Wydział Powiatowy i Powiatowa Rada Narodowa w Gryfinie

Sygnatura
65/1094/0
Daty skrajne
1947-1950
Liczba serii
2
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Powiatowa Rada Narodowa 1949-1950; sygn. 1-5; 5 j.a. - protokoły sesji i posiedzeń Prezydium PRN (1950), protokoły sesji, posiedzeń prezydium i sprawozdania z działalności gminnych rad narodowych powiatu gryfińskiego (1949-1950) 2. Wydział Powiatowy 1947-1949; sygn. 6-10; 5 j.a. - plan 6-cio letni gospodarki komunalnej i mieszkaniowej (na lata 1950-1955), roczny plan gospodarki komunalnej i mieszkaniowej na 1950 r., kartoteki gmin powiatu gryfińskiego dotyczące stanu zagospodarowania (1947).

Dzieje twórcy:

Powiatowa Rada Narodowa w Gryfinie była organem uchwałodawczym i kontrolnym. Pracami Rady kierowało Prezydium, w skład którego wchodzili: przewodniczący rady, jego zastępca, sekretarz oraz 3 członków. Sprawy kancelaryjne Rady prowadziło Biuro Prezydialne Rady, które składało się z Referatu: Ogólnego, Komisji i Organizacyjno-Inspekcyjnego. Rada powoływała ze swego składu komisje. Wydział Powiatowy był organem wykonawczym Powiatowej Rady Narodowej w Gryfinie. W jego skład wchodziło 6-ciu członków. Przewodniczącym WP był z urzędu starosta. Wydział posiadał następujące referaty: Ogólny, Podatkowy, Finansowo-Budżetowy, Społeczno-Gospodarczy, Inspekcji i Pożarnictwa. PRN i WP w Gryfinie istniały do połowy 1950 r.

Daty skrajne:

1947-1950

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1947-1950.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

10

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

10

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Decyzją KM z dn. 30.10.2017 r. zatwierdzono inwentarz do zespołu.