Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Bytowie

Sygnatura
27/102/0
Daty skrajne
1950-1975
Liczba serii
14
Liczba skanów
0

Zawartość:

1.Wydział Organizacyjno- Prawny- protokoły sesji, spotkania radnych z wyborcami, komisje protokoły posiedzeń prezydium, podział administracyjny powiatu, kontrole, kronika- sygn. 1-283, z lat 1950- 1975 2.Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego- protokoły kolegium, plany gospodarcze i ich realizacja, bilanse siły roboczej, inwestycje, lokalizacja ogólna- sygn. 284- 375, z lat 1951- 1975 3.Wydział Finansowy- budżety i ich realizacje, sprawozdania statystyczne i opisowe, kontrole- sygn. 376- 477, z lat 1951- 1975 4.Inspektorat Oświaty (Wydział Oświaty)- protokoły posiedzeń, narad i konferencji, projekty organizacyjne szkół oraz sprawozdania statystyczne szkół i placówek Oświatowo- wychowawczych, wizytacje i inspekcje, oświata dorosłych i walka z analfabetyzmem, sprawy narodowościowe, informacje z różnych akcji i uroczystości- sygn. 478- 616, z lat 1950- 1975 5.Wydział Kultury- protokoły narad, plany i programy rozwoju oraz sprawozdania z działalności placówek kulturalno- oświatowych, kontrole, obchody i uroczystości, Muzeum Zachodnio- Pomorskie 6.Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki- protokoły posiedzeń Komitetu, komisji i organizacji działających w dziedzinie sportu i turystyki, sprawozdania, kontrole- sygn. 636- 645, z lat 1961- 1975 7.Wydział Spraw Wewnętrznych- organizacja i sprawozdania, kontrole, zmiana imion i nazwisk, odtwarzanie i ustalanie treści aktów stanu cywilnego, poświadczenia obywatelstwa, sprawy narodowościowe stowarzyszenia- sygn. 646- 721, z lat 1950- 1975 8.Wydział Skupu- posiedzenia zespołu koordynacyjnego, plany i sprawozdania z obowiązkowych dostaw, kontraktacji i skupu, kontrole- sygn. 722- 750, z lat 1952- 1975

Dzieje twórcy:

Dzieje aktotwórcy: Powiatowa Rada Narodowa w Bytowie rozpoczęła swoją działalność uroczystą sesją dnia 5 czerwca. Uchwalono na niej tymczasowy ramowy regulamin obrad oraz dokonano wyboru prezydium rady. Prezydium rady wykonywało swoje zadania poprzez wydziały i referaty, które przejęły dotychczasowe funkcje pełnione przez organy rządowe i samorządowe. Ustawa z 1958r. zmieniła stosunek prawny między prezydium i wydziałami. Prezydia Rad Narodowych były organami wykonawczo- zarządzającymi. Zmienił się również charakter i zakres działania wydziałów prezydiów rad narodowych. Przekształciły się one w samodzielne organy administracji państwowej w terenie. Na posiedzeniu Prezydium PRN w Bytowie w dniu 1 sierpnia 1958r. podjęto uchwałę wprowadzającą nową strukturę organizacyjną. Uchwała znosiła dotychczasowe wydziały i zarządy oraz referaty. Duże zmiany w strukturze aparatu prezydium rady narodowej wprowadziło rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1973r. w sprawie zasad tworzenia wydziałów oraz prezydia rad narodowych redukując z dniem 1 września 1973r. stan wydziałów. Na pierwszej inauguracyjnej sesji Powiatowej Rady Narodowej w Bytowie dnia 15 grudnia 1973r. powołano przewodniczącego PRN, uchwalono regulamin PRN oraz uchwałą nr I/2/73 powołano stałe komisje. Uchwała z dnia 28 maja 1975r. o zmianie Konstytucji PRL i o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych zniosła z dniem 1 czerwca 1975r. roku powiaty i działające tam organy. Urząd Powiatowy w Bytowie został zlikwidowany.

Daty skrajne:

1950-1975

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1950-1975, 1950-1975.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

813

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

813

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

14.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

13.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

IV 1991r. Paweł Pakuła