Zakłady Chemiczne "Police" w Policach

Sygnatura
65/1097/0
Daty skrajne
1957-1996
Liczba serii
21
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. AKCESJA Z 1997 R.; 1964-1981; sygn. 1-190; 190 j.a. - dokumentacja techniczna dotycząca zagospodarowania terenu wokół ZCh "Police" (1964-1971), protokoły posiedzeń Prezydium Rady Zakładowej (1977-1980), konferencje sprawozdawczo-wyborcze Rady Zakładowej (1972-1973, 1976, 1979-1980), protokoły posiedzeń Samorządu Robotniczego (1980), protokoły narad (1979), ewidencja członków związku zawodowego (1972-1973, 1975-1981), plany pracy Rady Zakładowej i Koła ZBOWiD (1978), Konferencje Samorządu Robotniczego (1972, 1976-1980), preliminarze budżetowe Rady Zakładowej i ich realizacja (1971-1980), analizy działalności gospodarczej(1970-1973). II. AKCESJA nr 1816/2003 r.; 1965-1975; sygn. 191-341; 151 j.a. - zarządzenia wewnętrzne (1965-1975), polecenia dyrektora (1969-1975), pisma okólne (1966-1975), regulaminy pracy (1969, 1973), organizacja Zakładów (1971-1975), etatyzacja stanowisk (1972-1975), regulaminy premiowania (1968-1970), sprawozdania finansowe (1966-1975), protokoły narad (1965-1975), plany techniczno-ekonomiczne (1969-1975), plany wieloletnie i perspektywiczne rozwoju Zakładów, analizy stanu bhp (1973-1975), analizy działalności gospodarczej (1972-1975), analizy kosztów (1970-1975), analiza zatrudnienia (1972), analizy gospodarki materiałowej (1971-1973), sprawozdania z działalności inwestycyjnej (1968-1975), wnioski i postulaty pracowników (1971-1973), skargi i zażalenia (1971-1973), protokoły posiedzeń Kolektywu Zakładowego (1972-1974), protokoły posiedzeń Rady Zakładowej (1972-1973) i Rady Robotniczej (1974-1975), protokoły kontroli Zakładów (1966-1974). III. AKCESJA nr 2445/2008; 1957-1996; 649 j.a. 1. Sekretariat Dyrektora Generalnego - protokoły posiedzeń Kolegium Zjednoczenia Przemysłu Nieroganicznego (1973), protokoły posiedzeń Sztabu Budowy Wytwórni Nawozów Azotowo-Fosforowych (1979-1982), protokoły narad kierownictwa zakładu (1969, 1976-1991), Konferencje Samorządu Robotniczego (1976-1978), protokoły posiedzeń Rady Zrzeszenia Przedsiębiorstw Przemysłu Nieorganicznego (1981-1989), biuletyn informacyjny (1987-1994), skargi, wnioski i zażalenia (1973-1990), wyjazdy zagraniczne-instrukcje, sprawozdania (1978-1980, 1993-1995), analizy kosztów (za lata 1976-1980), restrukturyzacja ZCh Police (1995). 2. Dział Organizacji i Zarządzania - zarządzenia resortów gospodarczych dot. ZCH Police (1957-1987), zarządzenia wewnętrzne (1976-1995), pisma okólne (1976-1995), polecenia służbowe (1976-1995), kontrole ZCH Police (1972-1994), normy czasu pracy-katalogi (1969-1981), badania wykorzystania czasu pracy i obserwacja stanowisk pracy (1976-1987). 3. Dział Analiz i Obsługi Zarządu - powołanie i regulamin działania Rady Nadzorczej, protokoły posiedzeń Rady Nadzorczej (1993-1995), statuty organizacyjne (1985-1992), pełnomocnictwa i ich odwołanie (1965-1994), odpisy z rejestru przedsiębiorstw państwowych (1965-1995). 4. Dział Organizacji Badań Pracy - analiza krajowego i zagranicznego rynku nawozów sztucznych (1991-1992), ocena rynku bieli tytanowej (1992), programy naprawcze i restrukturyzacyjne ZCH Police (1992-1995). 5. Dział Kadr i Szkolenia - sprawozdania z zatrudnienia i wynagrodzeń (za lata 1966-1967), protokoły dodatkowe do układu zbiorowego pracy z 1957 r. (1967-1968), plany i sprawozdania dot. Szkoleń (1966-1970), szkoła przyzakładowa - zarządzenia, plany, protokoły wizytacji (1962-1973), programy szkoleń (1963, 1967-1995), plany zatrudnienia i potrzeby kadrowe (na lata 1967-1972). 6. Dział Płac - sprawozdania z zatrudnienia i wynagrodzeń (za lata 1979, 1985-1995), regulaminy wynagradzania i premiowania pracowników (1983-1984, 1986-1990), decyzje płacowe (1987), zakładowy układ zbiorowy pracy (1981), zakładowy system wynagradzania 91984), porozumienia płacowe 91994), protokoły dodatkowe do układu zbiorowego pracy (1987-1990), siatki płac (1984-1990). 7. Dział Planowania i Analiz Finansowych - plan 5-cio letni (na lata 1976-1980), roczne plany techniczno-ekonomiczne (na lata 1976-1989, 1991), informacje o realizacji zadań produkcyjnych (za lata 1982-1991), ceny nawozów - kalkulacje, wnioski (1982-1990). 8. Księgowość Główna - bilans Samodzielnego Oddziału Wykonawstawa Inwestycji za lata 1974-1976, bilanse ZCH Police za lata 1976-1995. 9. Dział Księgowości Środków Trwałych i Inwestycji - bilans za lata 1980, 1983-1989. 10. Dział Księgowości Kosztów - arkusze kalkulacji wynikowych (1976-1995), rozliczenie produkcji podstawowej (za lata 1979-1992), specyfikacje bieli tytanowej (1979-1995), analizy kosztów za lata 1978-1980. 11. Dział Inwestycji - protokoły narad inwestycyjnych (1969), sprawozdania z realizacji robót budowlano-montażowych (za lata 1966-1969), informacje z realizacji inwestycji (w latach 1966-1972), materiały dotyczące programu azotowo-fosforowego (1966-1976), sprawozdania dotyczące zagospodarowania maszyn i urządzeń (za lata 1965-1971), informacje dotyczące budowy portu morskiego w Policach - lokalizacja, współpraca z Zarządem Portu Szczecin-Świnoujście (1974-1977), realizacja inwestycji "Police II" (1971-1985), inwestycyjny plan 5-cio letni na lata 1981-1985, awaria reformera B-302 w zakładzie amonikau (1984), zarzadzenia władz zwierzchnich (Min. Przemysłu Chemicznego, Rady Ministrów i Prezydium Rządu) dotyczące inwestycji w ZCH Police (1976-1987), protokół odbioru Wytwórni Kwasu Siarkowego w ZCH Police (1969), sprawozdania z realizacji inwestycji za lata 1976-1977. 12. Pion Rozwoju i Inwestycji - programy naprawcze i restrukturyzacja ZCH Police (1991-1994), wycena środków trwałych (1994), sprawozdania z działalności Zarządcy Komisarycznego (1991-1994), kontrakty zagraniczne (1990-1996). 13. dział BHP - sprawozdania z wypadków przy pracy (za lata 1968-1971, 1975-1980), analizy stanu bhp (za lata 1976-1980), wypadki śmiertelne na terenie ZCH Police (1976-1989). 14. Biuro Kontroli jakości - certyfikacja NP (1984-1995) i mocznika "Q" (1985-1995). 15. Wiadomości polickie 1967-1990. 16. Rada Pracownicza - protokoły posiedzeń (1990).

Dzieje twórcy:

Decyzję o budowie Zakładów Chemicznych w Policach podjęto w 1964 r., a przedsiębiorstwo utworzono 26.XI.1965 r. Budowę rozpoczęto w 1965 r. W 1970 r. rozpoczęła się produkcja kwasów: siarkowego i fosforowego oraz pierwszych sztucznych nawozów. Od 14.XII.1995 r. jest to jednoosobowa spółka akcyjna Skarbu Państwa. Obecnie produkowanych jest ok. 30 produktów na potrzeby krajowe oraz na eksport.

Daty skrajne:

1957-1996

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1957-1996.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

990

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

25.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak w bazie IZA