Wojewódzki Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Łodzi

Sygnatura
39/1042/0
Daty skrajne
[1935-1937] 1945-1948
Liczba serii
18
Liczba skanów
19586

Zawartość:

Konferencja Wojewódzka: protokoły z lat 1946 - 1948, sygn. 1; Rada Wojewódzka: protokoły posiedzeń Wojewódzkiej Rady Naczelnej z lat 1946 - 1948, sygn. 2 - 3; Wojewódzki Komitet: protokoły posiedzeń prezydium i plenum, sprawozdanie z lat 1945 - 1948, sygn. 4 - 5; Wojewódzka Komisja Rewizyjna: protokoły kontroli i lustracji z lat 1946 - 1948, sygn. 6; Wojewódzki Sąd Partyjny: protokoły posiedzeń i sprawozdania, orzeczenia WSP z lat 1945 - 1948, sygn. 7 - 8; Sekretariat: okólniki, instrukcje CKW PPS i WK PPS, protokoły konferencji i narad międzypartyjnych PPS i PPR, sprawozdania wojewódzkiej i powiatowych komisji porozumiewawczych stronnictw demokratycznych, z akcji jednolitofrontowych, z działalności powiatowych i miejskich komitetów współpracy PPS i PPR z lat 1945 - 1948, sygn. 9 - 31; Oddział Ogólno - Organizacyjny: statuty organizacyjne, okólniki, instrukcje, komunikaty oddziału, protokoły z konferencji i narad, sprawozdania z lat 1945 - 1948, sygn. 32 - 71; Oddział Polityczno - Propagandowy: okólniki, instrukcje, sprawozdania, wykazy członków z lat 1945 - 1948, sygn.72 - 85 ; Oddział Kadr: okólniki, instrukcje, sprawozdania z lat 1945 - 1948, sygn. 86 - 119; Oddział Samorządowo - Administracyjny: okólniki, instrukcje, regulaminy, protokoły posiedzeń Oddziału, sprawozdania oraz materiały nadesłane przez organy samorządowe z lat 1945 - 1948, sygn. 120 - 154; Oddział Szkoleniowy: okólniki, instrukcje, sprawozdania z lat 1945 - 1948, sygn. 155 - 158; Oddział Społeczno - Zawodowy: okólniki, instrukcje, regulaminy, protokoły posiedzeń Oddziału, sprawozdania, materiały nadesłane przez związki i rady zakładowe z lat 1945 - 1948, sygn. 159 - 174; Oddział Komunikacyjny: okólniki, protokoły posiedzeń, narad i sprawozdania z lat 1945 - 1948, sygn. 175 - 220; Oddział Ekonomiczno - Przemysłowy: okólniki, instrukcje, protokoły posiedzeń, materiały nadesłane przez zakłady pracy, związki i organizacje spółdzielcze z lat 1945 - 1948, sygn. 221 - 260; Oddział Oświaty: instrukcje, okólniki, protokoły posiedzeń zarządów kół z lat 1945 - 1948, sygn. 261 - 267; Oddział Wiejski: protokoły posiedzeń, sprawozdania Oddziału, okólniki, instrukcje WK PPS i CKW PPS z lat 1945 - 1948, sygn. 268 - 287; Oddział Finansowo - Gospodarczy: okólniki, protokół kontroli WK PPS, bilanse z lat 1945 - 1948, sygn. 288 - 291; Rzecznik Kontroli Partyjnej: okólniki, instrukcje, protokoły posiedzeń Komisji Kontroli Partyjnej, Komisji Weryfikacyjnej, sprawozdania, wykazy członków wydalonych z PPS, korespondencja z lat 1945 - 1948, sygn. 292 - 30. Listy płac z lat 1946 - 1948, 2 j.a.

Dzieje twórcy:

Polska Partia Socjalistyczna została założona w 1892 r. na zjeździe socjalistów w Paryżu (17-21 listopada). W okresie II wojny światowej PPS została formalnie rozwiązana, część kierownictwa partii powołała w październiku 1939 r. PPS-Wolność, Równość, Niepodległość właściwie: Centralne Kierownictwo Ruchu Mas Pracujących Miast i Wsi-Wolność, Równość, Niepodległość (od maja 1944 ponownie pod nazwą PPS). Działacze socjalistyczni współpracujący z PPR i popierający PKWN utworzyli we wrześniu 1944 r. Odrodzoną PPS, do której jesienią przystąpiła część działaczy PPS-WRN. Prace nad odbudową organizacji PPS w Łodzi rozpoczęto prawie natychmiast po wkroczeniu Armii Czerwonej. W dn. 24 stycznia 1945 r. zwołano pierwsze zebranie działaczy i członków PPS, podczas którego wybrano tymczasowe władze Łódzkiego Komitetu Robotniczego PPS. ŁKR PPS powołał wewnętrzne struktury podległych sobie instancji partyjnych (referaty: organizacyjne, propagandy, spółdzielcze, zawodowe, samopomocy partyjnej). Na Konferencji Wojewódzkiej (4 marca 1945 r.) zmieniono nazwę komitetu na Wojewódzki Komitet Robotniczy PPS, który ostatecznie został przemianowany w lipcu 1945 r. na Wojewódzki Komitet PPS w Łodzi. Okres organizacyjny WK PPS w Łodzi oraz komitetów powiatowych, miejskich i dzielnicowych zamknęła I Konferencja Wojewódzkiego Komitetu PPS (16 czerwca 1945 r.), na której wybrano nowy skład Wojewódzkiego Komitetu oraz delegatów na XXVI Kongres PPS (29 czerwca-1 lipca 1945 r.). Najwyższą władzą organizacji partyjnej PPS na terenie województwa była Konferencja Wojewódzka, do której kompetencji należała ocena całokształtu działalności partii na terenie województwa, wytyczanie kierunków pracy WK PPS oraz komitetów podległych, wybór Rady Wojewódzkiej, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, Wojewódzkiego Sądu Partyjnego, Wojewódzkiego Komitetu. W okresie między konferencjami główne kierunki działalności PPS wytyczała Rada Wojewódzka. Wojewódzki Komitet kierował bieżącą pracą organizacji partyjnej. Funkcje kontrolne sprawowały: Wojewódzka Komisja Rewizyjna i Rzecznik Kontroli Partyjnej. W wewnętrznej strukturze organizacyjnej występowały oddziały, referaty, rady, sekcje i komisje. PPS zakończyła swoją działalność dn. 14 grudnia 1948 r., kiedy to uczestnicy XXVIII Kongresu PPS i II Zjazdu PPR i podjęli decyzję o zjednoczeniu, a następnego dnia stali się delegatami obradującego w dn. 15-21 grudnia Kongresu Zjednoczeniowego. Nowopowstała partia przyjęła nazwę Polska Zjednoczona Partia Robotnicza.

Daty skrajne:

[1935-1937] 1945-1948

Klasyfikacja:

partie polityczne i podległe organizacje, ruchy społeczne

Nazwa twórcy:

Daty:

1935-19371945-1948

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

310

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

310

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.1

Ogółem opracowanych metrów bieżących

3.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny zatwierdzony Tak