Akta gminy Rozprza

Sygnatura
48/32/0
Liczba serii
30
Liczba skanów
8968

Zawartość:

Akta z okresu zaboru rosyjskiego obejmują 108 j.a. i zawierają sprawy związane z życiem społeczno-gospodarczym mieszkańców gminy. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy: - księgi zebrań gminnych - listy rozkładu i ściągania podatków - wykazy ubezpieczenia zabudowań - wykazy obciążeń mieszkańców gminy – szarwarki na budowę dróg i mostów - korespondencję z Łódzką Dyrekcją Szkolną w spawie budowy i utrzymania szkół - wykazy statystyczne dotyczące stanu upraw, zasiewów, liczby ludności, wyznania - sprawozdania kwartalne urodzonych, zaślubionych i zmarłych - księgi ludności stałej i niestałej - spisy poborowych, żołnierzy rezerwy, zarządzenia w sprawie mobilizacji - sprawy sądowe - tabele likwidacyjne wsi Druga część zespołu obejmująca lata 1915-1939 zawiera: - akta z okresu I wojny światowej 1915-1918 - akta z okresu dwudziestolecia międzywojennego 1918-1939 Akta z okresu I wojny światowej zachowały się w niewielkiej ilości, są to przede wszystkim zarządzenia i rozporządzenia austriackich władz okupacyjnych szczebla powiatowego, dzienniki dochodów i wydatków, księgi rachunkowe, wykazy podatków gminnych, szarwarków, statystyka gminy, budżety szkół, listy osób podlegających szczepieniom ochronnym, rejestry opłat na rzecz szpitala św. Trójcy, wykazy urodzonych, zaślubionych i zmarłych, składki bożniczej, ewakuowanych i zapomóg dla osób z terenu walk, ogłoszenia i obwieszczenia wojenne, zasiłki dla rodzin rezerwistów, kontyngenty. W aktach pochodzących z pierwszych lat Polski Niepodległej obok typowych spraw administracyjnych występują sprawy dotyczące skutków działań wojennych np. rekwizycji wojennej, poboru do wojska, aprowizacji, sierot po poległych żołnierzach, strat wojennych i odbudowy. Akta z okresu międzywojennego zostały podzielone się na 4 działy: a) Ogólno-Organizacyjny – obejmujący okólniki i zarządzenia ogólne, sprawy organizacyjne, administracyjne, osobowe, urzędowanie ciał samorządowych, kontrolę i nadzór, majątek gminy i gromad, oraz sprawy kasy pożyczkowo - oszczędnościowej; b) Finansowo-Budżetowy – budżety i sprawozdania budżetowe, dochody i wydatki, kredyty, podatki, daniny, ubezpieczenia, egzekucje administracyjne; c) Gospodarki Gminnej – sprawy ogólno-gospodarcze, budowy i utrzymania dróg i mostów, szkolnictwa, zwalczania chorób zakaźnych, opieki społecznej i kosztów leczenia, rolnictwa i leśnictwa, statystyki, weterynarii i hodowli, przemysłu i handlu; d) Administracyjny – wybory do Sejmu i Senatu, ewidencja ludności, sprawy emigracji, wojskowe, budowlane, aprowizacyjne, karno-administracyjne, sądowe, dzienniki korespondencyjne; Z okresu II wojny światowej zachowały się akta z trzech działów: a) Finansowo-Budżetowego – dochody obce, ubezpieczenia rzeczowe; b) Gospodarki Gminnej – sprawy ogólno-gospodarcze, oświaty, kultury i sztuki, zdrowia publicznego i akcji sanitarno porządkowej, opieki społecznej, weterynarii i hodowli; c) Administracyjnego – zaświadczenia, akta stanu cywilnego, sprawy wyznaniowe, ewidencja i kontrola ruchu ludności, sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego; Uzupełnienia: budżet gminy na 1941/1942 r.

Dzieje twórcy:

Gminy dominialne w tym gmina Rozprza powstały na zasadzie dekretu króla Fryderyka Augusta z 23 lutego 1809 r. o organizacji administracji samorządowej w Księstwie Warszawskim. Gmina dominialna Rozprza położona była na terenie powiatu piotrkowskiego, w skład której wchodziły następujace wsie, osady, kolonie i folwarki: Bagno, Białocin, Dzięciary, Ignaców, Kęszyn, Łochynsko, Mzgdalenka,,Niechcice, Straszów, Szymanów, Wola Niechcicka i Zmożna Wola. Na skutek ukazu carskiego z dnia 2 marca 1864 r. gmina dominialna została zniesiona. Dawne obszary gmin dominialnych Świerczyńsko i Wroników oraz gmin wiejskich Mierzyn i Stara Wieś zostały włączone do gminy Rozprza, której funkcjonowanie oparte zostało na przepisach wynikających z Ukazu o urządzeniu gmin wiejskich z 1864 r. W 1867 r. utworzona została gubernia piotrkowska, która objęła zasięgiem powiat piotrkowski. Do gminy Rozprza należały wówczas następujące wsie: Bagno, Bazar, Białocin, Bogumiłów, Cieślin, Gieski, Ignaców, Kęszyn, Kuźnica Żerechowska, Laski, Łochyńsko, Magdalenka, Mierzyn, Niechcice, Rajsko Duże, Rajsko Małe, Stara Wieś, Straszów, Świerczyńsko, Truszczanek, Wola Niechcicka, Wroników, Zmożna Wola. W dniu 1 czerwca 1869 r. wydany został ukaz carski , w którym polecono przemianować małe miasteczka na osady i zastosować do nich moc ukazu z dnia 19 lutego 1864 r. o urządzeniu gmin wiejskich. Istniejące dotychczas odrębne miasto Rozprza zostało włączone jako osada do gminy Rozprza. Reformy administracyjne przeprowadzone w latach sześćdziesiątych XIX wieku przetrwały do I wojny światowej. W latach 1914 – 1918 zmieniony został dotychczasowy podział administracyjny. Z dawnych urzędów administracji terenowej zachowały się jedynie urzędy gminne. W austriackiej strefie okupacyjnej na terenie Gubernatorstwa Lubelskiego gmina Rozprza znalazła się w składzie powiatu zarządzanego przez Komendę Powiatową w Piotrkowie. Po odzyskaniu niepodległości gmina Rozprza wraz z powiatem piotrkowskim weszła w skład utworzonego w 1919 r. województwa łódzkiego. W okresie dwudziestolecia międzywojennego zmianom ulegały nazwy miejscowości. W gminie Rozprza zmieniono nazwę wsi Aleksandropol na Pieńki. W okresie okupacji niemieckiej gmina Rozprza znalazła się w Generalnej Guberni, Dystrykcie Radomskim, powiecie piotrkowskim i obejmowała następujące gromady: Bryszki, Białocin, Gieski, Ignaców, Kęszyn, Kuźnica Żerechowska, Laski, Łochyńsko, Magdalenka, Mierzyn, Niechcice, Rozprza, Rajsko Duże, Rajsko Małe, Romanówka, Stara Wieś, Stara Wieś Kolonia, Straszów, Świerczyńsko, Truszczanek, Wola Niechcicka Nowa, Wola Niechcicka Stara, Wroników, Zmożna Wola. Z chwilą wyzwolenia w 1945 r. Gminna Rada Narodowa w Rozprzy zaczęła funkcjonować na podstawie Ustawy Krajowej Rady Narodowej z dnia 11 września 1944 r. dotyczącej organizacji i zakresu działania rad narodowych jako tymczasowych organów ustawodawczych i samorządowych.

Daty skrajne:

[1833] 1839-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1833-1945, 1833-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

756

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

756

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

16.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

16.0

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Jednostki nieodnalezione podczas skontrum zasobu: 154, 157, 158, 165, 166, 220, 245, 280, 285, 286, 287, 318, 448, 449, 450, 481, 487, 540, 548, 652, 666, 672, 687, 691.