Naczelnik Powiatu Łęczyckiego

Sygnatura
39/37/0
Daty skrajne
1822-1866[1867]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Wydział Administracyjny: akta dotyczące budynków dla straży leśnej, granic miasta Łodzi, organizacji magistratu, kasy miejskiej i cechów rzemieślniczych, podatków, osiedlania się ludności żydowskiej, instalacji pomp i studzien oraz latarń rewerberowych, świadectwa przesiedleń ludności, 1822-1866 [1867], sygn. 1-16. Wydział Oświecenia: nadzór nad funkcjonowaniem parafii katolickiej i ewangelickiej w Łodzi, reperacja kościoła w Kłodawie, zakładanie i utrzymanie szkół na terenie Łodzi, 1835-1866, sygn. 17-24.

Dzieje twórcy:

Podział administracyjny Królestwa Polskiego na województwa i obwody został wprowadzony postanowieniem Namiestnika z dnia 16.01.1816 r. Utworzony w ten sposób obwód łęczycki wchodził w skład województwa mazowieckiego (od 1837 r. guberni). Na jego czele stał komisarz obwodowy, podległy komisji województwa. Dla potrzeb administracji sądowej obwód został podzielony na dwa powiaty: łęczycki i zgierski. Na mocy ukazu z dnia 11.10.1842 r. przemianowano obwody na powiaty, powiaty na okręgi sądowe, a komisarzy obwodów na naczelników powiatów. Do kompetencji komisarza, a następnie naczelnika należały: wykonywanie poleceń komisji województwa, a później rządu gubernialnego oraz zdawanie raportów ze sposobu ich wykonania, przekazywanie poleceń władz magistratom miast i urzędom gminnym, a ponadto szereg obowiązków z zakresu administracji cywilnej, gospodarki miast, handlu, oświaty, nadzoru nad skarbowością, zdrowia, instytucji społecznych oraz porządku publicznego. Strukturę urzędu tworzyły wydziały: Administracyjny, Oświcenia i Wojskowo-Policyjny (zachowały się tylko akta dwóch pierwszych). Urząd naczelnika powiatu uległ likwidacji z końcem 1866 r., na skutek ustawy o zarządzie gubernialnym i powiatowym w Królestwie Polskim.

Daty skrajne:

1822-1866[1867]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1822-1866, 1867-1867.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

24

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

24

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Część zespołu jest przechowywana w Archiwum Państwowym w Płocku Oddział w Łęczycy. Zmikrofilmowano jednostki archiwalne o sygnaturach 1-3, 5, 11-12.