Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Słupsku

Sygnatura
27/107/0
Daty skrajne
1945-1951[1954]
Liczba serii
5
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dział Ogólny 1946-1951 [1954] sygn. 1-6 - zarządzenia wewnętrzne, protokoły kontroli własnej jednostki Dział Likwidacyjny 1945-1951 sygn. 7-38- spisy inwentarza, protokoły Komisji Likwidacyjnej Referat Urzadzeń Domowych 1947-1951 Referat Likwidacyjny 1945-1950 Referat Przemysłowo-Handlowy 1945-1951

Dzieje twórcy:

Mocą ustawy o majątkach opuszczonych i porzuconych z dnia 6 maja 1945 roku ( Dz.U. Nr 17 poz. 97) powołany został Główny Urząd Tymczasowego Zarządu Państwowego, któremu podlegały oddziały wojewódzkie. Organizację oraz zakres czynności Urzędu określał statut T.Z.P. z dnia 14 sierpnia 1945r. (M.P. Nr 15 poz. 52). Dekretem z dnia 8 marca 1946 roku o majątkach opuszczonych i poprzuconych (Dz.U. R.R. Nr 13, poz. 87) w miejsce Tymczasowego Zarządu Państwowego, powołany został Główny Urząd Likwidacyjny oraz urzędy okręgowe.Organizację i kompetencje urzędów likwidacyjnych określiło rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 1946 roku w sprawie statutu organizacyjnego urzędów likwidacyjnych (Dz.U.M.Z.O.Nr 6 poz. 79). Rozporządzenie stanowiło, że najniższymi organami urzędów likwidacyjnych są Biura Obwodowe, dopuszczało też tworzenie delegatur okręgowych, posiadajacych pełniępraw urzędu okręgowego. W myśl dekretu z 8 marca 1946 roku cała działalność w zakresie zarządzania majatkami opuszczonymi i poniemieckimi koncetrowała się w urzędach okręgowych. Proces decentralizacji posunęła jeszcze bardziej ustawa z dnia 18 listopada 1948r. O zmianie organizacji i zakresie działania urzędów likwidacyjnych (Dz. U. R.P. Nr 57, poz. 454). Ustawa ustanawiała rejonowe urzędy likwidacyjne jako władze I-ej instancji i okręgowe urzędy jako władze II-ej instancji. Zakres działania i organizację zreorganizowanych urzędów likwiadcyjnych okreslało rozporządzenie Ministra Skarbu i Ministra Ziem Odzyskanych z dnia 23 grudnia 1948 roku (Dz.U. R.P. Nr 62, poz. 485).

Daty skrajne:

1945-1951[1954]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1951, 1945-1951, 1954-1954, 1954-1954.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

38

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

38

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

XI 1969r. Zygmunt Szultka