Naczelnik Ziemskiej Straży miasta Pabianic

Sygnatura
39/39/0
Daty skrajne
1886-1914
Liczba serii
0
Liczba skanów
37

Zawartość:

I Korespondencja Naczelnika Powiatu Łaskiego ze Starszym Strażnikiem m. Pabianic, 1886-1897, syg. 1-32 - kopie zarządzeń, spisy strażników, poszukiwania osób pozostających pod nadzorem policji. II Zarządzenia i okólniki, 1898-1914, sygn. 33-61 - sprawy strajków, działalności partii politycznych, towarzystw kulturalnych i społecznych. III Organizacja, sprawozdawczość i statystyka, 1898-1914, sygn. 62-102 - działalność naczelnika i strażników, sprawy personalne, wypłata pensji strażnikom. IV Sprawy polityczne, 1897-1913, sygn. 103-285 - informacje o działalności partii politycznych stowarzyszeń kulturalnych i społecznych na terenie miasta, strajki, agitacja wśród robotników. V Korespondencja różna, 1898-1913, sygn. 286-414 - naruszanie przepisów drogowych, przeciwpożarowych, wypadki przy pracy, przestępstwa o charakterze kryminalnym. VI Towarzystwa i zakłady dobroczynne, 1898-1913, sygn. 415-502 - statuty towarzystw dobroczynnych i kas zapomogowo-pożyczkowych, zezwolenia na założenie, sprawozdania z działalności, protokoły zebrań, spisy członków.

Dzieje twórcy:

Straż ziemska w Królestwie Polskim została ustanowiona na mocy ustawy z 19/31.12.1866 r. zamiast dotychczasowej służby policyjnej szczebla średniego i niższego. Na terenie guberni straż ziemska podlegała gubernatorowi, przy którym działał oficer do specjalnych poruczeń policyjnych oraz oficer zapasowy przewidziany do tymczasowego zastępowania urzędników ziemskiej straży w powiatach. Sprawy gospodarcze dotyczące straży poruczono wydziałowi wojskowo-policyjnemu rządu gubernialnego, natomiast organiacyjno-inspekcyjne kancelarii gubernatora. W powiecie zwierzchnikiem straży był naczelnik powiatu, pod jego kierunkiem strażą dowodził pomocnik policyjny naczelnika powiatu, który był również naczelnikiem straży ziemskiej. Do roku 1898 Starszy Strażnik miasta Pabianic podlegał Naczelnikowi Ziemskiej Straży w Łasku. Na mocy postanowienia z 3.11.1897 r. został powołany samodzielny urząd Naczelnika Ziemskiej Straży m. Pabianic. Do obowiązków naczelnika należały następujące sprawy: polityczne, wojskowe, ewidencja ludności, przestrzeganie prawa budowlanego, przeciwpożarowego, stanu sanitarnego miasta, przestępstwa, wypadki, współpraca z sądem i magistratem. Urząd zaprzestał swej działalności po wybuchu I wojny światowej i ewakuacji władz rosyjskich w głąb imperium.

Daty skrajne:

1886-1914

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1886-1914.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Načalnik Zemskoi Straži Goroda Pabânic

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

503

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

503

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

7.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

7.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak