Akta gminy Uszczyn z siedzibą w Poniatowie

Sygnatura
48/34/0
Liczba serii
41
Liczba skanów
5349

Zawartość:

Akta z okresu zaboru rosyjskiego obejmują 1066 j.a. i zawierają: - księgi zebrań gminnych - zarządzenia i cyrkularze Naczelnika Powiatu i Gubernatora Piotrkowskiego - księgi i poszyty dotyczące kasy pożyczkowo-oszczędnościowej - listy rozkładu i ściągania podatków, jak również dochody z propinacji, składek ogniowych i licytacji majątków ruchomych - wykazy obciążeń mieszkańców gminy – szarwarki na budowę dróg i mostów - korespondencję z Łódzką Dyrekcją Szkolną w sprawie budowy i utrzymania szkół w gminie - wykazy dzieci do szczepień ochronnych - wykazy ubezpieczeń na bydło i korespondencja w sprawach chorób zakaźnych bydła - akta wyborów do Dumy Państwowej - korespondencję dotyczącą parafii rzymskokatolickich - wykazy składek na parafię ewangelicką i gminę żydowską - sprawozdania kwartalne urodzonych, zaślubionych i zmarłych - spisy poborowych, żołnierzy rezerwy, zarządzenia w sprawie mobilizacji - protokoły sądów gminnych, korespondencję w sprawach aresztantów - wykazy statystyczne dotyczące stanu upraw, zasiewów, liczby ludności, wyznania, zakładów rzemieślniczych - 29 ksiąg ludności stałej z lat 1845 –1931 i 4 ludności niestałej z lat 1899 - 1909 Wójt prowadził korespondencję z Naczelnikiem Powiatu, Gubernatorem Piotrkowskim, Komisarzem ds. włościańskich, Zakładem Ubezpieczeń Wzajemnych, Izbą Skarbowa, Łódzką Dyrekcją Szkolną, Sądem Okręgowym w Piotrkowie. Druga część zespołu obejmującą lata 1915-1939 zawiera: - akta z okresu I wojny światowej 1915-1918 - akta z okresu dwudziestolecia międzywojennego 1918-1939 Akta z okresu I wojny światowej zachowały się w niewielkiej ilości, są to przede wszystkim zarządzenia i rozporządzenia austriackich władz okupacyjnych szczebla powiatowego, księgi dochodów i wydatków, wykazy podatków gminnych, ubezpieczeń, szarwarków, budżety szkół, listy osób podlegających szczepieniom ochronnym, rejestry opłat na rzecz szpitala św. Trójcy, wykazy ewakuowanych i zapomóg dla osób z terenu walk, ogłoszenia i obwieszczenia porządkowe, zasiłki dla rodzin rezerwistów, kontyngenty. W aktach pochodzących z pierwszych lat Polski Niepodległej obok typowych spraw administracyjnych występują sprawy dotyczące skutków działań wojennych np. lichwy wojennej, rekwizycji broni palnej, poboru do wojska, aprowizacji, sierot po poległych żołnierzach, strat wojennych i odbudowy. Charakterystyczne dla tego okresu są także akta parcelacji majątków ziemskich – donacji. Akta z okresu międzywojennego zostały podzielone się na 4 działy: a) Ogólno-Organizacyjny – obejmujący okólniki i zarządzenia ogólne, sprawy organizacyjne, administracyjne, osobowe, urzędowanie ciał samorządowych, majątek gminy i gromad, oraz sprawy Kasy Pożyczkowo - Oszczędnościowej; b) Finansowo-Budżetowy – budżety i sprawozdania budżetowe, dochody i wydatki, kredyty, podatki, daniny, ubezpieczenia; c) Gospodarki Gminnej – sprawy ogólno-gospodarcze, budowy i utrzymania dróg i mostów, szkolnictwa, zwalczania chorób zakaźnych, opieki społecznej i kosztów leczenia, rolnictwa i leśnictwa, statystyki, weterynarii i hodowli, przemysłu i handlu; d) Administracyjny – wybory do Sejmu i Senatu, ewidencja ludności, sprawy emigracji, wojskowe, budowlane, aprowizacja, sprawy karno-administracyjne, sądowe, dzienniki korespondencyjne; W okresie II wojny światowej pojawiła się nowa grupa akt - danina wojenna od ludności. Uzupełnienia: Spisy wyborców do Sejmu i Senatu z 1930 r.

Dzieje twórcy:

Gmina dominialna Uszczyn położona była na terenie powiatu piotrkowskiego, w okręgu sądowym piotrkowskim. Na skutek ukazu carskiego z dnia 2 marca 1864 r. gmina dominialna została zniesiona. W 1867 r. utworzona została gubernia piotrkowska, która objęła zasięgiem powiat piotrkowski Według stanu z 1881 r. do gminy Uszczyn należały następujące wsie : Bugaj; Kałek; Meszcze; Raków; Raków kolonia (3 części: (Wygwizdów, Raków Duży, Raków Mały); Rychłowisko; Starostwo Piotrkowskie; Starostwo Piotrkowskie (Pohulanka); Świerczów; Uszczyn; Uszczyn kolonia (3 części: Uszczyn, Podkałek i Korytnica); Witów; Witów (Osowiec); Witówek; Wielka Wieś; Zalesice; Zwierzeje . Reformy administracyjne przeprowadzone w latach sześćdziesiątych XIX wieku przetrwały do I wojny światowej. W latach 1914 – 1918 zniesiony został dotychczasowy podział administracyjny. Z dawnych urzędów administracji terenowej zachowały się jedynie urzędy gminne. W austriackiej strefie okupacyjnej na terenie Gubernatorstwa Lubelskiego gmina Uszczyn znalazła się w składzie powiatu zarządzanego przez Komendę Powiatową w Piotrkowie. Z dniem 1stycznia 1917 r. z gminy odłączono wsie: Bugaj, Podpiotrkówek, Rychłowisko, Starostwo i Wielką Wieś, które zostały przyłączone do miasta Piotrkowa. Po odzyskaniu niepodległości gmina Uszczyn wraz z powiatem piotrkowskim znalazła się w nowoutworzonym w 1919 r. województwie łódzkim. Liczyła wówczas 4016 mieszkańców. W okresie okupacji niemieckiej gmina Uszczyn znalazła się w Generalnej Guberni, Dystrykcie Radomskim, powiecie piotrkowskim . Według stanu na dzień 1 marca 1942 r. gmina Uszczyn obejmowała 13 gromad: Kałek, Korytnica, Meszcze, Poniatów, Raków, Raków kolonia, Świerczów, Uszczyn, Wierzeje, Witów, Witów kolonia, Zalesice, Zalesice kolonia. Z chwilą wyzwolenia w 1945 r. Gminna Rada Narodowa w Uszczynie zaczęła funkcjonować na podstawie Ustawy Krajowej Rady Narodowej z dnia 11 września 1944 r. dotyczącej organizacji i zakresu działania rad narodowych jako tymczasowych organów ustawodawczych i samorządowych.

Daty skrajne:

[1845] 1853-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1845-1945, 1845-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

1869

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1869

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

19.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

18.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Jedn. nieodnalezione 1074;1123;1140;1154;1155;1156;1158; 1159;1170;1171;1196;1197;1220;1243;1254;1344;1372;1405; 1447;1455;1500;1523;1575;1579;1654;1708;1720;1721;1772; 1778;1792;1802;1807;1809;1811;1813;1814;1816; 1817;1820; 1821;1824;1845;1860;1864;1866