Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Handlowych w Szczecinie

Sygnatura
65/1100/0
Daty skrajne
[1951-1958] 1959-1972 [1973]
Liczba serii
64
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. ORGANIZACJA 1956-1972; 49 j.a. 1.1.Struktura organizacyjna - statut, schematy organizacyjne, regulaminy1959-1972; 8 j.a. 1.2. Zarządzenia wewnętrzne 1968-1972; 5 j.a. 1.3. Przekształcenia i reorganizacja przedsiębiorstw 1963-1971; 5 j.a. 1.4. Kolegium Zjednoczenia - protokoły 1959-1968; 8 j.a. 1.5. Konferencje partyjno-ekonomiczne 1962-1968; 13 j.a. 1.6. Realizacja uchwał KC PZPR i Kolegium Ministerstwa 1967-1969; 3 j.a. 1.7. Premiowanie pracowników 1956-1964; 2 j.a. 1.8. Normatywy kancelaryjno-archiwalne 1968-1971; 2 j.a. 1.9. Wynalazczość, współzawodnictwo, bhp 1964-1968; 3 j.a. 2. KONTROLE 1956-1969; 163 j.a. 2.1. Kontrole WZPH 1962-1969; 12 j.a. 2.2. Kontrole jednostek podległych 1956-1969; 151 j.a. 3. PLANOWANIE 1951-1972; 55 j.a. 3.1. Plany wieloletnie 1959; 3 j.a. 3.2. Plany finansowe WZPH 1958-1972; 12 j.a. 3.3. Plany finansowe jednostek podległych 1951-1968; 35 j.a. 3.4. Inne plany 1957-1967; 5 j.a.- plany zaopatrzenia rynku, programy usprawnień organizacyjnych i technicznych przedsiębiorstw, projekty zmian w przemyśle gastronomicznym. 4. SPRAWOZDAWCZOŚĆ 1951-1973; 368 j.a. 4.1. Bilanse zbiorcze przedsiębiorstw 1956-1973; 22 j.a. 4.2. Bilanse jednostkowe jednostek podległych 1951-1973; 250 j.a.- usystematyzowane alfabetycznie wg nazw miejscowości bilanse i sprawozdania finansowe poszczególnych przedsiębiorstw handlu detalicznego, usług gastronomicznych, przedsiębiorstw przemysłu piekarniczego w Szczecinie, przedsiębiorstw targowych praz transportowych. 4.3. Sprawozdania z działalności 1956-1972; 14 j.a. 1956-1972; 14 j.a. 4.4. Sprawozdania z wykonania planu sprzedaży i robót budowlanych 1967-1970; 5 j.a. 4.5. Analizy ekonomiczne zbiorcze przedsiębiorstw 1953-1959; 8 j.a. 4.6. Analizy ekonomiczne przedsiębiorstw handlu detalicznego 1954-1972; 48 j.a. 4.7. Analizy ekonomiczne przedsiębiorstw usług gastronomicznych 1956-1967; 8 j.a. 4.8. Analizy ekonomiczne przedsiębiorstw transportowych w Szczecinie 1957-1972; 4 j.a. 4.9. Analizy i sprawozdania z zatrudnienia 1961-1970; 9 j.a.

Dzieje twórcy:

Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Handlowych w Szczecinie (dalej WZPH w Szczecinie) zostało powołane na podstawie uchwały nr 432/58 Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1958 r. w sprawie zjednoczeń państwowych przedsiębiorstw handlu wewnętrznego objętych planem terenowym oraz zarządzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 27 stycznia 1959 roku. Nadzór nad Zjednoczeniem sprawowało Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie poprzez Wydział Handlu. Zadania WZPH w Szczecinie zawarte były w statucie, a było to m.in.: reprezentowanie wspólnych interesów przedsiębiorstw wobec władzy państwowej, instytucji oraz organizacji społecznych, organizowanie współpracy przedsiębiors, udzielanie fachowej pomocy w rozwijaniu i wprowadzaniu w życie postępu technicznego i organizacyjnego oraz uzyskiwaniu lepszych wyników ekonomicznych. Siedziba Zjednoczenia mieściła się Szczecinie na ul. Odrowąża 1, zaś od 1968 r. na Placu Batorego 4. Teren działania Zjednoczenia obejmował obszar województwa szczecińskiego. W skład Zjednoczenie weszły przedsiębiorstwa: handlu detalicznego, przemysłu gastronomicznego, przemysłu piekarniczego, transportowe oraz usługowe. W chwili powstania WZPH w Szczecinie tworzyło 27 przedsiębiorstw. Na przestrzeni lat WZPH przechodziło wiele zmian i przekształceń organizacyjnych Na podstawie zarządzenia nr 64 Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług z dnia 18 grudnia 1972 r. oraz zarządzenia nr Org/9 Naczelnego Dyrektora Centrali Spożywczej w Szczecinie z dnia 19 grudnia 1972 r. z dniem 1 stycznia 1973 r. powołano przedsiębiorstwo o nazwie Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Spożywczego w Szczecinie. Powstało ono z połączenia Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Hurtu Spożywczego w Szczecinie z dawnym Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Handlu Spożywczego w Szczecinie . Celem tych procesów było wejście w życie ostatniego etapu integracji hurtu i detalu państwowego w województwie szczecińskim. Tym samym zostało zlikwidowane Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Handlowych w Szczecinie.

Daty skrajne:

[1951-1958] 1959-1972 [1973]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1951-1958, 1959-1972, 1973-1973.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

635

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

635

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

13.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

13.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak w bazie IZA