Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Miastku

Sygnatura
27/104/0
Daty skrajne
1950-1975
Liczba serii
13
Liczba skanów
0

Zawartość:

1.Wydział Organizacyjno- Prawny- protokoły sesji, spotkania radnych z wyborcami, komisje, protokoły posiedzeń prezydium, narady przewodniczących i sekretarzy, sprawozdania i informacje z działalności, podział administracyjny powiatu, kontrole- sygn. 1- 268, z lat 1950- 1975 2.Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego- protokoły posiedzeń kolegium, plany gospodarcze i ich realizacja- zagospodarowanie obiektów gospodarczych- sygn. 269- 300, z lat 1954- 1974 3.Wydział Finansowy- budżety i ich realizacja, sprawozdania statystyczne i opisowe, kontrole- sygn. 301- 386, z lat 1950- 1975 4.Inspektorat Oświaty (Wydział Oświaty)- okólniki własne, projekty organizacyjne szkół oraz sprawozdania statystyczne szkół i placówek oświatowo- wychowawczych, lustracje i wizytacje, oświata dorosłych- sygn. 387- 461, z lat 1950- 1974 5.Wydział Kultury- plany, sprawozdania z działalności wydziału i placówek kulturalno- oświatowych, kontrole- sygn. 462- 467 6.Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki- protokoły posiedzeń komitetu oraz komisji działających w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki, kontrole- sygn. 468- 470, z lat 1963- 1965, 1967- 1973 7.Wydział Spraw Wewnętrznych- organizacja i sprawozdania, kontrole, zmiana imion i nazwisk, odtwarzanie i ustalanie treści aktów stanu cywilnego, poświadczenia obywatelstwa, repatriacje, stowarzyszenia- sygn. 471- 502, z lat 1950- 1975 8.Wydział Skupu- posiedzenia zespołu koordynacyjnego, sprawozdania z obowiązkowych dostaw, kontrole- sygn. 503- 506, z lat 1959- 1972 9.Wydział Rolnictwa i Leśnictwa- posiedzenia zespołu rolnego, plany i sprawozdania, spółdzielnie produkcyjne, związki hodowców i producentów- sygn. 507- 519, z lat 1951- 1974 10.Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej- organizacja, plany gospodarcze i finansowe oraz sprawozdania z wykonania, sprawozdania statystyczne i informacje kontrolne- sygn. 520- 530, z lat 1951- 1958, 1964- 1975 11.Wydział Handlu, Przemysłu i Usług- plany rozwoju, plany gospodarcze i sprawozdania z ich wykonania- sygn. 531- 540, z lat 1951- 1975 12.Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych- informacje z realizacji zadań polityki zatrudnienia, kontrole zewnętrzne- sygn. 541- 546, z lat1960- 1974 13.Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury- analizy z ruchu budowlanego, protokoły kontroli zewnętrznych- sygn. 547- 549, z lat 1960- 1972

Dzieje twórcy:

Powiatowa Rada Narodowa w Miastku rozpoczęła swoją działalność sesją z dnia 6 czerwca 1950r. Uchwalono na niej tymczasowy ramowy regulamin obrad oraz dokonano wyboru prezydium rady. Prezydium rady wykonywało swoje zadania poprzez wydziały i referaty. Zakres działania oraz strukturę organizacyjną Prezydium PRN w Miastku uchwalono na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 1950. W latach 1951- 1954 następowały częste zmiany struktury organizacyjnej Prezydium PRN w Miastku polegające na tworzeniu, likwidacji, łączeniu i zmianie nazwy wydziałów i referatów. Lata 1955- 1957 charakteryzowały się pewną stabilnością organizacyjną, zachodzące w tym czasie zmiany dotyczyły wewnętrznej struktury poszczególnych wydziałów, oddziałów i referatów. Na posiedzeniu Prezydium PRN w Miastku w dniu 5 sierpnia 1958r. podjęto uchwałę wprowadzającą nową strukturę organizacyjną. Lata 1958- 1967 ukształtowały strukturę aparatu prezydium, która mimo pewnych korekt przetrwała przez następne lata. Z dniem 1 września 1973r. zredukowano stan wydziałów. Terenowy organ administracji państwowej- naczelnik powiatu, który z dniem 9 grudnia 1973r. przejął wyłączone z gestii prezydium funkcje organu wykonawczo- zarządzającego powiatowej rady narodowej, działał jednoosobowo. Naczelnik powiatu stanowiąc organy wykonawczy rady, przejął również dotychczasowe uprawnienia prezydium do tworzenia własnego aparatu- wydziałów. Jednostką organizacyjną do realizowania zadań i kompetencji przysługujących Naczelnikowi Powiatu w Miastku był Urząd Powiatowy w Miastku. Ustawa z dnia 28 maja 1975r. o zmianie Konstytucji PRL i o dwustopniowym podziale administracyjnym Państwa oraz o zmianie ustawy o radach narodowych zniosła z dniem 1 czerwca 1975r. powiaty i działające tam organy. Urząd Powiatowy w miastku został zlikwidowany.

Daty skrajne:

1950-1975

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1950-1975, 1950-1975.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

549

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

549

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

11.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

11.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

XI 1992r. Paweł Pakuła