urząd Gminy, w skład którego wchodziły trzy piony: biuro urzędu gminy, gminna służba rolna i USC. UG w Kołbaskowie funkcjonował do maja 1990 r., kiedy to weszła w życie ustawa o samorządzie terytorialnym.

Daty skrajne:

[1962] 1973-1990

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Urząd Gminy w Kołbaskowie i Gminna Rada Narodowa w Kołbaskowie

Daty:

1962-1972, 1973-1990.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

184

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

184

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

2.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA