Sąd Okręgowy w Łodzi

Sygnatura
39/181/0
Daty skrajne
[1911-1916] 1917-1939 [1940-1999, 2013-2014]
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Prezydium Sądu, 1932-1938, sygn., 1-1a - personel i organizacja Sądu. Wydział Cywilny: repertoria i skorowidze różnych sekcji, 1917-1939, sygn. 1b-196; akta spraw, 1924-1939 [1943], sygn. 197-1111 - sprawy majątkowe, testamenty, prawo własności, licytacje, działy, unieważnianie aktów prawnych, spory graniczne, darowizny, mianowanie kuratorów, alimenty, rozwody, uznanie za zaginionego i zmarłego, renty, ubezwłasnowolnienia, wypadki drogowe, wynagrodzenia za pracę, prostowanie treści aktów, spory finansowe, egzekucje. Wydział Handlowy, 1927-1934: akta ogólne, sygn. 1112-1123 - sprawy organizacyjno-administracyjne i personalne; akta spraw, sygn. 1124-1260 - postępowanie układowe, zobowiązania, należności, odroczenia ratalne, spłaty zobowiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, postępowania upadłościowe. Akta pisarza hipotecznego przy Sądzie Okręgowym, 1917-1939, sygn. 1261-1368; wypisy, wykazy hipoteczne nieruchomości łódzkich i powiatu łódzkiego, akta wykonawcze komornika, repertoria i skorowidze. Wydział Karny: repertoria i skorowidze różnych sekcji, 1917-1939, sygn. 1369-1628; akta spraw, 1921-1939, sygn. 1629-2209 - kradzieże, przywłaszczenie mienia, fałszowanie testamentów, wprowadzanie do obiegu fałszywych pieniędzy, oszustwa, pobicia, napady rabunkowe, usiłowania zabójstwa, nielegalny handel obcą waluta, uchylanie się od służby wojskowej, szantaż, sutenerstwo, czyny nieżądne wobec nieletnich, gwałty, zniesławienia w prasie, nadużycia finansowe, brak spraw o charakterze politycznym. Sąd Rozjemczy dla Zakładu Ubezpieczenia od Wypadków w Łodzi, 1928-1938, sygn. 2210-2215 - repertoria i skorowidze. Urząd Prokuratorski przy Sądzie Okręgowym w Łodzi, 1924-1938, sygn. 2216-2227 - napady rabunkowe, zniesławienie, kradzieże, pobicia, czyny nieżądne. Sąd Pracy w Łodzi, 1929-1939, sygn. 2228-2289 - wynagrodzenia za pracę, umowy o pracę, mieszkania służbowe, eksmisje, repertoria i skorowidze. Sędziowie śledczy przy Sądzie Okręgowym w Łodzi: Sędzia śledczy ds..Wyjątkowego znaczenia w Warszawie z siedzibą w Łodzi, 1937-1939, sygn. 2290-2313; Sędzia śledczy I rejonu w Łodzi, 1937-1939, sygn. 2314-2332; Sędzia śledczy II rejonu w Łodzi, 1938-1939, sygn. 2333-2355; Sędzia śledczy III rejonu w Łodzi, 1938-1939, sygn. 2356-2375; Sędzia śledczy IV rejonu w Łodzi, 1937-1939, sygn. 2376-2427; Sędzia śledczy V rejonu w Łodzi, 1937-1939, sygn. 2428-2440; Sędzia śledczy w Łęczycy, 1938-1939, sygn. 2441-2454; Sędzia śledczy w Zgierzu, 1934-1939, sygn. 2455-2467. Akta szczegółowe spraw sędziów śledczych zawierają postępowania w sprawie: kradzieży, rabunków, zabójstw, fałszerstw dokumentów, zmuszania robotnic do nieżądu, ubezpieczeń robotników, nielegalnych wyjazdów za granicę, przynależności do Komunistycznej partii Polski i Polskiej Partii Socjalistycznej - Lewicy. Akta ogólne sądów, 1930-1939, sygn. 2468-2480 - zarządzenia, okólniki, organizacja i administracja, wykazy sędziów i innych pracowników, stan wojenny, postępowanie doraźne. Repertoria i skorowidze wyroków I-X rejonu, 1917-1939, sygn. 2481-2651 - rejon I-V dotyczy łodzi, rejon VI-X powiatów: brzezińskiego, łaskiego łódzkiego, łęczyckiego i kutnowskiego. Akta spraw różnych rejonów, 1920-1938, sygn. 2651-2704 - uchylanie się od służby wojskowej, kradzieże i morderstwa, fałszowanie dokumentów i pieniędzy, gwałty. Dopływy akt z 1999 r.: akta spraw cywilnych, 1930-1939, sygn. 1-56, 680-688; akta spraw karnych, 1925-1939, sygn. 57-114, postępowania w sprawie wykonania testamentów, 1915-1947, sygn. 115-591; Sąd Rozjemczy dla Zakładu Ubezpieczenia od Wypadków w Łodzi, 1932-1939, 592-669; zrzeczenia się spadków, 1919-1937, sygn. 670-679; akta upadłości zakładów Józefa Richtera, 1931, sygn. 689-692; repertoria i skorowidze spraw 1918-1929, sygn. 1-18. Dopływ akt z 2008 r. repertoria spraw i dowody do rejestru handlowego 1917-1939 [1940-1945], sygn. 1-12855.

Dzieje twórcy:

Sąd Okręgowy w Łodzi rozpoczął swą działalności w 1917 r. w oparciu o "Przepisy tymczasowe o urządzeniu sądownictwa w Królestwie Polskim" wydane 19 sierpnia. Po odzyskaniu niepodległości jego funkcjonowanie normował dekret z 7 lutego 1919 r. oraz ustawa z 18 marca 1921 r. Kolejne zmiany wprowadziła ustawa "Prawo o ustroju sądów powszechnych" z 6 lutego 1928 r. Zasięg Sądu obejmował tylko część województwa łódzkiego, tzn. powiaty łaski, łęczycki, łódzki oraz część brzezińskiego, a od 1934 r. także kutnowski (w związku z Likwidacją Sądu Okręgowego we Włocławku). Na jego terenie działał także Sąd Okręgowy w Piotrkowie. Powiat wieluński znajdował się we właściwości Sądu Okręgowego w Częstochowie (do 1922 r., a następnie w Kaliszu), sieradzki Sądu Okręgowego w Kaliszu. Przy Sądzie działali sędziowie śledczy dla poszczególnych rejonów oraz pisarze hipoteczni. Do 1928 r. na terenie działalności Sądu Okręgowego działały sądy pokoju oraz w Łodzi Sąd dla Nieletnich i Sąd Pokoju dla spraw o lichwę wojenną. Od 1929 r. na obszarze funkcjonowania Sądu Okręgowego w Łodzi istniały sądy grodzkie. Sąd Okręgowy składał się z kilku wydziałów: cywilnego, handlowego, dwóch karnych i karno-skarbowego. W jego skład wchodziły ponadto: Sąd Rozjemczy dla Zakładu Ubezpieczeń od Wypadków, Sąd Pracy oraz Urząd Prokuratorski. Działalność sądu ustała w 1939 r. W zespole znajdują się też akta kontynuowane przez sądy niemieckie oraz Sąd Okręgowy reaktywowany w 1945 r.

Daty skrajne:

[1911-1916] 1917-1939 [1940-1999, 2013-2014]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1911-1916, 1917-1939, 1940-1999, 2013-2014.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

16746

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

3429

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

107.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

34.7

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks rzeczowy Nie
spis zdawczo-odbiorczy Tak 14026 j.a.
indeks geograficzny Nie
indeks osobowy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 2719 j.a.