Komitet Łódzki Polskiej Partii Robotniczej

Sygnatura
39/1254/0
Liczba serii
14
Liczba skanów
36806

Zawartość:

Konferencja Sprawozdawczo – Wyborcza: protokoły, stenogram, sprawozdanie, przemówienie programowe, wykazy delegatów, korespondencja organizacyjna z lat 1945; 1947 – 1948, sygn. 1 – 3; Plenum: protokoły posiedzeń z lat 1945 – 1948, sygn. 4; Egzekutywa: protokoły posiedzeń z lat 1945 – 1948, sygn. 5 – 6; Sekretariat: protokoły posiedzeń Sekretariatu, narad z instruktorami, sekretarzami i aktywem partyjno - gospodarczym; sprawozdania, instrukcje i okólniki KŁ; protokoły, sprawozdania, korespondencja dotycząca współpracy PPR - PPS i w ramach Komisji Porozumiewawczej Stronnictw Demokratycznych; archiwalia dotyczące Referendum Ludowego oraz wyborów do Sejmu - m. in. instrukcje, wykazy obwodowych komisji wyborczych i partyjnych trójek wyborczych, raporty z przebiegu głosowania, rezolucje, odezwy, korespondencja; protokoły z posiedzeń Sekretariatu, instrukcje, okólniki, uchwały, depesze, szyfrogramy KC; materiały dotyczące Ignacego Logi - Sowińskiego oraz nadesłane przez Komendy MO i ORMO, Delegaturę Komisji Specjalnej, Miejski Komitet Opieki Społecznej, Synod Diecezjalny, Centralny Zarząd Państwowego Urzędu Repatriacyjnego; korespondencja I sekretarza - skargi, dyrektywy, zaświadczenia z lat 1945 – 1948, sygn. 7 – 47; Wydział Organizacyjny: sprawozdania Wydziału, Referatu Sprawozdawczego, instruktorów oraz z akcji oczyszczania szeregów partyjnych, wymiany legitymacji, zbiórki na Fundusz Budowy Domu Partii; wykazy aktywu i ankiety sprawozdawcze dotyczące ilości członków i kół PPR; instrukcje i okólniki Wydziału; propozycje PPR i PPS w sprawie przyszłego kierownictwa KŁ PZPR; sprawozdania z wyborów i wykazy delegatów na Kongres Zjednoczeniowy; protokoły z narad aktywu i sprawozdania komitetów fabrycznych zakładów wydzielonych; biuletyny Referatu Sprawozdawczego, wydziałów Ekonomicznego i Zagranicznego KC; wzory pieczęci komitetów partyjnych; korespondencja Wydziału z lat 1945 – 1948 [1949], sygn. 48 – 69; Wydział Propagandy: protokoły z narad, sprawozdania miesięczne i z akcji Wydziału, instrukcje i okólniki Wydziału, protokoły, sprawozdania, instrukcje, korespondencja z obchodów 1 Maja, przygotowań do wyborów do Sejmu; materiały nadesłane z Wojewódzkiej Szkoły PPR oraz dotyczące szkolenia międzypartyjnego - sprawozdania, ankiety sprawozdawcze, komunikaty, wykazy, protokoły dzielnicowych komisji szkoleniowych; sprawozdania Domu Propagandy PPR, koła prelegentów i lektorów przy KŁ, sekcji oświatowej i organizacji masowych; protokoły, sprawozdania, korespondencja Referatu opieki nad poległymi członkami PPR, Komisji Historycznej Partii; instrukcje wydziałów KC oraz materiały nadesłane przez TPPR, Związek Uczestników Walki Zbrojnej o Wolność i Demokrację, Związek Byłych Więźniów Politycznych, ZNP, Ministerstwo Oświaty, Kuratorium Okręgu Szkolnego; druki propagandowe, wydawnictwa przedwyborcze, korespondencja Wydziału z lat [1944] 1945 – 1948 [1949] , sygn. 70 – 104; Wydział Ekonomiczny: protokoły z narad i odpraw oraz sprawozdania Wydziału i instruktorów; protokoły i sprawozdania Komisji Przemysłowej, sekcji bawełnianej, wełnianej, jedwabniczo - galanteryjnej, skórzanej, metalowej, spółdzielczej Wydziału; protokoły, zarządzenia, instrukcje, sprawozdania dotyczące akcji małej racjonalizacji, oszczędności, reformy płac, współzawodnictwa pracy, strajków, sabotażu i pożarów w zakładach pracy; protokoły, rezolucje z narad aktywu gospodarczego PPR w różnych branżach przemysłowych, zebrań fabrycznych kół PPR; instrukcje, okólniki, uchwały Wydziału Przemysłowego KC oraz korespondencja Wydziału; materiały nadesłane przez instytucje administracji przemysłu i handlu, dyrekcje i zjednoczenia przemysłowe, poszczególne zakłady, Ministerstwo Przemysłu i handlu, Wydział Aprowizacji i Handlu Zarządu Miejskiego w Łodzi, centrale handlu i zbytu, spółdzielnie i Związek Rewizyjny Spółdzielni RP z lat 1945 – 1948, sygn. 105 – 229; Wydział Komunikacyjny: protokoły z narad, sprawozdania Wydziału oraz sekcji pocztowej; protokoły, raporty, sprawozdania kół i ze współzawodnictwa węzła łódzkiego PKP; biuletyny - zarządzenia i akcja wyborcza DOKP; raporty, zobowiązania Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych; protokoły kół PPR kolejarzy i wyborcze kandydatów na konferencje dzielnicowe; instrukcje, referaty KC; korespondencja z Wydziałem Kolejowym KC z lat 1945 – 1948, sygn. 230 – 243; Wydział Zawodowy: protokoły z posiedzeń, uchwały i instrukcje, sprawozdania Wydziału; protokoły posiedzeń kół fabrycznych PPR i rad zakładowych oraz wyborów do tychże, kampania sprawozdawczo - wyborcza - sprawozdania, zestawienia, formularze; sprawozdania i wykazy zakładów Okręgowej Komisji Związków Zawodowych; protokoły, sprawozdania i listy członków zarządów, związków zawodowych; instrukcje Wydziału Zawodowego KC i związków zawodowych; sprawozdania i plany pracy szkolnictwa zawodowego, korespondencja z Wydziałem Zawodowym KC z lat 1945 – 1948, sygn. 244 – 266; Wydział Administracyjno – Samorządowy: protokoły z narad Wydziału, sprawozdania Komisji Samorządowej, protokoły z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej, Nadzwyczajnej Komisji Mieszkaniowej; sprawozdania, uchwały, instrukcje, okólniki, biuletyny Wydziału Statystycznego Zarządu Miejskiego; korespondencja z Zarządem Miejskim z lat 1945 – 1948, sygn. 267 – 274; Wydział Kobiecy: protokoły z narad ogólnołódzkich, dzielnicowych i zakładowych kobiecego aktywu partyjnego; sprawozdania, plany pracy Wydziału; sprawozdania, protokoły z zebrań kół Ligi Kobiet, sprawozdania i referaty Sekcji Światowej Federacji Kobiet z lat 1945 – 1948, sygn. 275 – 281; Wydział Personalny: protokoły z narad i sprawozdania Wydziału, charakterystyki składu komitetów fabrycznych i słuchaczy Łódzkiej Szkoły Partyjnej; sprawozdania wydziałów personalnych ZWM i MO, kierowników personalnych zakładów przemysłowych, personalne w rozbiciu na branże przemysłowe; wykazy dawnych firm z podaniem ilości zatrudnionych i członków PPR; instrukcje, uchwały oraz korespondencja z Wydziałem Personalnym KC z lat 1945 – 1948, sygn. 282 – 298; Wydział Ogólny: plany pracy, sprawozdania miesięczne i finansowe Wydziału, instrukcje finansowe, preliminarz budżetowy i bilans KŁ, odbitki pieczęci partyjnych, akta nieruchomości KŁ i komitetów dzielnicowych z lat 1945 – 1948 [1949], sygn. 299 – 306; Miejska Komisja Kontroli Partyjnej: protokoły z posiedzeń, plany pracy i sprawozdania z działalności MKKP; instrukcje, okólniki, uchwały Centralnej i Miejskiej KKP; wykazy pracowników Komisji, wykluczonych członków PPR z lat 1945 – 1948, sygn. 307 – 337. Listy płac z lat 1945 - 1948, 4 j.a.

Dzieje twórcy:

Polska Partia Robotnicza została utworzona w styczniu 1942 r. W okresie okupacji niemieckiej działała w konspiracji. Większość obszaru woj. łódzkiego została wyzwolona w dn. 17 - 19 stycznia 1945 r. Dnia 23 stycznia na pierwszym legalnym zebraniu członków PPR z lat okupacji, byłych członków Komunistycznej Partii Polski i Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej powołano sekretarzy Komitetu Łódzkiego PPR oraz 6 dzielnic PPR. Okres organizacyjny KŁ PPR oraz komitetów dzielnicowych zamknęła I konferencja miejska PPR w Łodzi, która odbyła się w dniach 3 - 4 listopada 1945 roku. Do przełomu lipca i sierpnia 1946 r. KŁ PPR funkcjonował na prawach wydzielonego komitetu miejskiego i był podporządkowany Komitetowi Wojewódzkiemu PPR w Łodzi, a następnie po reorganizacji uzyskał prawa samodzielnej instancji wojewódzkiej. Najwyższą władzę organizacji partyjnej w Łodzi stanowiła Konferencja, która dokonywała oceny całokształtu działalności partii na terenie Łodzi, wytyczała główne kierunki pracy oraz wybierała Komitet Łódzki i Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna czuwała nad właściwą polityką finansową Komitetu. W okresie między konferencjami kierunki działalności PPR wytyczało Plenum KŁ, które z kolei dla prowadzenia bieżącej pracy wyłaniało spośród siebie Egzekutywę KŁ. W wewnętrznej strukturze organizacyjnej KŁ PPR występowały sekretariat i wydziały. KŁ funkcjonował przez cały okres istnienia PPR, która zakończyła swoją działalność 14 grudnia 1948 r., kiedy to uczestnicy II Zjazdu PPR i XXVIII Kongresu PPS podjęli decyzję o zjednoczeniu, a następnego dnia stali się delegatami Kongresu Zjednoczeniowego (15 - 21 grudnia 1948 r.). Nowopowstała partia przyjęła nazwę Polska Zjednoczona Partia Robotnicza.

Daty skrajne:

[1944] 1945-1948 [1949]

Klasyfikacja:

partie polityczne i podległe organizacje, ruchy społeczne

Nazwa twórcy:

Daty:

1944-1944, 1945-1948, 1949-1949.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

341

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

341

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

4.55

Ogółem opracowanych metrów bieżących

4.55

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
elektroniczny inwentarz archiwalny zatwierdzony Tak

Komisja Metodyczna przyjęła inwentarz 24 kwietnia 1997 r. Kategoria B 4 j.a., 0,05 m.b.