Urząd Gminy w Dobrej

Sygnatura
65/1089/0
Daty skrajne
[1962] 1973-1990
Liczba serii
70
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. GMINNA RADA NARODOWA W DOBREJ 1973-1990; 210 j.a. 1. Organizacja Rady 1984; 1 j.a. - regulamin rady. 2. Protokoły sesji 1973-1990; 26 j.a. 3. Uchwały Rady i ich realizacja 1974-1990; 11 j.a. 4. Zespoły radnych 1975-1989; 4 j.a. 5. Sprawy osobowe radnych 1973-1977, 1984-1990; 6 j.a. 6. Spotkania radnych z wyborcami 1974, 1978-1982, 1988-1989; 3 j.a. 7. Wnioski i interpelacje radnych 1978-1990; 8 j.a. 8. Sprawozdania z działalności Rady 1976-1977, 1985-1988; 3 j.a. 9. Komisje Rady 1973-1990; 70 j.a. - protokoły posiedzeń komisji, rejestry stanowisk, opinii i wniosków oraz materiały z kontroli przeprowadzanych przez członków komisji. 10. Rejestry wniosków wpływających do Rady 1976-1989; 4 j.a. 11. Protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1973-1990; 30 j.a. 12. Postanowienia Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1978-1990; 8 j.a. 13. Sprawozdania z działalności Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1988-1990; 1 j.a. 14. Samorząd wiejski 1973-1989; 24 j.a. - plany pracy na lata 1986-1988, materiały z wyborów do samorządu wiejskiego (z lat 1974, 1978, 1984-1989), protokoły zebrań wiejskich (z lat 1973-1974, 1979-1989), rejestry wniosków zgłoszonych na zebraniach wiejskich (z lat 1976-1977, 1979-1981), oceny pracy sołtysów i nadzór nad ich działalnością z lat 1978-1979 i 1987-1989, protokoły narad z sołtysami z lat 1976-1989. II. URZAD GMINY W DOBREJ [1971] 1973-1990; 165 j.a. 1. Ewidencja komisji i zespołów 1983; 1 j.a. - jest to spis wszystkich komisji i zespołów istniejących w Urzędzie. 2. Protokoły narad pracowników [1972] 1973-1984, 1988-1989; 3 j.a. 3. Organizacja Urzędu 1975, 1980, 1984, 1988; 6 j.a. - statuty i regulaminy organizacyjne Urzędu, regulamin kontroli wewnętrznej Urzędu. 4. Zarządzenia Naczelnika 1973-1988; 4 j.a. 5. Plany pracy Urzędu 1982-1989; 1 j.a. 6. Statystyka [1971] 1973-1990; 25 j.a. - sprawozdania Narodowego Spisu Powszechnego z 1977 r., spisy rolne z lat 1973, 1977-1985, sprawozdania statystyczne dotyczące: podatków za lata 1971-1990, działalności inwestycyjnej za lata 1975-1989, zatrudnienia i kadr za lata 1975-1989, czynów społecznych za lata 1975-1977, gospodarki ziemią za lata 1976-1982, dróg gminnych i obiektów mostowych za lata 1986-1990, udzielonych świadczeń pomocy społecznej za lata 1985-1988. 7. Podział administracyjny gminy 1977-1978, 1986-1988; 1 j.a. 8. Skargi i wnioski 1973-1977, 1980-1990; 4 j.a. 9. Archiwum zakładowe 1987; 1 j.a. - protokół kontroli archiwum zakładowego przeprowadzonej przez pracowników Archiwum Państwowego w Szczecinie. 10. Nadzór i kontrole 1974-1989; 10 j.a. - kontrole kompleksowe i rewizje gospodarcze Urzędu. 11. Budżet gminy 1973-1974, 1980, 1983, 1985-1990; 10 j.a. 12. Sprawozdania z wykonania budżetu gminy 1974-1975, 1979-1988; 12 j.a. 13. Plany społeczno-gospodarczego rozwoju gminy 1974-1976; 3 j.a. 14. Estetyzacja gminy 1973-1977; 3 j.a. - materiały z powszechnego przeglądu gminy z lat 1976-1977, udział gminy w konkursach "Pomorze Szczecińskie, piękne, kulturalne, gospodarne" w latach 1973-1975. 15. Oświata i kultura 1980, 1983, 1986; 4 j.a. - statuty i regulaminy Gminnego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki w Dobrej (z 1980 r.), Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrej (z 1983 r.), Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Dobrej (z 1986 r.), jest tu również informacja o pracy bibliotek w gminie z 1986 r. 16. Kolegium ds Wykroczeń 1976-1982, 1986; 3 j.a. - wybory ławników i członków Kolegium z 1986 r., informacje o działalności Kolegium z 1982 r., sprawozdania z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia za lata 1976-1981. 17. Porządek i bezpieczeństwo publiczne 1980; 1 j.a. - analiza ładu i porządu w gminie. 18. Ewidencja dróg i mostów 1985-1986; 1 j.a. 19. Rolnictwo i leśnictwo 1973, 1976-1979; 2 j.a. - program gospodarki ziemią na lata 1976-1980, plan kompleksowego zadrzewienia wsi Wołczkowo z 1973 r. 20. Gospodarka wodna 1974, 1977; 1 j.a. - ewidencja wodno-melioracyjna gminy z wykazami i mapami urządzeń i budowli wodnych. 21. Rzemiosło i usługi 1986-1987; 2 j.a. - ewidencja zakładów rzemieślniczych w gminie z lat 1986-1987, informacja o stanie placówek usługowych i rzemieślniczych w latach 1982-1987 (z 1987 r.). 22. Gospodarka komunalna 1985-1986; 1 j.a. - protokoły zebrań Społecznego Komitetu Gazyfikacji wsi Mierzyn. 23. Zdrowie i opieka społeczna 1981, 1985-1989; 2 j.a. - informacje dotyczące działalności służby zdrowia i opieki społecznej w gminie, bilans potrzeb i środków pomocy społecznej na lata 1985-1990. 24. Nadzór nad stowarzyszeniami 1973-1986; 2 j.a. - ewidencja stowarzyszeń działających na terenie gminy Dobra, nadzór nad Zarządem Gminnym Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Dobrej. 25. Gospodarka gruntami [1972] 1973-1990; 60 j.a. - wykup przymusowy i przejęcia gruntów na własność Państwa (1975-1976, 1978-1980), podziały indywidualnych gospodarstw rolnych, akta dotyczące przejęcia budynków i gruntów likwidowanej Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Buku (1983), sprzedaż nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi (1975-1989), obrót nieruchomościami rolnymi w trybie przepisów kodeksu cywilnego (1985-1989), scalanie i wymiana gruntów (1984-1989), wywłaszczenia (1977-1980), decyzje o wyłączeniu działek z produkcji rolnej (1989-1990), operaty pomiarowe gruntów wsi w gminie Dobra, decyzje dotyczące przekazywania gruntów osobom prawnym 91977-1979), kontrola rolniczego użytkowania gruntów, protokoły przekazania znaków geodezyjnych pod ochronę (1972-1983). Akcesja nr 3987/2017; 1962-1990; karty gospodarstw (Bezrzecze, Buk, Grzepnica, Dobra, Dołuje, Lubieszyn, Łęgi, Mierzyn, Rzędziny, Skarbimierzyce, Sławoszewo, Szczecin, Wąwelnica, Wołczkowo), matryki ulic, dowody pomiarowe uwłaszczeń.

Dzieje twórcy:

Urząd Gminy w Dobrej powstał z dniem 1.I.1973 r. w wyniku realizacji reform ustrojowych przeprowadzonych w 1972 r. Na pierwszej sesji Gminnej Rady Narodowej w powołano organa Rady, wybrano przewodniczącego Rady. Utworzono komisje stałe. Ich ilość i nazwy na przestrzeni lat zmieniały się. Przewodniczący Rady, jego zastępcy i przewodniczący komisji stałych tworzyli Prezydium Rady. Organem administracji państwowej w gminie, a zarazem organem wykonawczym i zarządzającym Rady był naczelnik powoływany przez przewodniczącego PWRN. Swoje zadania naczelnik wykonywał poprzez podległy mu Urząd Gminy, w skład którego wchodziły trzy piony: biuro urzędu gminy, gminna służba rolna i USC. Urząd Gminy i Gminna Rada Narodowa w Dobrej funkcjonowały do maja 1990 r., kiedy to weszła w życie ustawa o samorządzie terytorialnym.

Daty skrajne:

[1962] 1973-1990

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Urząd Gminy w Dobrej i Gminna Rada Narodowa w Dobrej

Daty:

1962-1962, 1964-1970, 1971-1972, 1973-1990.

Nazwa dawna:

Urząd Gminy w Dobrej k. Szczecina

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

409

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

375

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

7.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

5.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Na posiedzeniu KM 5.XII.2008 r. nastąpiła zmiana nazwy zespołu.