Zarząd Powiatowy Łódzki

Sygnatura
39/5/0
Daty skrajne
1867-1914
Liczba serii
0
Liczba skanów
260

Zawartość:

1. Wydział Ogólny, 1908-1914, sygn. 1-52: zarządzenia i okólniki, materiały statystyczne dotyczące ilości ziemi, nieruchomości, fabryk, zakładów rzemieślniczych, młynów, aptek, szkół i stowarzyszeń, korespondencja w sprawach urzędników Zarządu, szpitala więziennego, spisu ludności w 1892 r., wyborów do Dumy, obchodów 300-lecia panowania Romanowów i 50-lecia reformy włościańskiej w Królestwie Polskim. 2. Wydział Administracyjny: a) Referat Miejski, 1874-1914, sygn. 52-308: zarządzenia i okólniki, przychody i rozchody kas miejskich, dzierżawa dochodów miejskich i wykup nieuregulowanych nieruchomości i placów, sprawy rozwoju przestrzennego Łodzi, budowlane, odszkodowań za wywłaszczenia pod budowę linii kolejowej i tramwajowej, zezwolenia na budowę domów, budynków fabrycznych i obiektów sakralnych; b) Referat Finansowy: zarządzenia i okólniki, fundusz osobowy Zarządu, ściąganie podatków oraz zwalnianie od opłat skarbowych, ceny artykułów żywnościowych, depozyty. 3. Wydział Wojskowo-Policyjny, 1867-1914, sygn. 309-918: korespondencja tajna w sprawach powstańców styczniowych, emisariuszy, zatargów mieszkańców z władzami, nadużyć urzędników, nadzoru nad osobami powracającymi ze zsyłki, nastrojów antycarskich wśród chłopów, zarządzenia i okólniki w sprawach paszportowych, wojskowych, sanitarnych, zezwoleń na uroczystości religijne, korespondencja w sprawie wprowadzenia w 1905 r. stanu wojennego, aresztantów, ucieczek więźniów, transportu osób zesłanych, listy gończe, sprawozdania z działalności straży ziemskiej. 4. Pomoce kancelaryjne, 1877-1908, sygn. 919-942.

Dzieje twórcy:

Zarząd powiatowy rozpoczął swą działalność 1.01.1867 r. w oparciu o ustawę z 31.12.1866 r. o zarządzie gubernialnym i powiatowym w Królestwie Polskim. Był organem administracji państwowej ogólnej pierwszej instancji. Kierował nim naczelnik podlegający gubernatorowi. Do zadań naczelnika należało czuwanie nad zachowaniem ogólnego porządku, bezpieczeństwa i spokoju, nad należytym załatwianiem spraw w zarządzie powiatowym i w urzędach pozostających pod jego nadzorem. Do niego należała rewizja magistratów, urzędów gminnych i szpitali. Podlegała mu również straż ziemska w powiecie. Do pomocy naczelnikom przydano dwóch zastępców do spraw administracyjnych i policyjnych. Ten drugi z urzędu był naczelnikiem straży ziemskiej. Obaj zastępcy (zwani też pomocnikami), lekarz powiatowy i budowniczy lub inżynier tworzyli pod przewodnictwem naczelnika zarząd powiatowy, który wypełniał zadania o charakterze administracyjno-policyjnym, nie zastrzeżone do osobistej decyzji naczelnika. Wszystkie sprawy kierowane do naczelnika powiatu i do zarządu powiatowego załatwiane były przez biuro zarządu, które składało się z trzech wydziałów: ogólnego, administracyjnego i wojskowo-policyjnego. Pierwszym kierował sekretarz, drugim pomocnik administracyjny, trzecim naczelnik straży ziemskiej.

Daty skrajne:

1867-1914

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1867-1914.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Lodzinskoe Uezdnoe Upravlenie

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

963

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

963

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

14.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

13.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak