Gminna Rada Narodowa w Przystajni

Sygnatura
8/603/0
Daty skrajne
1945-1954
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

Zarząd Gminy i Gminna Rada Narodowa: Dział Ogólno-Administracyjny z lat 1945 - 1950, sygn. 1 - 27, w tym: okólniki władz nadrzędnych, akta organizacyjne, dotyczące spraw pracowniczych, protokoły GRN, Prezydium, Zarządu Gminnego, Komisji GRN, zebrań sołtysów, akta dotyczące kontroli wewnętrznej, nadzoru, majątku gminy i gromad; Dział Finansowo-Budżetowy z lat 1945 - 1950, sygn. 28 - 55, w tym: budżety, akta dotyczące kredytów, dzienniki główne, księgi dochodów budżetowych, sum przechodnich i wydatków budżetowych, itp.; Dział Gospodarki Gminnej z lat 1947 - 1950, sygn. 56 - 58, w tym: akta dotyczące rolnictwa, przemysłu; Dział Administracji Społecznej z lat 1945 - 1949, sygn. 59 - 60, w tym: akta dotyczące oświaty, kultury i lecznictwa; Dział Administracyjny z lat 1945 - 1950, sygn. 61 - 69, w tym: akta dotyczące zestawienia stanu i ruchu ludności, akta dotyczące spraw tajnych, zaświadczeń o lojalności, akta dotyczące bezpieczeństwa, budownictwa i odbudowy. Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólno-Administracyjny z lat 1947 - 1954, sygn. 70 - 110, w tym: sprawozdania i statystyka, akta tajne, akta organizacyjne i ogólne, dotyczące spraw pracowniczych, protokoły posiedzeń GRN, Prezydium i Komisji, akta dotyczące inspekcji oraz ewidencji ruchu ludności; Referat Finansowy z lat 1949 - 1954, sygn. 111 - 127, w tym: sprawozdania budżetowe, budżety, dzienniki główne, księgi sum przechodnich, itp.; Referat Spraw Socjalnych i Kultury z lat 1950 - 1954, sygn. 128 - 137, w tym: akta dotyczące szkół, zdrowia, akcji sanitarno-porządkowej, opieki społecznej, gospodarki gminnej; Referat Rolny z lat 1950 - 1954, sygn. 138 - 139, w tym: akta dotyczące statystyki rolnej, akcji żniwnej, inne. Urząd Stanu Cywilnego z lat 1949 - 1954, sygn. 140 - 141; Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Przystajni z 1954 roku, sygn. 142, w tym: protokół zebrania walnego.

Dzieje twórcy:

prawnej, a zarządzali nimi sołtysi i podsołtysi podlegli bezpośrednio wójtowi. Ustawa z dnia 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz.U. Nr 14, poz. 130) zniosła samorząd terytorialny i jego organ wykonawczy - zarząd gminy. Funkcje zarządu przejęły gminne rady narodowe oraz ich organy: prezydia. Zmiany terytorialne gminy przyniosło Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 1952 roku w sprawie utworzenia oraz zmiany granic i nazw niektórych gmin w powiecie częstochowskim, województwie katowickim (Dz.U. Nr 19, poz. 120). Na podstawie nadmienionego Rozporządzenia utworzona została gmina Ługi-Radły, w skład której włączono, należące uprzednio do gminy Przystajń, gromady: Bór Zajaciński, Dąbrowa, Górki, Kamińsko, Ługi-Radły, Siekierowizna, Stany, Wilcza Góra i Wrzosy. Jednocześnie z gminy Panki wyłączono gromadę Kostrzyna i włączono ją do Przystajni. W 1952 roku gmina Przystajń weszła w skład nowoutworzonego powiatu kłobuckiego. Kolejne zmiany terytorialne, w ramach których gromady Górki i Stany ponownie przyłączono do gminy Przystajń, wprowadziło Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1953 roku w sprawie zmiany granic gminy Ługi-Radły i Przystajń, w powiecie kłobuckim, województwie stalinogrodzkim (Dz.U. Nr 42, poz. 204). Omawiana jednostka organizacyjna zakończyła działalność na mocy przepisów ustawy z dnia 25 września 1954 roku o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz.U. Nr 43, poz. 191).

Daty skrajne:

1945-1954

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1954.

Nazwa dawna:

Akta gminy Przystajń

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

142

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

142

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

1.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.1

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 142 j.a., inwentarz Nr 199

Wstęp i inwentarz sporządziła Joanna Sowa (2002). Inwentarz wpisany do bazy danych IZA 2.0.