Starszy Inspektor Fabryczny Guberni Piotrkowskiej

Sygnatura
39/19/0
Daty skrajne
[1881-1890] 1891-1914
Liczba serii
1
Liczba skanów
228

Zawartość:

I Akta dotyczące poszczególnych przedsiębiorstw, fabryk i zakładów przemysłowych z lat 1897-1914, sygn. 1-2300. Zawartość poszczególnych teczek stanowią: wewnętrzne przepisy porządkowe fabryk, tabele płac, wykazy kar, zawiadomienia o czasowym zamknięciu fabryk oraz roczne sprawozdania statystyczne. Zawierają one następujące dane: nazwę przędsiebiorstwa, datę założenia, nazwiska właścicieli, liczbę zatrudnionych, ilość dni przepracowanych, wartość produkcji i surowców, sumę płac roboczych, wydatki na pomoc lekarską, wyposażenie techniczne zakładu. II Akta ogólne z lat 1881-1914, sygn. 2301-2853. Zarządzenia, okólniki i przepisy Głównego Inspektora Fabrycznego, Departamentu Handlu i Manufaktur, Warszawskiego Inspektora Fabrycznego oraz własne sygn. 2301-2312. Sprawozdawczość statystyczna i opisowa sprawozdania z działalności Starszego Inspektora oraz inspektorów poszczególnych rewirów sygn. 2313-2393. Korespondencja z Departamentem Handlu i Manufaktur Oddziałem Przemysłu w zakresie organizacji i uprawnień inspekcji fabrycznej, wykonania przepisów, sporządzania sprawozdawczości, obsady stanowisk, przeniesień służbowych i innych spraw personalnych sygn. 2394-2413. Korespondencja z Głównym Inspektorem Fabrycznym oraz inspektorami innych guberni w sprawach stosunków robotników z fabrykantami, naruszania prawa fabrycznego, opieki zdrowotnej i wypadków przy pracy sygn. 2414-2448. Korespondencja z gubernatorem piotrkowskim obejmująca naruszanie przepisów, nieszczęśliwe wypadki, informacje o sytuacji przemysłu sygn. 2449-2460. Korespondencja z różnymi urzędami sygn. 2461-2477. Korespondencja z fabrykantami o otwieraniu i zamykaniu fabryk, zatrudnianiu małoletnich i kobiet, naruszaniu przepisów porządkowych sygn. 2478-2487. Korespondencja tajna w sprawach strajków, agitacji politycznej, zażalenia i skargi robotników na fabrykantów sygn. 2488-2498. Korespondencja w sprawach czasu pracy, warunków sanitarnych i technicznych, kas zapomogowo-pożyczkowych, funduszów karnych, ubezpieczenia robotników sygn. 2499-2528. Przepisy porządkowe w fabrykach, tabele płac, praca w godzinach nadliczbowych sygn. 2529-2550. Personel techniczny i administracja fabryk: spisy majstrów i urzędników fabrycznych, dane personalne, zatrudnianie obcokrajowców sygn. 2551-2562. Cenniki robót w fabrykach, zestawienia zarobków sygn. 2563-2568. Fundusz kar przepisy w sprawach jego stsowania, księgi przychodu i rozchodu funduszu sygn. 2569-2621. Strajki: raporty, doniesienia i opisy przebiegu sygn. 2622-2656. Skargi robotników na fabrykantów i personel techniczny, prośby o odszkodowanie za utratę zdrowia, prośby o zapomogi sygn. 2657-2779. Nieszczęśliwe wypadki przy pracy: raporty, protokoły zestawwienia ogólne sygn. 2780-2801. Zapomogi z tytułu wypadków przy pracy sygn. 2802-2809. Pomoc lekarska, kasy chorych, regulaminy kas, informacje o lekarzach fabrycznych i ambulatoriach sygn. 2810-2823. Szkoły fabryczne i instytucje dobroczynne sygn. 2824-2830. Sklepy fabryczne i mieszkania dla robotników sygn. 2831-2826. Związki zawodowe: statuty związków i stowarzyszeń robotniczych, sprawozdania z działalności sygn. 2837-2845. Wybory do Dumy: ogłoszenia, spisy fabryk wybierających pełnomocników, zebrania przedwyborcze sygn. 2846-2848. Spisy akt księgi i rejestry kancelaryjne sygn. 2849-2853. III Dozór nad kotłami parowymi: zezwolenia na instalację, opisy i rysunki techniczne kotłów, książki dozoru sygn. 2854-3794.

Dzieje twórcy:

Inspekcja fabryczna w Rosji powstała na mocy ukazu z 1.06.1882 r., jako organ administracji państwowej powołany do przestrzegania i wykonywania przepisów ustawodawstwa pracy. W wyniku tego aktu prawnego powoływano do życia okręgi przemysłowe w tym okręg warszawski dla wszystkich 10 guberni Królestwa Polskiego. W latach 1884-1886 ustawodawstwo pracy zostało uzupełnione o obowiązek szkolny małoletnich robotników, zakaz pracy nocnej młodocianych i kobiet oraz nadzór nad zakładami przemysłowymi i regulacje stosunków pomiędzy fabrykantami i robotnikami. Wymienione przepisy zaczęły obowiązywać w Królestwie Polskim dopiero w 1891 r. Początkowo inspektorowi piotrkowskiemu podlegały także gubernie kaliska, kielecka, radomska i lubelska. Od 1897 r. kompetencje terytorialne urzędu ograniczały się jedynie do guberni piotrkowskiej, podzielonej na poszczególne rejony fabryczne. Ich ilość w 1913 r. wynosiła 11. W 1894 r. nastąpiła zmiana podstawowego zakresu działania inspektorów oraz likwidacja odrębności inspekcji fabrycznej. Zniesiono bowiem urząd Głównego Inspektora Fabrycznego w Moskwie i okręgi fabryczne, a inspekcja została podporządkowana bezpośrednio Departamentowi Handlu i Przemysłu Ministerstwa Finansów, zaś inspektorzy fabryczni gubernialnym władzom administracyjnym. Stan taki utrzymał się do 1914 r., kiedy inspekcja fabryczna na terenie Królestwa Polskiego zaprzestała swej działalności.

Daty skrajne:

[1881-1890] 1891-1914

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1881-1890, 1891-1914.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Staršij Fabričnyj Inspektor Petrokovskoj Gubernii

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

3842

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

3842

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

26.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

26.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks osobowy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Zespół zmikrofilmowany