Urząd Gminy w Krzywinie

Sygnatura
65/1091/0
Daty skrajne
1973-1976
Liczba serii
15
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Gminna Rada Narodowa 1973-1976; sygn. 1-12; 12 j.a. – protokoły sesji 1973-1976 (sygn. 1-3),kwestionariusze osobowe radnych 1973 (sygn. 4), interpelacje radnych 1973 (sygn. 5), protokoły komisji Rady 1973-1975 (sygn. 6-7), zespoły radnych 1973 (sygn. 8), protokoły posiedzeń Prezydium 1973-1976 (sygn. 9-11), protokoły zebrań wiejskich 1973-1974 (sygn. 12). II. Urząd Gminy 1973-1976; sygn. 13-31; 19 j.a. – regulamin organizacyjny Urzędu 1973 (sygn. 13-14),zarządzenia naczelnika 1975 (sygn. 15), analiza sytuacji kardowej Urzędu 1975 (sygn. 16), podział gminy na sołectwa, oceny pracy sołtysów 1973-1974 (sygn. 17), protokoły kontroli Urzędu 1974-1975 (sygn. 18), budżet gminy i jego zmiany 1973-1976 (sygn. 19-22), sprawozdania z wykonania budżetu 1973-1974 (sygn. 23-25),program rozwoju produkcji zwierzęcej na lata 1973-1976 (sygn. 26), plan gospodarczy GS "SCh" na 1973 r. (sygn. 27), gospodarka gruntami-sprzedaż, scalanie i zagospodarowywanie gruntów 1973-1975 (sygn. 28-30), rejestry pomiarowe gruntów 1974 (sygn. 31).

Dzieje twórcy:

Gmina Krzywin została utworzona 1.I.1973 r. W jej skład wchodziło 7 sołectw. Były to: Kładowo, Krzywin, Lisie Pole, Polesiny, Rynica, Żarczyn, Żelechowo. Pierwszym przewodniczącym Rady wybrany został Stanisław Zaręba. Na pierwszym posiedzeniu 4.I.1973 r. Rada wybrała następujące komisje: Komisję Planu, Budżetu i Finansów oraz Spraw Komunalnych i Zaopatrzenia, Komisję Rolnictwa, Komisję Ładu i Porządku Publicznego, Komisję Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych.. Organem administracji państwowej w gminie oraz organem wykonawczym i zarządzającym Rady był naczelnik gminy. Pierwszym został Stanisław Kaczor. Swoje zadania naczelnik wykonywał poprzez Urząd Gminy. W jego skład wchodziło: Biuro Urzędu Gminy, Gminna Służba Rolna i Urząd Stanu Cywilnego. W maju 1975 r. przy Naczelniku Gminy Krzywin powołano Kolegium ds. Wykroczeń. 2.VII.1976 r. na mocy rozporządzenia Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska gminę Krzywin rozwiązano, a sołectwa wchodzące w jej skład włączono w skład gmin Widuchowa i Chojna.

Daty skrajne:

1973-1976

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Urząd Gminy w Krzywinie i Gminna Rada Narodowa w Krzywinie

Daty:

1973-1976.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

31

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

31

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA