Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Słupsku

Sygnatura
27/103/0
Daty skrajne
1950-1975
Liczba serii
15
Liczba skanów
0

Zawartość:

1.Wydział Organizacyjno- Prawny- protokoły sesji, radni, protokoły posiedzeń prezydium, organizacje, plany i sprawozdania z działalności rady i jej organów, zarządzenia i decyzje, podział administracyjny powiatu, kontrole- sygn. 1- 387, z lat 1950- 1975 2.Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego- posiedzenia kolegium, plany wieloletnie i roczne, analizy, bilanse siły roboczej, analizy i opracowania dotyczące sytuacji gospodarczej oraz zagadnień morskich i Słowiańskiego Parku Narodowego, sprawy inwestycyjne- sygn. 388- 541, z lat 1952- 1975 3.Wydział Finansowy- budżety jednostkowe i zbiorcze, sprawozdania statystyczne i opisowe, kontrole i inspekcje, plany pracy- sygn542- 705, z lat 1950- 1975 4.Inspektorat Oświaty (Wydział Oświaty)- protokoły narad i odpraw pracowników pedagogicznych, projekty organizacyjne szkół, sprawozdania statystyczne jednostkowe i zbiorcze szkół i placówek oświatowo- wychowawczych, oceny i informacje z działalności, lustracje, uniwersytety powszechne i oświata dorosłych 5.Wydział Kultury- plany i sprawozdania z działalności wydziału i placówek kulturalno- oświatowych, kontrole- sygn. 917- 926, z lat 1951- 1958, 1962- 1975 6.Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej- materiały dotyczące rozwoju sportu na terenie powiatu- sygn. 927, z roku 1952 7.Wydział Spraw Wewnętrznych- zmiana imion i nazwisk, nadania i poświadczenia oraz stwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego, ustalanie i odtwarzanie aktów stanu cywilnego,kontrole, sprawy wywłaszczeniowe, zagadnienia narodowościowe mniejszości- sygn. 928- 1037, z lat 1950- 1974 8.Wydział Skupu- protokoły posiedzeń, zestawienia, informacje analizy i sprawozdania, protokoły kontroli zewnętrznych- sygn. 1038- 1092, z lat 1959- 1974 9.Wydział Rolnictwa i Leśnictwa- analizy oceny wydziału, plany gospodarcze i sprawozdania z ich realizacji, wykonanie budżetu, protokoły z narad i odpraw wydziału, protokoły kontroli, materiały dotyczące szkół przysposobienia rolniczego- sygn. 1093- 1152, z lat 1950- 1975 10.Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej- plany gospodarcze wydziału, sprawozdania statystyczne, kontrole zewnętrzne, jednostka dotycząca cmentarnictwa- sygn. 1153- 1161, 1186 z lat 1951- 1975 11.Wydział Komunikacji- sprawy organizacyjne, protokoły kontroli, roczne sprawozdania statystyczne, plany gospodarcze i ich wykonanie, jednostka dotycząca sieci dróg i mostów- sygn. 1162- 1171, z lat 1950- 1975 12.Wydział Architektury i Budownictwa- Plany i sprawozdania- sygn. 1172, z lat 1950- 1958 13.Wydział Handlu, Przemysłu i Usług- plany rozwoju, plany gospodarcze i sprawozdania z ich wykonania, plany pracy, protokoły kontroli, ewidencja placówek handlowych i usługowych- sygn. 1173- 1180, z lat 1950- 1975 14.Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej- plany pracy i sprawozdania, plany gospodarcze, sprawozdania finansowe- sygn. 1181- 1184, z lat 1950- 1958 15.Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych- plany pracy i sprawozdania z ich wykonania- sygn. 1185, z lat 1952- 1958

Dzieje twórcy:

. PRN w Słupsku rozpoczęła swą działalność inauguracyjną sesją dnia 7 czerwca 1950r. Prezydium Rady wykonywało swoje zadania poprzez wydziały i referaty. Zakres działania oraz strukturę organizacyjną Prezydium PRN w Słupsku uchwalono na posiedzeniu w dniu 9 lipca 1950r. W latach 1951- 1954 następowały częste zmiany struktury organizacyjnej Prezydium PRN w Słupsku polegające na tworzeniu, likwidacji, łączeniu i zmianie nazw wydziałów i referatów. Lata 1955- 1957 charakteryzowały się stabilnością organizacyjną, zachodzące w tym czasie zmiany dotyczyły wewnętrznej struktury poszczególnych wydziałów, oddziałów i referatów. Lata 1958- 1967 ukształtowały strukturę aparatu prezydium, która mimo pewnych korekt przetrwała przez kolejne lata. Dnia 20 marca 1970r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia wydziałów przez prezydia rad narodowych. Rozporządzenie to wprowadzało w poszczególnych wydziałach tzw. strukturę płaską (bezoddziałową). Nowy charakter powiatowym radom narodowym nadała nowela do ustawy z dnia 25 stycznia 1958r. wprowadzona ustawą z dnia 22 listopada 1973r.o zmianie Konstytucji PRL i ustawy o radach narodowych. Zmieniły się również organizacja i funkcje prezydium rady. Dnia 9 grudnia 1973r. na obszarze powiatu słupskiego rozpoczął wykonywanie swych funkcji Naczelnik Powiatu. Zarządzenie Naczelnika powiatu z 30 marca 1974r. ustaliło statut organizacyjny Urzędu Powiatowego. Ustawa z dnia 28 maja 1975r. o zmianie Konstytucji PRL i o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych zniosła z dniem 1 czerwca 1975r. powiaty i działające tam organy. Urząd Powiatowy w Słupsku został zlikwidowany

Daty skrajne:

1950-1975

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1950-1975.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

1186

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1184

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

21.4

Ogółem opracowanych metrów bieżących

21.4

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

II 1992r. Paweł Pakuła