Akta gminy Krzyżanów z siedzibą w Siomkach

Sygnatura
48/27/0
Liczba serii
32
Liczba skanów
5780

Zawartość:

Księgi ludności stałej, budżety, korespondencja dot. spraw oświatowych, wyznaniowych, rolnych, wykazy właścicieli ziemi, księgi kontroli ruchu ludności Akta z okresu zaboru rosyjskiego i I wojny światowej obejmują 84 j.a. i zawierają sprawy związane z życiem społeczno-gospodarczym mieszkańców gminy. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy: - zarządzenia władz zwierzchnich - protokoły zebrań gminnych - księgi dochodów i wydatków - wykazy ubezpieczeń zabudowań i składki ogniowej - wykazy obciążeń mieszkańców gminy – szarwarki na budowę dróg i mostów - korespondencję z Łódzką Dyrekcją Szkolną w sprawie budowy i utrzymania szkół - listy osób podlegających szczepieniom ochronnym - wykazy zasiłków dla ewakuowanych rodzin - sprawozdania kwartalne urodzonych, zaślubionych i zmarłych - spisy poborowych, żołnierzy rezerwy, zarządzenia w sprawie mobilizacji - wykazy kontyngentów - akta z działalności Komitetu Ratunkowego - księgi akt spraw Sądu Gminnego - spisy majątków po zmarłych - statystyka gminy Drugą część zespołu tworzą akta z okresu dwudziestolecia międzywojennego 1918-1939 W aktach pochodzących z pierwszych lat Polski Niepodległej obok typowych spraw administracyjnych występują sprawy dotyczące skutków działań wojennych np. rekwizycji wojennej, poboru do wojska, aprowizacji, opieki nad sierotami po poległych żołnierzach, strat wojennych i odbudowy. Akta z okresu międzywojennego zostały podzielone się na 4 działy: a) Ogólno-Organizacyjny – obejmujący okólniki i zarządzenia ogólne, sprawy organizacyjne, administracyjne, osobowe, protokoły posiedzeń organów kolegialnych, kontroli i nadzoru, dokumentację majątku gminy i gromad, oraz sprawy kasy pożyczkowo - oszczędnościowej; b) Finansowo-Budżetowy – budżety i sprawozdania budżetowe, księgi dochodów i wydatków, wykazy podatków i danin komunalnych, sprawy kredytów, ubezpieczeń, egzekucje administracyjne; c) Gospodarki Gminnej – sprawy ogólno-gospodarcze, budowy i utrzymania dróg i mostów, szkolnictwa, budowy szkół, oświaty pozaszkolnej, zwalczania chorób zakaźnych, opieki społecznej i kosztów leczenia, rolnictwa i leśnictwa, statystyki rolnej, weterynarii i hodowli, przemysłu i handlu,; d) Administracyjny – listy wyborców do Sejmu i Senatu, akta ogólno-administracyjne, zaświadczenia, wykazy urodzonych, zaślubionych i zmarłych, protokoły z zebrań parafialnych, ewidencja ludności w tym księgi ludności stałej, sprawy poszukiwań, emigracji, wojskowe i przysposobienia wojskowego, zwierząt pociągowych i środków przewozowych, pozwolenia na budowę, sprawy aprowizacyjne, karno-administracyjne, sądowe, spisy majątków po zmarłych oraz statystyka gminy; Podobnie na 4 działy podzielone zostały akta z okresu II wojny światowej: a) Ogólno-Organizacyjny – przepisy i zarządzenia władz niemieckich, sprawy organizacyjne, osobowe, protokoły kontroli gospodarki gminy oraz sprawy majątku gminy; b) Finansowo-Budżetowy – budżety i sprawozdania rachunkowe, księgi dochodów i wydatków, rozkładu podatków gminnych i państwowych, daniny wojennej, deklaracje nabycia kart przemysłowo-podatkowych, ubezpieczeń budynków; c) Gospodarki Gminnej – sprawy gospodarcze, wykazy powinności i świadczeń drogowych, sprawy szkolnictwa, zdrowia publicznego, spisy dzieci do szczepień ochronnych, koszty leczenia szpitalnego, sprawy rolnictwa, statystyki rolnej, weterynarii i hodowli, przemysłu i handlu; d) Administracyjny – sprawy ogólno administracyjne, zaświadczenia, wypisy z aktów stanu cywilnego, ewidencja ludności, podania o dowody osobiste, spisy poborowych, wykazy Niemców, strat dokonanych przez wojska ukraińsko-rosyjskie, spisy koni, pozwolenia na budowę, korespondencja i wykazy dotyczące zaopatrzenia ludności w artykuły spożywcze i chemiczne, listy kontyngentów zbóż i ziemniaków, sprawy karno-administracyjne i sądowe.

Dzieje twórcy:

Od roku 1827 wieś Krzyżanów, była własnością rządową. Od 1859 r. weszła w skład gminy Łazy leżącej na terenie powiatu piotrkowskiego. W treści postanowienia Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim o podziale miast i gmin w powiatach z 17/29 września 1866 r. a ogłoszonym 5/17 stycznia 1867 r. potwierdzono istnienie gminy Krzyżanów. Położona była w powiecie piotrkowskim, który wszedł w skład nowo utworzonej guberni piotrkowskiej. Do gminy w 1875 r. należały następujące wsie: Bujny wieś, Bujny folwark, Cekanów wieś, Cekanów folwark, Gąski wieś, Gąski folwark, Janówka Kolonia, Jeżów wieś, Jeżów folwark, Kacprów folwark, Kisiele wieś, Kisiele folwark, Krężna wieś, Krężna folwark, Krzyżanów wieś, Krzyżanów folwark, Longinówka Kolonia, Milejów wieś, Milejów folwark, Połtawka, Radziątków, Wola Krzysztoporska wieś, Wola Krzysztoporska folwark, Wygoda osada. Reformy administracyjne przeprowadzone w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX wieku przetrwały do I wojny światowej. W latach 1914–1918 gmina znalazła się w austriackiej strefie okupacyjnej, na terenie Gubernatorstwa Lubelskiego. Zniesiony został dotychczasowy podział administracyjny na gubernie. Z dawnych urzędów administracji terenowej zachowały się jedynie urzędy gminne. Po odzyskaniu niepodległości wraz z powiatem piotrkowskim gmina weszła w skład utworzonego w 1919 r. województwa łódzkiego. W okresie dwudziestolecia międzywojennego pewnym zmianom ulegały nazwy miejscowości. Dotyczyły one także gminy Krzyżanów, zmieniono wówczas nazwę wsi Połtawka na Milejowiec6. Funkcjonująca od początku istnienia gminy siedziba w Milejowie została przeniesiona w roku 1938 do Siomek. W okresie okupacji niemieckiej gmina znalazła się w Generalnej Guberni, dystrykcie radomskim, powiecie piotrkowskim i obejmowała następujące gromady: Bujny, Cekanów, Gąski, Glina, Janówka, Jeżów, Kacprów, Kisiele, Krężna, Krężna Kolonia, Krzyżanów, Longinówka, Milejów, Milejów Kolonia, Milejowiec, Piaski, Radziątków, Siomki, Wola Krzysztoporska, Wygoda. Z chwilą zakończenia okupacji niemieckiej w 1945 r. Gminna Rada Narodowa w Krzyżanowie zaczęła funkcjonować na podstawie Ustawy Krajowej Rady Narodowej z dnia 11 września 1944 r. dotyczącej organizacji i zakresu działania rad narodowych jako tymczasowych organów ustawodawczych i samorządowych.

Daty skrajne:

[1864-1866] 1867-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1864-1870, 1864-1870, 1872-1873, 1872-1873, 1901-1945, 1901-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

885

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

885

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

11.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

10.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Jednostki nieodnalezione podczas skontrum zasobu: 84,101,102,103,111,122,142, 154,169,175,198,203,221,222,241,242,254,255,258,301,311,312,333,334,335, 346,355,392,412,413,415,426,428,496,497,521,522,530,531,556,564,570,580, 581,593,594,595,635,661.