Łódzka Gmina Wyznaniowa Żydowska

Sygnatura
39/228/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
123614

Zawartość:

Utrzymanie cmentarza, synagog, domów modlitwy, mianowanie rabinów, uroczystości religie, komisja do spraw rytualnych; opiekami społeczna – ochronki dla dzieci, utrzymanie sierot, wykaz dzieci będących pod opieka gminy, podania o zapomogi, komitet przeciwżebraczy, przytułek przeciwżebraczy, świąteczne przydziały żywności najbiedniejszym; opieka lekarska – utrzymanie domu dla zakaźnie chorych, szpitala dla umysłowo chorych, szpitala ogólnego im. Poznańskich; szkolnictwo i kultura – budowa i prowadzenie szkoły, obchody rocznic i świat państwowych; Zarząd Gminy – protokoły posiedzeń, budżety, protokoły komisji finansowo-budżetowej, rozkład składek gminnych, składek na szkoły i bożnice, legaty i pożyczki; spisy łódzkich żydów w układzie alfabetycznym wg ulic; spisy wyborców do gminy w 1924 r., księgi rejestracji przedmetrykalnej urodzeń, ślubów i zgonów.

Dzieje twórcy:

Za początek istnienia gminy żydowskiej (kahału) w Łodzi przyjmuje się rok 1806. Z dniem 1.01.1822 r. kahał uległ likwidacji, a w jego miejsce utworzono dozór bóźniczy, składający się z trzech osób pochodzących z wyboru. Reaktywowanie gminy nastąpiło na mocy rozporządzenia Generał Gubernatora Warszawskiego z 15.11.1916 r. Ostatecznie ustrój gminy został określony Dekretem Naczelnika Państwa z 8.02.1919 r. „O zmianach w organizacji gmin wyznaniowych żydowskich na terenie byłego Królestwa Kongresowego”. Gmina składała się z Rady, Zarządu i rabinatu. Członkowie wybieralnych organów reprezentowali wszystkie polityczne orientacje żydowskie w Łodzi. Do zadań gminy należało uchwalanie i realizacja budżetu. Główne wydatki stanowiły utrzymanie bożnic, instytucji związanych z funkcjami rytualnymi, jak: łaźnie i rzeźnie, utrzymanie cmentarza, prowadzenie szkół, a także bardzo szeroko rozwinięta akcja opieki społecznej, prowadzenie domów opieki dla starców, sierocińców dla dzieci, rozdzielanie zapomóg najbiedniejszym członkom gminy, pomoc materialna dla szpitali. Do obowiązków gminy należało również prowadzenie rejestracji przedmetrykalnej urodzeń, małżeństw i zgonów. Gmina zaprzestała działalności 8.09.1939 r. Po 1945 r. władze państwowe nie zezwoliły na jej reaktywację. [Julia Wasiak]

Daty skrajne:

1885-1939 [1940-1961]

Klasyfikacja:

instytucje wyznaniowe

Nazwa twórcy:

Daty:

1885-1939, 1940-1961.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski, niemiecki, jidisz, hebrajski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

758

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

0

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

44.92

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak