Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego Rada Wojewódzka w Częstochowie

Sygnatura
8/358/0
Daty skrajne
1982-1989
Liczba serii
9
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zjazdy wojewódzkie z lat 1983 - 1987, sygn. 1 - 2; Posiedzenia planarne z lat 1983 - 1989, sygn. 3 - 8; Posiedzenia Prezydium Rady Wojewódzkiej z lat 1982 - 1989, sygn. 9 - 14; Posiedzenia komisji stałych Rady Wojewódzkiej z lat 1983 - 1989, sygn. 15 - 17; Wykazy członków Rady Wojewódzkiej jej Prezydium i komisji stałych z lat 1983 - 1989, sygn. 18 - 19; Informacje o działalności Rady Wojewódzkiej z lat 1983 - 1988, sygn. 20; Wykazy członków zbiorowych Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego z lat 1982 - 1985, sygn. 21; Skargi i interpelacje z lat 1983 - 1989, sygn. 22 - 28; Biuletyn Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego z roku 1987, sygn. 29

Dzieje twórcy:

Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego powstał po 13.XII.1981 r. tj. po wprowadzeniu stanu wojennego. Jak wówczas napisano w deklaracji programowej, PRON powstał ze społecznej potrzeby, woli odrodzenia i porozumienia narodowego w trudnej sytuacji społeczno – politycznej i gospodarczej kraju. W początkach istnienia Ruchu powstały tzw. OKON-y, czyli Obywatelskie Komitety Ocalenia Narodowego. Były to zakładowe, osiedlowe, środowiskowe i wiejskie komitety ocalenia narodowego. Za główne zadania komitety postawiły sobie: zapewnienie sprawiedliwego podziału dóbr codziennego użytku; udzielanie pomocy rodzinom i osobom będącym w trudnych warunkach życiowych. Komitety, opierając się na sygnałach ze środowiska, miały też wychwytywać nieprawidłowości w życiu społeczno – gospodarczym, interweniować, łagodzić rosnące napięcia i tworzyć klimat sprzyjający porozumieniu narodowemu. Działalność swą OKON-y opierały na działalności podobnych ruchów społecznych; zwłaszcza Front Jedności Narodu może być tego przykładem. Podstawą do działania stała się deklaracja w sprawie Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego ogłoszona 20.VII.1982 r. wspólnie przez działaczy PZPR, ZSL, SD, Stowarzyszenia PAX, Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego. W Deklaracji sformułowano podstawowe założenia programowe i status społeczno – polityczny PRON. W Częstochowie w dniu 13.IX.1982 r. zgromadzenie przedstawicieli OKON-u i FJN z terenu całego województwa powołało Tymczasową Wojewódzką Komisję Koordynacyjną PRON i wybrano Prezydium. Niebawem Komisja zmieniła nazwę na Tymczasowa Rada Wojewódzka PRON w Częstochowie. Po I Kongresie Krajowym PRON w Warszawie, dnia 6.VI.1983 r. powołano stałą już PRON Radę Wojewódzką w Częstochowie. Prezydium Rady Wojewódzkiej dnia 8.VII.1983 r. wybrało natomiast stałe Komisje: Interwencji Społecznej; Organów Przedstawicielskich i Samorządowych; Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych; Prawa i Praworządności; Odrodzenia Moralnego i Edukacji Obywatelskiej; Kontroli Finansowej. Powołano także Biuro Rady Wojewódzkiej, określając jego skład i zadania bieżące. Nad realizacją zadań bieżących PRON-u czuwało Prezydium Rady Wojewódzkiej, które w latach 1982 – 1989 odbyło 98 posiedzeń. W okresie tym odbyły się także dwa Zjazdy Wojewódzkie PRON: I Zjazd w 1983 r., natomiast II Zjazd w 1987 r. PRON Rada Wojewódzka w Częstochowie swą formalną działalność zakończyła dnia 10.XI.1989 r. na podstawie Uchwały Zgromadzenia Przedstawicieli PRON w Częstochowie. Biuro Rady Wojewódzkiej funkcjonowało do 31.XII.1989 r

Daty skrajne:

1982-1989

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1982-1989.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

30

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

29

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 29 j.a. Inwentarz Nr 222
spis zdawczo-odbiorczy Tak 1 j.a.

Notatkę informacyjną i inwentarz sporządziła Dorota Czech (1993). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA.