Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich "Gryf" w Szczecinie

Sygnatura
65/576/0
Daty skrajne
[1954] 1957-2001
Liczba serii
164
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Pion Naczelnego Dyrektora 1957-2001; 226 j.a. 1. Dział Organizacji Zarządzania 1957-2001; 226 j.a. - organizacja przedsiębiorstwa od 1957r. - regulaminy organizacyjne (z lat 1972, 1984, 1996, 1999), statuty przedsiębiorstwa (z lat 1991 i 1995), schematy organizacyjne z 1967r. Oraz księgi służb poszczególnych pionów przedsiębiorstwa, materiały dotyczące rejestracji przedsiębiorstwa w sądzie (są one z lat 1957, 1962, 1982-2000), materiały dotyczące podziału przedsiębiorstwa na trzy niezależne zakłady, a w okresie późniejszym do jego likwidacji, protokół przekazania majątku Dalekomorskim Bazom Rybackim w Szczecinie przez PPDiUR „Gryf” z 1961r., protokoły narad dyrekcyjnych (1967-1981) i Kolegium Dyrekcyjnego (1987-1998), zarządzenia wewnętrzne (1958-2001), decyzje dyrektora (1973, 1983-1995), pisma okólne (1972-1973, 1983-1988, 1992-1995) oraz polecenia służbowe (1983-1986, 1995), instrukcje i regulaminów obowiązujące w przedsiebiorstwie, normatywy kancelaryjno-archiwalne, protokoły kontroli przedsiębiorstwa (1961-2001),umowa generalna o współpracy PPDiUR „Gryf” z PPURM „Transocean” na przewóz ryb z łowisk do portów, opracowanie „15. lat rybołówstwa morskiego na Pomorzu Zachodnim” z 1960 r., kronika PPDiUR „Gryf” z lat 1957-1980, wycinki prasowe (1969-1971), zgoda Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej na eksport ryb i przetworów rybnych do wszystkich krajów świata z 1993, wnioski i zmiany we wpisach do ksiąg wieczystych z lat 1994-1997 oraz protokoły posiedzeń dyrekcji przedsiębiorstwa ze związkami zawodowymi. II. Pion Spraw Pracowniczych 1960-2001; 79 j.a. 1. Dział Kadr i Szkolenia Zawodowego 1960-2001; 21 j.a. - prespektywiczny plan zatrudnienia do 1975r. (opracowany w 1960r.) i plany roczne dot. zatrudnienia (na lata 1973-1974), sprawozdania i analizy stanu i struktury zatrudnienia (z lat 1974, 1977,1994-2000), wnioski i decyzje o nadaniach odznaczeń państwowych, resortowych i regionalnych (1961-1968), sprawozdanie z postępowania wyjaśniającego przyczyny dezercji, przemytu i łamania dyscypliny przez pracowników PPDiUR „Gryf” z 1966 roku. 2. Dział Płac i Normowania Pracy 1958-2000; 36 j.a. - zbiorowe układy pracy i protokoły dodatkowe do nich (1958-2000), taryfikatory stanowisk pracy (1967-1985), zakładowy katalog norm pracy z 1966 r., regulaminy wynagradzania i premiowania pracowników (1958-1995). 3. Dział BHP 1967-2001; 22 j.a. - analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy (za lata 1966-1969, 1991-2000), protokoły wypadków śmiertelnych (1983-1989, 1991-1995), kolizje morskie statków należących do PPDiUR "Gryf". III. Pion Połowów [1954] 1957-2001; 264 j.a. 1. Dział Ekonomiki Połowów 1957-2001; 102 j.a. - kwartalne prognozy połowów z lat 1965-1966, plany połowów na wodach dalekowschodnich Federacji Rosyjskiej w latach 1995-1996, opracowanie Morskiego Instytutu Rybackiego dotyczące łowisk na Morzu Północnym (z 1954r), sprawozdania z kontroli łowisk na Morzu Beringa (1990-1991, 1997-1998), ocena zabezpieczenia warunków finansowania przedsiębiorstw rybołówstwa dalekomorskiego i dostępu do łowisk na Morzu Ochockim i Beringa z lat 1991-1994, sprawozdania z realizacji planów połowów (1960-2000), sprawozdania z rozliczenia czasu pracy jednostek łowczych (1960-1965, 1981-2000), plany połowów (na lata 1983-1993). 2. Stanowisko ds współpracy z zagranicą 1958-2001; 120 j.a. - sprawozdania i notatki z zawinięć statków PPDiUR „Gryf” do zagranicznych portów (1958-1960), materiały dotyczące połowów ryb w rejonie Konwencji ICSEAF (1983-1985), sprawozdania z międzynarodowej konferencji dla ochrony zarządzania żywymi zasobami (z 1993 r.), współpraca PPDiUR „Gryf” z Dalekowschodnią Kompanią Inwestycyjno – Handlową (z lat 1995-1998), materiały ze współpracy dwustronnej PPDiUR „Gryf” z różnymi krajami świata oraz sprawozdania z zagranicznych podróży służbowych. 3. Wydział Eksploatacji Floty [1954[ 1959-2000; 42 j.a. - stan eksploatowanych statków na dzień 17.XI.1999r., odpisy rejestrów okrętowych statków należących do PPDiUR „Gryf”, plany pracy statków -baz na 1960 r., plany gotowości technicznej floty (na lata 1990-1995), protokoły posiedzeń Komisji ds. sprzedaży statków z 1994 r., dokumentacja związana ze sprzedażą poszczególnych statków, analizy pracy statków-baz (z lat 1954-1959), sprawozdania ze stanu jednostek rybackich (z lat 1961-1965), sprawozdania z rejsów statków-baz (z lat 1970-1974), analizy działalności floty (za lata 1972 -1974), rozliczenia gotowości technicznej floty (za lata 1996-2000), skrócone opisy techniczne trawlerów z 1983 r. IV. Pion Przetwórstwa 1958-1979; 19 j.a. 1. Dział Ekonomiki Pionu Przetwórstwa 1958-1979; 19 j.a. - sprawozdania z kontroli jakości produkcji (z lat 1958-1959, 1962-1965), sprawozdania z gospodarki opakowaniami (z lat 1961-1965), sprawozdania z pracy chłodni, zamrażalni i fabryki lodu (z lat 1961-1965), bilanse odpadów rybnych i ryb niekonsumpcyjnych (z lat 1961-1962). V. Pion Rachunkowości i Ekonomiki [1956] 1957-2000; 160 j.a. 1. Główny Ekonomista [1956] 1957-2000; 122 j.a. - koncepcje rozwoju i działania PPDiUR „Gryf” do 2000 opracowane w 1973 i 1974 r., program działania przedsiębiorstwa na lata 1994-2000 (opracowany w 1994 r.), roczne plany techniczno-ekonomiczne (na lata 1959, 1962, 1968-1970, 1984, 1989 i 1994-1997), plan produkcji na 1971 r., plan przedsięwzięć antyinflacyjno-oszczędnościowych na lata 1984-1985, analizy działalności i analizy ekonomiczne przedsiębiorstwa (1958-1999), sprawozdania z działalności PPDiUR „Gryf”(1984-2000), ocena połowów morskich ze szczególnym uwzględnieniem rybołówstwa na obszarze Północnego Atlantyku (opracowanie z 1956 r), materiały dotyczące stanu, kierunków rozwoju i problemów morskiej gospodarki rybnej w latach 1987-1988, ocena funkcjonowania przedsiębiorstw dalekomorskich w latach 1991-1994, oceny sytuacji polskiego rybołówstwa w latach 1998-2000, sprawozdania z wyładunku ryb (za lata 1958-1959, 1961-1963, 1972-1973), sprawozdania z działalności zagranicznej bazy rybackiej w Wielkiej Brytanii – w Sunderland, sprawozdania dotyczące cen (za 1958 i za lata 1992-1993, 1996), sprawozdania z produkcji (za lata 1961-1965, 1991-1996), sprawozdania z obrotu rybą (za lata 1961-1963), sprawozdania z gospodarki sieciowej (za lata 1962 -1963), sprawozdania ze zużycia paliw i energii (za lata 1992-1995). 2. Dział Finansowy 1959-1998; 38 j.a. - plany kosztów (na lata 1964-1965, 1990-1995), analizy kosztów (za lata 1958-1959, 1963, 1965), analiza kosztów w skutek likwidacji PPDiUR „Gryf” z 1998 r, analizy dotyczące sytuacji finansowej przedsiębiorstwa (za lata 1995-1998), sprawozdania finansowe i bilanse przedsiębiorstwa (1984-1988, 1991, 1993-1997), materiały dotyczące kredytowania rybołówstwa morskiego i PPDiUR „Gryf” w latach 1990-1994, materiały z inwentaryzacji powszechnej przedsiębiorstwa przeprowadzonej w 1960 r. VI. Pion Techniczny 1959-1997; 12 j.a. 1. Służba Głównego Mechanika 1993-1997; 5 j.a. - analizy działalności Wydziału za lata 1993-1996 2. Dział Inwestycji 1959-1964; 7 j.a. - roczne plany inwestycyjne (na lata 1959-1962), założenia rozbudowy bazy rybackiej do 1980 roku (opracowane w 1963 r) i inwestycji lądowych na lata 1966-1970 (z 1964 r.), sprawozdanie z wykonania kapitalnych remontów za 1961 r. VII. Samorząd Pracowniczy 1969-2000; 26 j.a. - statut samorządu załogi z 1992 r., protokoły Konferencji Samorządu Robotniczego (1969-1980), protokoły posiedzeń Rady Pracowniczej i Zebrania Ogólne Delegatów (1984-2000), wnioski i postulaty pracowników PPDiUR „Gryf” w Szczecinie zgłoszone w 1971 r. VIII. Dzienniki okrętowe statków 1975-2001; 3122 j.a. - ułożone alfabetycznie (wg nazw statków) dzienniki okrętowe 31statków PPDiUR „Gryf” w Szczecinie. IX. Dzienniki maszynowe statków 1977-2001; 1359 j.a. - ułożone alfabetycznie (wg nazw statków) maszynowe (nie wszystkie są zachowane) statków PPDiUR „Gryf” w Szczecinie. X. Dzienniki radiotelegraficzne statków 1978-2001;160 j.a. - ułożone alfabetycznie (wg nazw statków) dzienniki radiotelegrafisty (nie wszystkie są zachowane) statków PPDiUR „Gryf” w Szczecinie. XI. AKCESJA nr 2520/2009; 1985-2001; 31 j.a. - współpraca zagraniczna dwustronna; plany gotowości technicznej floty na lata 1999-2000; raporty z rejsów (1985-1995), odpisy z rejestrów okrętowych statków (1999-2000), dokumentacja sprzedaży statków (2000-2001), plany ogólne statków B-418, B-407, B-672, B-69.

Dzieje twórcy:

PPDiUR „Gryf” w Szczecinie powstało 1.V.1957 r. na podstawie zarządzenia ministra żeglugi nr 85 z dnia 19.IV.1957 r. i 1.V.1957 r. rozpoczęło działalność (trzecie w skali kraju). Pierwszym dyrektorem mianowany został Zdzisław Muszyński. W listopadzie 1957 r. przedsiębiorstwo przejęło od PPDiUR "Odra" w Świnoujściu pierwszy lugotrawler m/t „Kwiczoł”, a w ciągu 1958 r. kolejne 18 statków , które niemal od razu rozpoczęły połowy na Morzu Północnym. Przedsiębiorstwo trzykrotnie zmieniało swoją siedzibę. Najpierw znajdowała się ona przy Placu Batorego 4, w 1991r. przeniesiono ją na ul. Władysława IV, a w 1994r. na ul. Małopolską 23. Do podstawowych zadań przedsiębiorstwa należało prowadzenie połowów dalekomorskich, przeładunki, składowanie, utrwalanie oraz spedycja ryb świeżych i solonych. W początkowym okresie istnienia PPDiUR „Gryf” jego struktura organizacyjna nie była stabilna. Szeroki zakres działań – nie do końca rozpoznany w pierwszym etapie działalności - powodował ciągłe zmiany w tym zakresie . Ponadto przedsiębiorstwo w latach 1960-1962 przeszło dwie bardzo poważne reorganizacje. W wyniku realizacji zarządzenia nr 47 z kwietnia 1960 r. ministra żeglugi i gospodarki wodnej statki - bazy („Morska Wola”, „Kaszuby”) oraz łącznikowiec („Jastarnia”) zostały wyłączone z eksploatacji w PPDiUR „Gryf” i przekazano je do nowo utworzonego przedsiębiorstwa pod nazwą „Dalekomorskie Bazy Rybackie w Szczecinie”. Druga reorganizacja była związana z zarządzeniem ministra żeglugi nr 151 z dnia 30 grudnia 1961 r. w wyniku, którego PPDiUR „Gryf” przejął Zakłady Rybne w Szczeciniei przekształcony został z dniem 1.IV.1962 r. w przedsiębiorstwo wielozakładowe PPDiUR „Gryf”. Dotychczasowe Zakłady Rybne weszły w skład PPDiUR „Gryf” jako Zakład Produkcji Konserw. W znaczny sposób zmieniło to zakres działania PPDiUR „Gryf”. Poprzez przekazanie statków - baz do Dalekomorskich Baz Rybackich wyłączono sprawy transportu i wstępnego przetwórstwa ryb, ale jednocześnie po włączeniu do PPDiUR „Gryf” Zakładów Rybnych zakres działania rozszerzył się o przetwórstwo rybne i produkcję konserw. Kolejna ważna zmiana w zakresie działania przedsiębiorstwa nastąpiła w 1970 r. Na podstawie zarządzenia nr 94 ministra żeglugi z dnia 22.X.1969 r. Dalekomorskie Bazy Rybackie w Szczecinie dnia 1.I.1970 r. zostały połączone z PPDiUR „Gryf”. Od połowy lat 60-tych miała miejsce modernizacja floty łowczej – wycofano z eksploatacji część wysłużonych lugrotrawlerów typu B-14, zakupiono nowe statki typu B-23, B-29 i B-29S (trawlery zamrażalnie) i tym samym można było rozpocząć pierwsze połowy ryb na łowiskach Północnego Atlantyku. Do końca 1972 r. PPDiUR „Gryf” posiadał 45 statków łowczych, a ich łowiska były coraz odleglejsze. Na podstawie zarządzenia nr 45 ministra handlu zagranicznego i gospodarki morskiej z dnia 22.VI.1975 r. z dotychczasowej Centrali Handlowej Zbytu Ryb w Szczecinie i z Pionu Floty Pomocniczej PPDiUR „Gryf” utworzono Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Usługowe Rybołówstwa Morskiego „Transocean” w Szczecinie. Z dniem 1.VII.1975 r. PPDiUR „Gryf” pozbawiony został floty pomocniczej składającej się ze statków - baz, statków transportowych i chłodnicowców. W 1985 r. w oparciu o wcześniejsze decyzje władz centralnych i terenowych PPDiUR „Gryf” przejął przyległe do portu rybackiego w Szczecinie obiekty i tereny po byłych Zakładach Mięsnych. W ten sposób „Gryf” zarządzał 10 km nabrzeżem. Od połowy lat 80-tych zaczęły narastać trudności w dostępie do łowisk i zasobów morskich wynikające z różnorodnych ograniczeń międzynarodowych, wzrastały też ceny zaopatrzeniowe i opłaty ponoszone za granicą przy jednoczesnym spadku cen na ryby i przetwory rybne na rynkach światowych. Sytuację pogarszały zmiany w polskiej gospodarce po roku 1990 . Szczególnie negatywny wpływ miał sztywny kurs walutowy, twarda polityka kredytowa oraz likwidacja skutków inflacji. Doprowadziło to do konieczności szukania nowych rozwiązań organizacyjnych, które w konsekwencji miały spowodować prywatyzację przedsiębiorstwa. Pierwszym krokiem do poprawy sytuacji miał być podział przedsiębiorstwa na trzy niezależne podmioty prawne. W marcu 1991 r. dyrekcja przedsiębiorstwa mając poparcie Rady Pracowniczej wystąpiła w tej sprawie z wnioskiem do Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej w Warszawie. Został on zaopiniowany pozytywnie i na podstawie zarządzenia nr 232 ministra transportu i gospodarki wodnej z 17.X.1991 r. z dniem 1.I.1992 r. nastąpił podział przedsiębiorstwa na trzy niezależne przedsiębiorstwa: Przedsiębiorstwo Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich „Gryf”, Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego „Gryfryb” w Szczecinie i Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Port Rybacki Gryf” w Szczecinie . Przedsiębiorstwo PPDiUR „Gryf” w Szczecinie w nowym kształcie rozpoczęło działalność z dniem 1.I.1992 r.Jednak pogłębianie się kryzysu w polskiej gospodarce morskiej, powodowało kolejne kłopoty ekonomiczne. Efektem tego był wniosek dyrekcji przedsiębiorstwa (poparty przez Radę Pracowniczą) skierowany w lipcu 2000 r. do organu założycielskiego, którym był wojewoda zachodniopomorski. Zarządzeniem wojewody nr 351 z dnia 19.X.2000 r. PPDiUR „Gryf” został postawiony w stan likwidacji, jej zakończenie miało nastąpić do 31 grudnia 2001 r. Na likwidatora wyznaczono Pawła Dmytrenko. Proces likwidacji jednak znacznie się wydłużył. Dwukrotnie zmieniano też likwidatora, ponadto pojawiły się duże problemy ze zbyciem majątku trwałego likwidowanego przedsiębiorstwa. Do roku 2004 r. likwidacja nie została zakończona.

Daty skrajne:

[1954] 1957-2001

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1954-1956, 1957-2001.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

5462

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

5462

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

98.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

97.8

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA