Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Kłobucku

Sygnatura
8/194/0
Daty skrajne
1945-1975
Liczba serii
15
Liczba skanów
0

Zawartość:

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kłobucku, w tym: Wydział Organizacyjno - Prawne z lat 1952 - 1973, sygn. 1 - 444, w tym: protokoły sesji Powiatowej Rady Narodowej, protokoły spotkań posłów i radnych z wyborcami, protokoły posiedzeń Prezydium oraz Komisji Powiatowej Rady Narodowej, plany pracy, wytyczne w sprawie organizacji Urzędu, statuty organizacyjne, regulaminy pracy, materiały dotyczące członków Powiatowej Rady Narodowej; Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego z lat 1958 - 1973, sygn. 445 - 731, w tym: protokoły posiedzeń Kolegium, plany gospodarcze oraz sprawozdania z ich wykonania, bilanse siły roboczej, bilanse dochodów i wydatków ludności, analizy wykonania planów, protokoły kontroli w jednostkach podległych; Wydział Finansowy z lat 1952 - 1973, sygn. 732 - 1451, w tym: budżety terenowe i sprawozdania z ich wykonania, analizy i sprawozdania opisowe, sprawozdania statystyczne, sprawozdania z rewizji, protokoły inspekcji w jednostkach podległych; Wydział Oświaty z lat 1956 - 1973, sygn. 1452 - 1481, w tym: programy imprez kulturalnych, organizacja liceów i szkół rolniczych, plany pracy, wizytacje i inspekcje; Wydział Kultury z lat 1954 - 1973, sygn. 1482 - 1597, w tym: plany pracy bibliotek, domów kultury, świetlic i klubów, konkursy i festiwale, ewidencja miejsc walki i męczeństwa, budżet i jego wykonanie; Wydział Spraw Wewnętrznych z lat 1955 - 1973, sygn. 1598 - 1677, w tym: plany pracy, protokoły narad, protokoły narad szkoleniowych, protokoły kontroli, nadzór nad USC, zmiany imion i nazwisk, ewidencja stowarzyszeń, sprawy obywatelskie; Wydział Skupu z lat 1963 - 1973, sygn. 1678 -m 1699, w tym: zarządzenia, protokoły jednostek podległych oraz Komisji istniejących przy Wydziale, plany i sprawozdania z obowiązkowych dostaw zwierząt i roślin; Wydział Rolnictwa i Leśnictwa z lat 1958 - 1973, sygn. 1700 - 19001, w tym: plany gospodarcze i inwestycyjne, analizy dotyczące stanu rolnictwa w powiecie; Wydział Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Komunikacji z lat 1957 - 1973, sygn. 1902 - 1964, w tym: plany pracy, plany gospodarcze gmin, zagospodarowanie terenów rolniczych; Wydział Handlu, Przemysłu i Usług z lat 1952 - 1973, sygn. 1965 - 2004, w tym: protokoły z narad, plany wieloletnie i roczne, protokoły pokontrolne Państwowej Inspekcji Handlowej, sprawy lokalizacji sklepów; Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z lat 1955 - 1973, sygn. 2005 - 2054, w tym: protokoły narad, sprawozdania, analizy ruchu budowlanego, opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych, protokoły odbioru budynków; Wydział Zatrudnienia z lat 1960 - 1973, sygn. 2055 - 2062, w tym: bilanse siły roboczej, protokoły kontroli, sprawozdania dotyczące zatrudnienia. Urząd Powiatowy w Kłobucku, w tym: Biuro Ogólno - Organizacyjne z lat 1974 - 1975, sygn. 2063 - 2120, w tym: protokoły sesji Powiatowej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium i Komisji Powiatowej Rady Narodowej, zarządzenia naczelnika powiatu, protokoły kontroli; Wydział Finansowy z lat 1973 - 1974, sygn. 2121 - 2145, w tym: sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania statystyczne, plany pracy, protokoły kontroli; Wydział Oświaty i Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki z lat 1974 - 1975, sygn. 2146 - 2151, w tym: programy działania, plany pracy, sprawozdania statystyczne; Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu z lat 1974 - 1975, sygn. 2152 - 2173, w tym: plany, sprawozdania, analizy, protokoły komisji działających przy Wydziale.

Dzieje twórcy:

Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kłobucku rozpoczęło swoją działalność na podstawie ustawy z dnia 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U. Nr 14, poz. 130). Rozporządzeniem wykonawczym Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1952 roku w sprawie utworzenia powiatu kłobuckiego w województwie katowickim (Dz.U. Nr 20, poz. 132) powstał powiat kłobucki wydzielony z części ówczesnego powiatu częstochowskiego. Na podstawie ustawy z 1950 roku rady narodowe stały się terenowymi organami władzy państwowej, organem wykonawczym było natomiast prezydium rady narodowej. Zniesiono tym samym istniejące w latach 1945 - 1950 związki samorządowe, stanowiska wojewody, starosty, burmistrza, wójta, wydziały wojewódzkie i powiatowe, zarządy miejskie i gminne, urzędy wojewódzkie i starostwa. Zniesiono także terenowe władze I i II instancji, podległe dotychczas Ministrom: Finansów, Oświaty, Pracy i Opieki Społecznej oraz Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego. Rady narodowe przejęły zakres właściwości zlikwidowanych władz i urzędów, stając się jednocześnie organami uchwałodawczymi i samorządowymi. Do ustawowych zadań rad narodowych należało kierowanie na swoim terenie działalnością gospodarczą, społeczną i kulturalną, uchwalanie terenowych planów gospodarczych i budżetów terenowych, a także przeprowadzanie kontroli społecznych działalności urzędów, instytucji i przedsiębiorstw. Ustawa obok prezydiów utworzyła "wydziały prezydium", które zarządzały poszczególnymi dziedzinami spraw należących do kompetencji rad narodowych. Nowa ustawa o radach narodowych z dnia 25 stycznia 1958 roku (Dz.U. Nr 5, poz. 16) i późniejsza jej nowelizacja z dnia 28 czerwca 1963 roku (Dz.U. Nr 29, poz. 172) rozszerzyła uprawnienia powiatowej rady narodowej, która stała się podstawą systemu rad narodowych. Pierwsza uroczysta sesja Powiatowej Rady Narodowej w Kłobucku odbyła się 14 lipca 1952 roku. Terenem działania Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kłobucku był obszar powiatu kłobuckiego. Liczba Wydziałów Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kłobucku, ich nazwy, struktura wewnętrzna i kompetencje, ulegały częstym zmianom. Podobne reorganizacje miały miejsce także w innych prezydiach rad narodowych województwa katowickiego. W 1952 roku Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kłobucku posiadało następujące Wydziały: Społeczno-Administracyjny, Finansowy, Oświaty, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Budownictwa, Zdrowia, Handlu, Komunikacji, Podatków Wiejskich, Pracy i Pomocy Społecznej, Referaty: Organizacyjny, Przemysłu, Zatrudnienia, Kadr i Oddziały: Kultury, Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki, Powiatową Komendę Straży Pożarnej, Powiatowy Zarząd Rolnictwa. W tym samym roku utworzono Powiatową Komisje Planowania Gospodarczego. W 1954 roku powstał Referat Wyznań i Oddział Ogólno-Gospodarczy, Referat Kadr przekształcono w Referat Kadr i Szkoleń, a w miejsce Wydziału Pracy i Pomocy Społecznej powołano Referat Pracy i Pomocy Społecznej. Utworzono także Wydział Komunikacji Drogowej oraz samodzielne stanowisko Statystyka Powiatowego, któremu powierzono zagadnienia statystyki wcześniej prowadzone przez Powiatową Komisję Planowania Gospodarczego. W tym samym roku powołane zostały następujące komisje stałe Powiatowej Rady Narodowej: Finansów, Budżetu i Planu, Rolnictwa i Leśnictwa, Handlu, Zdrowia, Oświaty i Kultury, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Komunikacji Drogowej, Pracy i Pomocy Społecznej, Budownictwa, Drobnej Wytwórczości oraz Porządku Publicznego. Komisje te pełniły funkcje doradcze i opiniujące. W 1956 roku w miejsce Wydziału Budownictwa powstała komórka Architekt Powiatowy, utworzono także Referat Wojskowy. W roku następnym zlikwidowano Referat Wyznań. W 1958 roku struktura wewnętrzna Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kłobucku była następująca: Wydział Finansowy, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa, Wydział Komunikacji, Wydział Zdrowia, Inspektorat Oświaty, Wydział Spraw Wewnętrznych, Wydział Organizacyjno-Prawny, Wydział Budżetowo-Gospodarczy, Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego, Statystyk Powiatowy, Wydział Przemysłu, Wydział Architektury i Budownictwa, Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, Oddział Kultury, Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej, Wydział Handlu, Powiatowy Zarząd Inwestycji. W latach 1959 - 1963 w strukturze wewnętrznej Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kłobucku nie zachodziły większe zmiany, poza utworzeniem w 1959 roku Wydziału Skupu. W 1961 roku do Wydziału Zdrowia dodano sprawy dotyczące opieki i tak utworzono Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej, a Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych przekształcono w Referat Zatrudnienia. W 1962 roku Wydział Architektury i Budownictwa przemianowano na Wydział Urbanistyki i Architektury. Połączono także dwa Wydziały Przemysłu i Handlu. W 1963 roku ponownie przekształcono Referat Zatrudnienia w samodzielny Wydział Zatrudnienia, a z Oddziału Kultury utworzono Wydział Kultury. Natomiast samodzielną komórkę Statystyk Powiatowy rozbudowano i powołano Powiatowy Inspektorat Statystyki. W latach następnych w organizacji wewnętrznej instytucji dokonywano niewielkich zmian. W 1966 roku Wydział Urbanistyki i Architektury przemianowano na Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury. W 1968 roku powołano Zespół Usług Projektowych oraz Powiatowy Inspektorat Melioracji Wodnych. W 1973 roku w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kłobucku, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1973 roku w sprawie zasad tworzenia wydziałów przez prezydia rad narodowych (Dz.U. Nr 15, poz. 100), istniały następujące Wydziały: Organizacyjno-Prawny, Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego, Finansowy, Oświaty, Kultury, Spraw Wewnętrznych, Skupu, Rolnictwa i Leśnictwa, Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Komunikacji, Handlu Przemysłu i Usług, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury, Zatrudnienia. Natomiast utworzone wcześniej: Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki, Powiatowa Komenda Straży Pożarnych oraz Powiatowy Inspektorat Melioracji Wodnych działały nadal w niezmienionej formie. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kłobucku istniało do 9 grudnia 1973 roku, tj. do momentu wejścia w życie ustawy z dnia 22 listopada 1973 roku o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U. Nr 47, poz. 276). Kompetencje prezydium przejęła Powiatowa Rada Narodowa oraz Urząd Powiatowy w Kłobucku. W 1974 roku Urząd Powiatowy w Kłobucku posiadał następujące komórki organizacyjne: Biuro Ogólno-Organizacyjne, Powiatową Komisję Planowania Gospodarczego, Wydział Finansowy, Wydział Oświaty i Wychowania, Kultury, Fizycznej i Turystyki, Wydział Spraw Wewnętrznych, Wydział Rolnictwa Leśnictwa i Skupu, Wydział Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Komunikacji, Wydział Handlu, Przemysłu i Usług, Wydział Zatrudnienia oraz Powiatowy Zarząd Gospodarki Wodnej i Melioracji i Powiatową Komendę Straży Pożarnej. Powiatowa Rada Narodowa i Urząd Powiatowy w Kłobucku zostały zlikwidowane mocą ustawy z dnia 28 maja 1978 roku o dwustopniowym podziale administracyjnym państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych (Dz.U. Nr 16, poz. 16), a ich kompetencje od 1 czerwca 1975 roku przejął Urząd Miasta i Gminy w Kłobucku.

Daty skrajne:

1945-1975

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1975.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2311

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2175

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

28.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

25.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
spis roboczy Tak 3 j.a.
spis zdawczo-odbiorczy Tak 43 jedn. inw., 45 j.a, 12 j.inw. 1 j.a.,17 j.a.
inwentarz kartkowy zatwierdzony Tak 2175 jedn. inw. Inwentarz Nr 145

Wstęp napisały: Joanna Ilnicka, Dorota Czech. Inwentarz sporządzili: Joanna Ilnicka, Dorota Czech, Franciszek Sobalski (1989).