Urząd Gubernialny Kaliski do Spraw Włościańskich

Sygnatura
39/98/0
Daty skrajne
[1823-1863] 1864-1918 [1921-1939]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

I. Dział personalny, 1864-1917, sygn. 1-272 - akta osobowe pracowników Urzędu, komisarzy, mierniczych, geometrów i kancelistów; II. Dział ogólny, 1864-1914, sygn. 281-1084 - zarządzenia i instrukcje w sprawie trybu wprowadzania w życie ukazów o uwłaszczeniu włościan i o samorządzie gminnym, sprawy bytowe urzędników, sprawozdania z działalności komisarzy i komisji, skargi na postanowienia sądów gminnych, nadział ziemi bezrolnym, kasy pożyczkowo-oszczędnościowe, rewizje samorządów gminnych, organizacja i kontrola urzędów włościańskich, przepisy w sprawie serwitutów i ich likwidacji, oświata na wsi, przesiedlanie chłopów w głąb Rosji, pomiary gruntów włościańskich, zakup ziemi przez włościan, sprzedaż i parcelacja majoratów, komasacja gruntów; III. Korespondencja dotycząca sporządzania tabel likwidacyjnych i nadawczych oraz wszelkie sprawy związane z gruntami i serwitutami w majątkach prywatnych, majorackich i instytutowych (1865-1914, sygn. 1086-2784), w miastach (1965-1914, sygn. 2785-2903), w majątkach rządowych (1864-1914, sygn. 2905-3081), w majątkach poduchownych (1864-1914, sygn. 3085-3312); IV. Akta Oddzielnego Urzędu: apelacje od wyroków sądów gminnych (1868-1876, sygn. 3315-3611), zażalenia włościan i właścicieli majątków na uchwały zebrań gminnych, wiejskich i szkolnych (1907-1914, sygn. 3615-3924a), apelacje od uchwał zebrań towarzystw włościańskich (1906-1914, sygn. 3925-4003); V. Akta dotyczące zatwierdzania lub uchylania uchwał zebran gminnych dysponujących zyskami kas pożyczkowo-oszczędnościowych na cele społeczne, 1907-1914, sygn. 4005-4565b - remont budynków gminnych, szkolnych, straży ogniowej, budowa mostów, dróg, walka z cholerą ); VI. Akta Połączonych Urzędów Komitetu Ochrony Lasów i Urzędu Gubernialnego Kaliskiego do Spraw Włościańskich, 1907-1914, sygn. 4566-4696 - wyrąb lasów serwitutowych, kontrole gospodarki leśnej; VII. Decyzje oraz rezolucje urzędów włościańskich: decyzje Komisji Włościańskiej Kaliskiej i Urzędu Gubernialnego Kaliskiego do Spraw Włościańskich (1864-1914, sygn. 4607-4791), krótkie rezolucje Urzędu (1871-1914, sygn. 4792-4834), decyzje i rezolucje Oddzielnego Urzędu (1871-1914, sygn. 4837-4885), decyzje Połączonych Urzędów (1898-1914, sygn. 4887-4903); VIII. Tabele likwidacyjne i nadawcze: wsi prywatnych, majorackich i instytutowych (1865-1869, sygn. 4905-7291), mieszczan-rolników (1868-1870, sygn. 7294-7346e), majątków państwowych (1869-1876, sygn. 7347-7619), wsi poduchownych (1868-1877, sygn. 7620-7865). IX. Pomoce kancelaryjne, 1868-1914, sygn. 1-15, 4904, 7866-7891.

Dzieje twórcy:

Podstawę funkcjonowania urzędów do spraw włościańskich w Królestwie Polskim stanowiły ukazy z 2.03.1864 r. "O urządzeniu włościan" i "O sposobie wprowadzenia w wykonanie nowych ustaw o włościanach". Początkowo realizacją uwłaszczenia zajmowały się Komitet Urządzający do Sprawa Królestwa Polskiego, Komisja Likwidacyjna i komisje do spraw włościańskich. Podlegały one nadzorowi Komitetu do Spraw Królestwa Polskiego. W 1864 r. utworzono 14 komisji włościańskich w tym także kaliską. Kierował nią prezes, któremu podlegało osiem jednostek niższego szczebla, czyli rewirów. Od 1867 r. zasięg jej działania pokrywał się z obszarem utworzonej guberni piotrkowskiej. W 1870 r. komisję przemianowano na gubernialny urząd do spraw włościańskich. Na jego czele stał gubernator, a jego zastępcą był wicegubernator. Ponadto w skład Urzędu wchodzili: naczelnik Izby Skarbowej, dwaj komisarze i tzw. stały członek Urzędu. Decyzje podejmowane były kolegialnie. Do zadań Komisji, a następnie Urzędu należały: ustalanie praw własności chłopów do ziemi i do serwitutów, rozdział pastwisk, nadział bezrolnych, zatwierdzanie umów o likwidacji serwitutów i wspólnych pastwisk oraz o zamianie gruntów, rozpatrywanie sporów wynikłych w powyższych sprawach między wsią a dworem i między samymi chłopami. Do załatwiania apelacji od wyroków sądów gminnych oraz uchwał zebrań wiejskich i gminnych, powołano w 1871 r. Urząd Oddzielny (Osoboe Prisutstvie). W okresie późniejszym Urzędowi dodano nowe kompetencje związane z opieką nad zdymisjonowanymi żołnierzami, nad rodzinami zmobilizowanych na wojnę z Japonią, propagowanie akcji przesiedlania chłopów w głąb Rosji na grunty zakupione w tym celu przez Bank Włościański. Od 1906 r. kierowano tu także odwołania od uchwał towarzystw włościańskich organizowanych celem kupna gruntów z parcelowanych majątków. W 1898 r. w guberni została utworzona specjalna komórka Połączone Urzędy Komitetu Ochrony Lasów i Urzędu Gubernialnego Włościańskiego, której akta narastały w tym ostatnim. Urząd zaprzestał praktycznie swojej działalności po wybuchu I wojny światowej. Po ewakuacji w głąb Rosji kontynuowano jedynie sprawy personalne związane z wypłatą poborów i świadczeń byłym pracownikom.

Daty skrajne:

[1823-1863] 1864-1918 [1921-1939]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1823-1863, 1864-1918, 1921-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Kališskoe Gubernskoe po Krest'ânskim Delam Prisutstvie

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

10691

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

10691

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

109.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

108.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak