Urząd Wojewódzki Łódzki

Sygnatura
39/166/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
80885

Zawartość:

Wydział Ogólny: statuty organizacyjne, przepisy kancelaryjne, spisy akt, sprawozdania wojewody, sprawy nadania obywatelstwa, zmiany nazwisk, sprawy paszportowe i meldunkowe, ruch graniczny. Wydział Społeczno-Polityczny: sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, wyznaniowe oraz cudzoziemców, ochrona granic państwa, rejestr stowarzyszeń, teczki nadzoru nad poszczególnymi organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami (większość zespołu), raporty sytuacyjne wojewody. Wydział Samorządowy: protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności wydziałów powiatowych, lustracje sejmików, sprawy budżetowo-finansowe powiatów, zmiany w podziale administracyjnym, budowa dróg, roboty publiczne, akta związane z organizacją wyborów samorządowych. Wydział Wojskowy: zaopatrzenie wojska w 1921 r., przygotowania obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej w 1938 r. Wydział Zdrowia Publicznego: akta osobowe lekarzy i felczerów z terenu województwa, zwalczanie chorób zakaźnych. Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych: akta szczegółowe poszczególnych majątków i wsi - parcelacja, scalanie, melioracja, przymusowy wykup ziemi, przewłaszczanie parcel, podział wspólnot gruntowych i likwidacja serwitutów, zalesianie nieużytków, protokoły lustracji lasów, akta szczegółowe dotyczące wyrębu lasów w poszczególnych wsiach, parcelacja i komasacja gruntów leśnych, parcelacja letniskowa, bezprawny wyręb lasów.

Dzieje twórcy:

Urząd Wojewódzki Łódzki powstał w oparciu o ustawę tymczasową z 2.08.1919 r. o organizacji władz administracyjnych II instancji. Kierował nim wojewoda, który był: przedstawicielem rządu odpowiedzialnym wobec niego za zarząd województwem, wykonawcą zleceń poszczególnych ministrów, zwierzchnikiem urzędów administracji państwowej na terenie województwa z wyjątkiem organów administracji wojskowej, sądowej, szkolnej, kolejowej, pocztowo-telegraficznej oraz urzędów ziemskich. W ramach Urzędu powołano 10 departamentów: Prezydialny, Administracyjny, Samorządowy, Zdrowia Publicznego (Wojewódzki Urząd Zdrowia), Aprowizacyjny, Rolnictwa i Weterynarii, Przemysłowy, Pracy i Opieki Społecznej, Okręgowej Dyrekcji Robót Publicznych oraz Kancelarię Główną. Struktura organizacyjna Urzędu Wojewódzkiego Łódzkiego zmieniała się kilkakrotnie. Liczba wydziałów, na które dzielił się Urząd ustaliła się dopiero w 1935 r. W jego skład wchodziły wtedy następujące wydziały: Ogólny, Społeczno-Polityczny, Samorządowy, Wojskowy, Zdrowia Publicznego, Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłowy, Rolnictwa i Reform Rolnych (po likwidacji w 1933 r. Okręgowego Urzędu Ziemskiego przejął jego kompetencje), Komunikacyjno-Budowlany. Urząd Wojewódzki Łódzki przerwał swą działalności we wrześniu 1939 roku.

Daty skrajne:

1918-1939

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1918-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

4330

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

4259

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

43.99

Ogółem opracowanych metrów bieżących

43.81

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis zdawczo-odbiorczy Tak zawiera 71 j.a.
inwentarz kartkowy roboczy Tak zawiera 4259 j.a.

Część zespołu jest przechowywana w Archiwum Akt Nowych w Warszawie i Archiwum Państwowym w Kielcach. Zmikrofilmowano akta o sygnaturach: 2400-2417, 2507-2507p, 2522, 2522d-2604, 2606-2606a.