Zarząd Akcyzowy Guberni Kaliskiej i Piotrkowskiej

Sygnatura
39/29/0
Daty skrajne
1866-1918
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Rozporządzenia władz zwierzchnich, sprawy organizacyjne Zarządu i podległych mu okręgów, sprawozdania poszczególnych składnic napojów alkoholowych i zarządzającego dochodami od akcyzy, sprawy bytowe urzędników (zasiłki, stypendia), spisy osób zatrudnionych w urzędach akcyzowych, spisy składów i sklepów z wyrobami monopolowymi, akta rozbudowy, rzadziej budowy gorzelni, browarów, cukrowni, składów napojów alkoholowych i ich urządzenia, opisy tych składów, protokoły ich kontroli, protokoły pomiarów naczyń (jako załączniki plany urządzeń i budynków), akta personalne urzędników Zarządu, zarządów okręgowych oraz obsługi zatrudnionej w składach i sklepach monopolowych zawierające podania o przyjęcie do pracy, dane o przebiegu służby, prośby o urlopy, zapomogi, akta przejścia na emeryturę.

Dzieje twórcy:

W związku z unifikacją administracji w Królestwie Polskim i Rosji, przeprowadzoną po powstaniu styczniowym, 21 lipca 1866 r. powołano na ziemiach Królestwa Centralny, gubernialne i rewirowe zarządy akcyzy. Podlegały Departamentowi Dochodów Niestałych przy Ministerstwie Finansów. Zarząd nad opłatami od produkcji napojów w poszczególnych guberniach należał do gubernialnych zarządów akcyzy. Każda gubernia została dodatkowo podzielona na rewiry, które w 1869 r. przemianowano na okręgi, dzielące się na rewiry. W skład zarządu gubernialnego wchodzili: zarządzający dochodami z akcyzy, jeden lub kilku rewizorów, sekretarz, pomocnik i buchalter. Do kompetencji zarządu należały m. in.: nadzór nad ściąganiem w całości dochodu z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych, pilnowanie ścisłego wykonywania przepisów o wyrobie i sprzedaży napojów alkoholowych, a także przedstawianie Centralnemu Zarządowi miesięcznych wykazów wpływów i rocznych sprawozdań ogólnych. Siedzibą Zarządu Akcyzowego Guberni Kaliskiej i Piotrkowskiej był Kalisz. Przed zajęciem tych terenów przez wojsko niemieckie w listopadzie i grudniu 1914 r. zarządy Gubernialny i okręgowe zostały ewakuowane do Rosji. Urzędy akcyzy ostatecznie zlikwidowano w lipcu 1918 r.

Daty skrajne:

1866-1918

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1866-1918.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kališsko-Petrokovskoe Gubernskoe Akcyznoe Upravlenie

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2196

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2196

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

21.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

20.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak