Komitet Miejski Polskiej Partii Robotniczej w Pabianicach

Sygnatura
39/1032/0
Liczba serii
10
Liczba skanów
3192

Zawartość:

Konferencja Sprawozdawczo - Wyborcza: protokoły, sprawozdania, porządek obrad, protokoły komisji, rezolucje, listy i zestawienia oraz kwestionariusze delegatów z lat 1947 - 1948, sygn. 1; Plenum: protokoły z posiedzeń, rezolucje, listy obecności z lat 1945 - 1948, sygn. 2 - 3; Egzekutywa: protokoły z posiedzeń z lat 1947 - 1948, sygn. 4; Sekretariat: protokoły narad sekretarzy i aktywu, międzypartyjnych PPR i PPS, Miejskiej Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Demokratycznych, sprawozdania I i II sekretarza z lat 1945 - 1948, sygn. 5 - 8; Wydział Organizacyjny: ankiety i blankiety sprawozdawcze KM, protokoły zebrań kół, sprawozdania I i II sekretarza Komitetu Fabrycznego przy PZPB, wykazy ilościowe i przekroje socjalne, protokoły przesłuchań partyjnej trójki weryfikacyjnej, spisy sekretarzy kół, korespondencja z lat 1945 - 1948, sygn. 9 - 26; Wydział Propagandy: protokoły zebrań sekcji propagandy, kulturalno - oświatowej, koła prelegentów komisji współdziałania ds. szkolenia, sprawozdania instruktora, korespondencja z lat 1946 - 1948, sygn. 27 - 29; Wydział Przemysłowy: protokoły Komisji Kontroli Społecznej w zakładach pracy i wydziałach Zarządu Miejskiego, korespondencja z wydziałami KW z lat 1945 - 1948, sygn. 30 - 31; Wydział Administracyjno - Samorządowy: protokoły z narad i sprawozdania Komisji Administracyjno - Samorządowej, posiedzeń frakcji radnych PPR z lat 1946 - 1948, sygn. 32; Wydział Personalny: protokoły z posiedzeń sekcji personalnej, ankiety sprawozdawcze, sprawozdania instruktora, korespondencja z lat 1945 - 1948, sygn. 33 - 34; Komisja Kontroli Partyjnej: postanowienia i wyciągi z protokołów WKKP oraz nadesłane do KM zawiadomienia o wykluczeniach z PPR z lat 1945 - 1946; 1948, sygn. 35.

Dzieje twórcy:

Polska Partia Robotnicza została utworzona w styczniu 1942 r. W okresie okupacji niemieckiej działała w konspiracji. Większość obszaru woj. łódzkiego została wyzwolona w dn. 17 - 19 stycznia 1945 r. Już 23 stycznia na pierwszym legalnym zebraniu członków PPR z lat okupacji powołany został Komitet Wojewódzki PPR w Łodzi oraz wręczono nominacje pełnomocnikom Rządu Tymczasowego RP z zadaniem powołania rad narodowych, władz administracyjnych oraz komitetów PPR w miastach powiatowych. W końcu stycznia na terenie woj. łódzkiego funkcjonowało 20 komitetów powiatowych i miejskich. Komitet Miejski PPR w Pabianicach powołano na zebraniu w dn. 21 stycznia 1945 r. Okres organizacyjny KW PPR w Łodzi oraz komitetów powiatowych i miejskich zamknęła I Konferencja Wojewódzka PPR, która odbyła się w dn. 17 - 18 lutego 1945 r. Najwyższą władzą organizacji partyjnej na terenie miasta była Konferencja, do której kompetencji należała ocena całokształtu działalności partii na terenie powiatu, wytyczanie kierunków pracy oraz wybór Komitetu Miejskiego. W okresie między konferencjami główne kierunki działalności PPR wytyczało Plenum KP. Na swoim pierwszym posiedzeniu po konferencji Plenum KP dla prowadzenia bieżącej pracy wyłaniało spośród siebie Egzekutywę KP. Funkcje kontrolne sprawowały: Komisja Rewizyjna i Powiatowa Komisja Kontroli Partyjnej . W wewnętrznej strukturze organizacyjnej występowały wydziały i sekcje problemowe. Komitet w Pabianicach funkcjonował przez cały okres istnienia PPR, która zakończyła swoją działalność 14 grudnia 1948 r., kiedy to uczestnicy II Zjazdu PPR i XXVIII Kongresu PPS podjęli decyzję o zjednoczeniu, a następnego dnia stali się delegatami obradującego w dn. 15 - 21 grudnia Kongresu Zjednoczeniowego. Nowopowstała partia przyjęła nazwę Polska Zjednoczona Partia Robotnicza.

Daty skrajne:

1945-1948

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1948.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

35

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

35

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Wstęp wspólny do inwentarzy zespołów komitetów powiatowych i miejskich PPR województwa łódzkiego znajduje się w inwentarzu zespołu nr 1023. Komisja Metodyczna przyjęła inwentarz 24.04.1997 r.