Urząd Gminy w Chojnie

Sygnatura
65/1077/0
Daty skrajne
1973-1973
Liczba serii
12
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Akta Gminnej Rady Narodowej 1973; 4 j.a. - protokoły sesji i posiedzeń Prezydium, regulamin Rady, zebrania wiejskie II. Akta Urzędu Gminy 1973; 6 j.a. - spis kadrowy, protokoły kontroli Urzędu, zarządzenia Naczelnika Gminy, plan społeczno-gospodarczy gminy, spis rolny, sprawozdania ze zobowiązań pieniężnych ludności za 1972 r.

Dzieje twórcy:

Gmina Chojna został utworzona 1.I.1973 r. W jej skład wchodziło 15 sołectw. Pierwszym przewodniczącym Rady wybrany został Hipolit Zacharewicz. Na pierwszym posiedzeniu 5.I.1973 r. Rada wybrała następujące komisje: Komisję Planu, Budżetu i Finansów oraz Spraw Komunalnych i Zaopatrzenia, Komisję Rolnictwa, Komisję Ładu i Porządku Publicznego, Komisję Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych. Organizowaniem pracy Rady zajmowało się 6-7 osobowe Prezydium. Organem administracji państwowej w gminie oraz organem wykonawczym i zarządzającym Rady był naczelnik gminy. Pierwszym został Józef Kaliszewski. Swoje zadania naczelnik wykonywał poprzez Urząd Gminy. W jego skład wchodziło: Biuro Urzędu Gminy, Gminna Służba Rolna. UG w Chojnie istniał do 9.XII.1973 r. tj. do czasu wejścia w życie z ustawy z dnia 22.XI.1973 r. o utworzeniu urzędów miast i gmin.

Daty skrajne:

1973-1973

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Urząd Gminy w Chojnie i Gminna Rada Narodowa w Chojnie

Daty:

1973-1973.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

10

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

10

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA