Urząd Gminy w Baniach

Sygnatura
65/1087/0
Daty skrajne
1973-1990 [2010]
Liczba serii
31
Liczba skanów
0

Zawartość:

1.GMINNA RADA NARODOWA W BANIACH 1973-1990; 111 j.a. 1.1. Organizacja Gminnej Rady Narodowej 1973-1988; 10 j.a. - regulaminy Rady, uchwały, kwestionariusze radnych. 1.2. Sesje Gminnej Rady Narodowej 1973-1990; 27 j.a. 1.3. Posiedzenia Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1973-1990; 23 j.a. 1.4. Komisje Gminnej Rady Narodowej 1973-1990; 48 j.a. 1.4.1. Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Wychowania, Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego 1973-1990; 17 j.a. 1.4.2. Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska 1974-1990; 12 j.a. 1.4.3. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia, Budżetu 1974-1990; 12 j.a. 1.4.4. Komisja ds. Samorządu 1984-1990; 7 j.a. 1.5. Sprawozdania z działalności Gminnej Rady Narodowej; 1984; 3 j.a. 2. URZĄD GMINY W BANIACH 1973-1990; 139 j.a. 2.1. Organizacja Urzędu Gminy 1973-1989; 7 j.a. - regulaminy organizacyjne, zarządzenia wojewody szczecińskiego dot. organizacji urzędów. 2.2. Zarządzenia i decyzje Naczelnika Gminy 1973-1990; 11 j.a. 2.3. Programy działania i plany rozwoju gminy 1973-1990; 13 j.a. 2.4. Budżet i jego realizacja 1973-1990; 33 j.a. 2.5. Narady i zebrania 1986-1989; 2 j.a. 2.6. Sprawozdania finansowe 1974-1990; 26 j.a. 2.7. Plany finansowe 1974-1981; 7 j.a. - plany jednostkowe dochodów i wydatków 2.8. Sprawozdania statystyczne i jednostkowe 1978-1990; 5 j.a. - sprawozdania dot. zatrudnienia i wynagrodzeń, rolnictwa, środków trwałych. 2.9. Kontrole 1973-1990; 11 j.a. 2.10. Zagospodarowanie przestrzenne w gminie 1976-1981; 4 j.a. 2.11. Zatrudnienie i pośrednictwo pracy 1979-1990; 4 j.a. - analizy stanu zatrudnienia i pośrednictwa pracy. 2.12. Skargi i wnioski 1976-1990; 4 j.a. 2.13. Narodowy Spis Powszechny. Spis rolny 1987-1989; 3 j.a. 2.14. Stowarzyszenia 1977-1987; 3 j.a. - nadzór nad działalnością stowarzyszeń na terenie gminy Banie. 2.15. Kolegium ds. Wykroczeń 1977-1982; 3 j.a. - skład osobowy, sprawozdania z działalności 2.16. Informacja o warunkach życia ludności wiejskiej gminy Banie, pomoc społeczna, wycinki prasowe 1978-1990; 3 j.a. AKCESJA nr 3658/2015; 1960-1988; 11 j.a.; sygn. 251-261 - ustalenia warunków zabudowy i zagodospadorowania terenu dla inwestycji o znaczeniu lokalnym - wskazania lokalizacyjne (1986-1988), ewidencja gospodarstw - gmina Banie (1963, 1965), rejestry (księgi) pomiarowo-klasyfikacyjne działek: Lubanowo, Babinek, Różnowo, Sosnowo (1960-1966), ewidencja gospodarstw rolnych-indywidualnych (1987-1988), skargi i wnioski (1973-1976), wnioski w sprawie nadania medali 50-lecia pożycia małżeńskiego (1987), statystyka urodzeń, małżeństw, zgonów tom 1 (1975-1988). AKCESJA nr 4091/2018; 1975-2010; 30 j.a.; sygn. 262-291 - karty osobowe mieszkańców.

Dzieje twórcy:

GRN i UG w Baniach powstały z dniem 1.I. 1973 r. w wyniku realizacji reform ustrojowych przeprowadzonych w 1972 r. W skład gminy Banie whodziało 15 sołectw. Na pierwszej sesji Gminnej Rady Narodowej 04.01.1973 r. w powołano organa Rady, wybrano przewodniczącego Rady, utworzono 4 komisje stałe. Ich ilość i nazwy na przestrzeni lat zmieniały się. Przewodniczący Rady, jego zastępcy i przewodniczący komisji stałych tworzyli Prezydium Rady. Organem administracji państwowej w gminie, a zarazem organem wykonawczym i zarządzającym Rady był naczelnik powoływany przez przewodniczącego PWRN. Swoje zadania naczelnik wykonywał poprzez podległy mu Urząd Gminy, w skład którego wchodziły trzy piony: biuro urzędu gminy, gminna służba rolna i USC. UG w Baniach funkcjonował do maja 1990 r., kiedy to weszła w życie ustawa o samorządzie terytorialnym.

Daty skrajne:

1973-1990 [2010]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Urząd Gminy w Baniach i Gminna Rada Narodowa w Baniach

Daty:

1973-1990, 1991-2010.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

291

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

250

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

6.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak