Izba Skarbowa Piotrkowska

Sygnatura
39/23/0
Daty skrajne
[1816-1868] 1869-1918
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Decyzje Urzędu Ogólnego, 1869-1914, sygn. 1-498 - sprawy załatwiane przez wszystkie wydziały rozpatrywane kolegialnie. Sekretariat, 1865-1918, sygn. 531-2038 - instrukcje i rozporządzenia władz, dane o składzie personalnym Izby i urzędów jej podległych, statystyki spraw załatwianych, akta personalne urzędników Izby, informacje o organizacji Piotrkowskiej Izby Skarbowej. Anteriora, 1855-1869, sygn. 2039-2429 - akta spadkowe, regulacja i rozkład podatków: gruntowego, podymnego i kontyngentu liwerunkowego, wymiar i zmiany w wysokości podatków gruntowego i podymnego w majątkach i wsiach guberni piotrkowskiej, dochody od kapitałów ulokowanych na dobrach ziemskich, spłaty pożyczek państwowych, zaległości podatkowe oraz sprawy emerytur i zasiłków. Wydział Kas Skarbowych, 1869-1879, sygn. 2430-2598 - sprawy funduszu pogrzebowego, wypłaty emerytur i zasiłków urzędnikom państwowym, dymisjonowanym oficerom i żołnierzom oraz ich rodzinom, sprawozdania z zaległości podatkowych i opłat skarbowych w podległych kasach. Wydział Podatków i Opłat, 1867-1878, sygn. 2599-4327 - wymiar i kontrola podatków gruntowego i podymnego z majątków prywatnych, zaległości z ich tytułu, zmiany w wysokości podatków, dzierżawa propinacji na gruntach włościańskich, spłaty długów ciążacych na majątkach, ustalanie opłat od spadków, zwalnianie od podatków gruntów wydzielonych na rzecz parafii i kościołów. Wydział Dóbr Państwowych, 1816-1879, sygn. 4328-4571 - dzierżawa propinacji w majątkach rządowych, młynów, wójtostw, nakładanie podatków gruntowego i podymnego na grunty folwarczne i włościańskie rządowe, ściąganie procentów od kapitałów poduchownych zabezpieczonych na majątkach prywatnych. Wydział I, referat 1, 1881-1912, sygn. 4572-4766 - arkusze zgłoszeń właścicieli wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych zawierające dane obejmujące jego nazwę, liczbę zajmowanych pomieszczeń, maszyn, majstrów, robotników, wartość produkcji, sumę rocznego obrotu i zysku. Wydział I, referat 3 i 4, 1899-1914, sygn. 4767-8062 - opłaty od spadków, opisy nieruchomości i ruchomości pozostałych po zmarłych. Wydział II, referat 1 i 2, 1879-1914, sygn. 8063-10563 - sprawy dochodów od kapitałów zabezpieczonych na majątkach prywatnych, wydzierżawianie propinacji w majątkach i wsiach rządowych oraz prywatnych, wymiar podatków gruntowego i podymnego, ich regulacja na skutek sprzedaży części majątku, jego podziału, wydzielenia gruntów na serwituty, parcelacji, nowego pomiaru, wpisy do tabel likwidacyjnych i nadawczych w związku ze zmianami własnościowymi gruntów. Wydział II, referat 3, 10564-15411 - opłaty od spadków, wymiar 5% podatku od dochodów z wkładów w towarzystwach kredytowych, bankach, kantorach oraz nakładanie kar za naruszenie przepisów o podatku przemysłowym. Wydział II, referat 4, 1886-1899, sygn. 15412-15502 - dzierżawa propinacji na gruntach włościańskich. Wydział III, referat 4, 1899-1900, sygn. 15503-15504 - dochody z podatków z powiatu brzezińskiego, wprowadzenie podatku przemysłowgo. Wydział IV, referat 1, 1903-1914, sygn. 15505-15564 - wymiar 5% opłaty od dochodów banków, towarzystw kredytowych, kantorów oraz od wkładów. Wydział IV, referat 2, 1902-1914, sygn. 15565-15873 - zarządzenia i korespondencja w sprawie podatku przemysłowego, apelacje właścicieli sklepów i przedsiębiorstw przemysłowych od nałożonego na nich podatku przemysłowego. Wydział IV, referat 3, 1897-1914, sygn. 15874-17470 - kontrola sprawozdań towarzystw akcyjnych, kredytowo-pożyczkowych, banków i wyliczanie dodatkowego podatku przemysłowego, wymiar 5% podatku od dochodu z posiadanych kapitałów, wymiar 5% opłaty z kuponów od obligacji. Wydział IV, referat 4, 1905-1914, sygn. 17471-17916 - wymiar podatku od wynagrodzenia osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach oraz od obligacji i rachunków otwartego kredytu i od dochodów z posiadanych kapitałów. Gubernialny Urząd Podatkowy, 1885-1911, sygn. 17917-18389 - wymiar i kontrola 3% i 5% podatku dochodowego od przedsiębiorstw akcyjnych i nieakcyjnych oraz 5% opłaty od dochodów banków i towarzystw kredytowych z posiadanych wkładów. Księgi podatkowe, 1867-1914, sygn. 18399-18665 - księgi obrachunkowe dodatkowego podatku przemysłowego z przedsiębiorstw nie objętych publiczną sprawozdawczością, spisy przedsiębiorstw niegildyjnych, rejestry biercze podatków podymnego, gruntowego i liwerunkowego. Dopływy akt zinwentaryzowane w 1984 r., 1868-1918, sygn. 18666-18858 - głównie akta personalne pracowników Izby i powiatowych kas skarbowych. Inspektorzy podatkowi Piotrkowskiej Izby Skarbowej, 1885-1914, sygn. 18859-19029.

Dzieje twórcy:

Piotrkowską Izbę Skarbową utworzono 1 lipca 1869 r. Przejęła ona kompetencje w zakresie wymiaru podatków od Rządu Gubernialnego, w strukturze którego funkcjonowały wydziały skarbowy, prawny oraz dóbr i lasów rządowych. Do podstawowych zadań Izby należało: obliczanie i kontrola podatków i opłat, nadzór nad dochodami państwa i ich wydatkowaniem oraz zarząd kasami skarbowymi. Ponadto kompetencje Izby obejmowało: udzielanie odroczeń, rozkładanie na raty podatków i zaległości podatkowych; zabezpieczanie należności skarbowych przy licytacjach dóbr prywatnych, zezwalanie na spłatę należności skarbowych listami likwidacyjnymi; czuwanie nad spłatą pożyczek skarbowych zabezpieczonych na nieruchomościach, lustracje tych dóbr, które obciążały pożyczki państwowe; oddawanie pod publiczną licytację dzierżaw opłat mostowych; nadzór nad sprzedażą papieru stemplowego; obliczanie opłat od spadków i rozpoczynanych procesów sądowych; sprawy sprzedaży trunków na gruntach włościańskich. Izba czuwała ponadto nad wpływem funduszy do Banku Polskiego i zarządzała wypłaty na rachunek Banku z podłegłych sobie kas. Do obowiązków Izby należał też całkowity zarząd dóbr i lasów państwowych. Strukturę Izby tworzyły: kancelaria, wydział kas skarbowych, wydział podatków i opłat oraz wydział dóbr państwowych. W skład urzędu wchodzili także urzędnicy do specjalnych poruczeń i nadzoru nad wykonywaniem przepisów o handlu i przemyśle. W 1880 r. przeprowadzono zmiany polegające na usunięciu nazw wydziałów i opatrzeniu ich jedynie numeracją I, II i III. Na mocy ukazu z 8 sierpnia 1880 r. zarząd lasami i dobrami państwowymi został przekazany zarządom dóbr państwowych. Gubernia piotrkowska weszła w skład Zarządu Dóbr Państwowych w Warszawie, który obejmował także gubernie kaliską, płocką i warszawską. Po tych zmianach Izba pełniła wyłącznie funkcje kontroli i nadzoru nad wymiarem ciągle wzrastającej liczby podatków. W 1885 r. przy Izbie powołano do życia instytucję inspektorów podatkowych. Do ich obowiązków należały: nadzór nad prawidłowością handlu w podległych im rewirach, udział w charakterze urzędników Izby w generalnych kontrolach handlu, przewodniczenie w powiatowych urzędach podatkowych, utworzonych dla rozkładu podatków dodatkowych od przemysłu i handlu, współdziałanie z Izbą przy szacunku majątków podlegających opodatkowaniu. Po licznych zmianach struktura organizacyjna Izby przedstawiała się nastęująco: Wydział I, referat 1 - podatek mieszkaniowy, kontrola przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych, rozporządzanie kredytami i depozytami Izby Skarbowej; referat 2 - emerytury i zasiłki; referat 3 - opłaty od spadków; referat 4 - dystrybucja znaczków stemplowych. Wydział II, referat 1 - podatek podymny i gruntowy oraz od nieruchomości miejskich; referat 2 - podatek podymny i gruntowy oraz dystrybucja blankietów urzędowych; referat 3 - opłaty od spadków; referat 4 - dystrybucja papieru stemplowego. Wydział III, referat 1 - dochody Izby Skarbowej; referat 2 - rozchody Izby Skarbowej; referat 3 - zaległości podatkowe za wyjątkiem podatku przemysłowego; referat 4 - nadzór nad kasami skarbowymi, ich przychodami i rozchodami. Wydział IV, referat 1 - zaległości z tytułu postawowego podatku przemysłowego; referat 2 - dodatkowy podatek przemysłowy od przedsiębiorstw nieprowadzących sprawozdawczości, referat 3 - dodatkowy podatek przemysłowy z przedsiębiorstw obarczonych sprawozdawczością; referat 4 - podstawowy podatek przemysłowy. Sekretariat - sprawy personalne i administracyjne. Po ewakuacji do Rosji urząd w ograniczonym zakresie funkcjonowął jeszcze do 1918 r.

Daty skrajne:

[1816-1868] 1869-1918

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1816-1918.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Petrokovskaâ Kazënnaâ Palata

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

19090

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

19090

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

164.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

163.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks rzeczowy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Zmikrofilmowany inwentarz książkowy