Dyrekcja Szkolna w Łodzi

Sygnatura
39/83/0
Daty skrajne
[1802-1863]1864-1917
Liczba serii
2
Liczba skanów
162

Zawartość:

I. Organizacja i kompetencje Dyrekcji. 1. Akta normatywne: zarządzenia i okólniki w spr. szkolnych, spisy szkół, mieszkańców, wsi, zjazdy inspektorów (1864-1914); 2. Korespondencja: kancelaria, personel, archiwum, statystyka szkół, podania o posady w szkolnictwie, obchody uroczystości, zaświadczenia, urlopy (1867-1914); 3. Korespondencja poufna: nadzór polityczny nad nauczycielami i uczniami, spisy osób wydalonych z uczelni i szkół, udział nauczycieli w wyborach do Dumy (1865-1916); 4. Sprawozdania roczne i raporty terminowe: otwieranie nowych szkół, stan istniejących, dane o uczniach, nauczycielach, programie nauczania, wyposażenia szkół, spisy szkół (1865-1912). II. Kadra nauczycielska. A. Sprawy ogólne: egzaminy na świadectwa nauczycielskie, praktyki zawodowe, nominacje, translokacje i zwolnienia, odznaczenia i nagrody, skargi, urlopy, emerytury, leczenie (1864-1917). B. Akta personalne nauczycieli wg nazwisk. III. Szkoły państwowe. A. szkoły średnie i wyższe. 1. Szkoły wojewódzkie, gimnazja i progimnazja: budynek, wyposażenie szkoły, biblioteka, muzea szkolne, dane o uczniach i nauczycielach, programy nauczania, postępy w nauce (1864-1916); 2. Szkoły wydziałowe i powiatowe: j. w. (1818-1863); 3. Szkoły tzw. aleksandryjskie: zakładanie, koszty utrzymania, dane statystyczne (1879-1916); 4. Szkoły zawodowe: rzemieślnicze, pedagogiczne, seminaria nauczycielskie - dane statystyczne, koszty utrzymania (1865-1916); 5. Egzaminy eksternistów. B. Szkoły elementarne. 1. Akta ogólne: przepisy, zakładanie, dane statystyczne (1864-1914); 2. Akta szczegółowe. a. szkoły chrześcijańskie, alfabetycznie wg miejscowości, zakładanie, budynek, składki na utrzymania, budżety, dane o uczniach i nauczycielach (1808-1863). b. szkoły chrześcijańskie gminne układ j. w.: skargi na nauczycieli, wyniki nauczania (1898-1914), c. szkoły żydowskie (1865-1914); 3. Sieć szkolna: spisy szkół w powiatach (1871-1914); 4. Szkoły zawodowe. a. akta ogólne: zarządzenia dotyczące nauki rzemiosła. b. szkoły niedzielne rzemieślnicze i handlowe: organizacja szkół, budżety, sprawozdania roczne, programy nauczania, c. szkoła rolnicza w Radomsku (1865-1874). IV. Własność edukacyjna. 1. Szkoły średnie: własność, zapisy , stypendia (1807-1914); 2. Szkoły elementarne. a. akta osad szkolnych i fundusze zapomogowe: wypisy z tabel likwidacyjnych i nadawczych dot. osad szkolnych (1865-1913). b. inwentarze, własności edukacyjnej w pow. rawskim (1864-1865), szkół chrześcijańskich (1871-1913), szkół żydowskich (1871-1908), bibliotek nauczycielskich (1874-1893) - grunty i kapitały. V. Kadra nauczycielska szkół prywatnych: rozporządzenia, egzaminy na świadectwa nauczycieli, praktyki nauczycielskie, nauczycielki robót ręcznych, korepetytorzy, wykazy prywatnych nauczycieli (1866-1914). VI. Szkoły prywatne. 1. Akta ogólne: zarządzenie, sprawozdania (1865-1915); 2. Szkoły średnie. a. bez praw szkół państwowych (1865-1915), b. z prawami szkół państwowych (1905-1916), c. szkoły żydowskie (1878-1914) - zakładanie, raporty o stanie szkół. 3. Szkoły elementarne. a. chrześcijańskie (1830-1913), b. żydowskie (1881-1909), c. utrzymywane przez stowarzyszenia (1882-1914) - m. in. szkoły Macierzy Szkolnej. 4. Szkoły zawodowe (1884, 1893), 5. Szkoły freblowskie (1882-1914). 6. Szkoły religijne (1870-1914). 7. Szkoły tajne: zwalczanie tajnego nauczania, kary (1868-1914). VII. Wizytacja szkół (1868-1913). VIII. Oświata pozaszkolna: a. towarzystwa oświatowe (1907-1913); b. kursy dla dorosłych (1877, 1905-1914); c. odczyty popularne (1901-1906). IX. Statystyka i ewidencja: wykazy nauczycieli, szkół, uczniów, księgi ewidencyjne szkół, dane o budynku, wyposażeniu (1867-1914). X. Rachuba: kredyty, budżety, zaległości składek szkolnych, pobory nauczycieli i urzędników Dyrekcji (1865-1915).XI. Ewakuacja i likwidacja Dyrekcji (1914-1918). XII. Pomoce kancelaryjne i dzienniki lekcyjne (1885-1917).

Dzieje twórcy:

Dyrekcja Szkolna w Łodzi powstała na mocy ukazu z 11.09.1864 r. Zasięgiem obejmowała początkowo ówczesne powiaty: kaliski, brzeziński, łęczycki, sieradzki, piotrkowski i wieluński. W 1867 r. w wyniku nowego podziału administracyjnego Królestwa terenem działania Dyrekcji stała się utworzona wówczas gubernia piotrkowska. Jej siedzibą była od 1864 r. Łódź, a od 1908 r. Piotrków. Początkowo podlegała Komisji Rządowej Oświecenia Publicznego, a kiedy w 1867 r. Komisję zlikwidowano przeszła pod nadzór Kuratora Warszawskiego Okręgu Naukowego. Dyrekcji przewodniczył naczelnik. Posiadał własną, pięcioosobową kancelarię. Główne zadania naczelnika sprowadzały się do nadzorowania programu nauczania, finansów i obsady nauczycielskiej w szkołach państwowych, oraz prywatnych i religijnych na terenie guberni. Jednym z głównych obowiązków naczelnika były wizytacje szkół i składanie z nich sprawozdań kuratorowi. Od 1899 r. zadania te częściowo przejęli nowo powołani inspektorzy. W sierpniu 1914 r. Łódzka Dyrekcja musiała przenieść siedzibę z Piotrkowa do Warszawy, ewakuowano również nauczycieli szkół średnich. W czerwcu 1915 r. Naczelnik Dyrekcji przeniósł się do Smoleńska, a we wrześniu do Moskwy. Łódzka Dyrekcja Szkolna uległa likwidacji w marcu 1918 r.

Daty skrajne:

[1802-1863]1864-1917

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1802-1863, 1864-1917.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Lodzinskaâ Učebnaâ Direkciâ

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

8970

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

8970

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

139.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

139.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy roboczy Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak