Akta gminy Woźniki

Sygnatura
48/37/0
Liczba serii
10
Liczba skanów
3461

Zawartość:

Akta z okresu zaboru rosyjskiego, I wojny światowej i okresu międzwojennego zostały podzielone się na 4 działy: a) Ogólno-Organizacyjny – obejmujący okólniki i zarządzenia ogólne, sprawy organizacyjne, administracyjne, osobowe, protokoły posiedzeń organów kolegialnych, kontroli i nadzoru, dokumentację majątku gminy i gromad, oraz sprawy kasy pożyczkowo - oszczędnościowej; b) Finansowo-Budżetowy – budżety i sprawozdania budżetowe, dochody i wydatki, wykazy podatków, danin, ubezpieczeń, egzekucje administracyjne; c) Gospodarki Gminnej – sprawy ogólno-gospodarcze, budowy i utrzymania dróg i mostów, szkolnictwa, oświaty pozaszkolnej, zwalczania chorób zakaźnych, opieki społecznej i kosztów leczenia, rolnictwa i leśnictwa, statystyki, weterynarii i hodowli, przemysłu i handlu; d) Administracyjny – listy wyborców do Sejmu i Rady Powiatu, ewidencja ludności, sprawy emigracji, wojskowe, budowlane, aprowizacyjne, karno-administracyjne, sądowe. Podobnie na 4 działy podzielone zostały akta z okresu II wojny światowej: a) Ogólno-Organizacyjny – przepisy i zarządzenia ogólne, sprawy organizacyjne, osobowe, protokoły z lustracji gminy, dokumentacja majątku gminy i gromad, sprawozdania finansowe i budżety kasy pożyczkowo-oszczędnościowej b) Finansowo-Budżetowy – budżety i sprawozdania rachunkowe, księgi dochodów i wydatków, wykazy podatków gminnych i państwowych, daniny wojennej, ubezpieczeń budynków, egzekucje administracyjne c) Gospodarki Gminnej – sprawy gospodarcze, wykazy powinności i świadczeń drogowych, sprawy szkolnictwa, spisy dzieci do szczepień, listy zapomóg i koszty leczenia szpitalnego, sprawy rolnictwa, księgi wytwórczości rolniczej gromad, wykazy kontyngentów zwierząt, deklaracje nabycia kart przemysłowo-podatkowych d) Administracyjny – ewidencja ludności, sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, spisy koni, wozów i uprzęży, pozwolenia na budowę, przydział środków czystości i środków spożywczych, listy kontyngentów zbóż i ziemniaków, wnioski i zarządzenia egzekucyjne, nakazy karne.

Dzieje twórcy:

Na podstawie ukazu carskiego z dnia 15 marca 1859 r. dotyczącym reorganizacji gmin wiejskich w Królestwie Polskim, w powiecie piotrkowskim potwierdzone zostało istnienie między innymi gminy Woźniki Donacyjne składającej się ze wsi: Woźniki, Budków, Piekary, Kozierogi i folwarku Piekarki. Z uwagi na brak materiałów źródłowych nie można ustalić kiedy gmina Woźniki Donacyjne weszła w skład gminy Mąkolice. Gmina Mąkolice wymieniona jest w Postanowieniu Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim o podziale miast i gmin w powiatach z 17/29 września 1866 r.. Natomiast gmina Woźniki jest wymieniona po raz pierwszy w Postanowieniu Komitetu Urządzajacego w Królestwie Polskim z 29 grudnia 1867 r./10 stycznia 1868 r.. Ostatecznie w wyniku zmian administracyjnych na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX wieku ukształtowała się gmina Woźniki, położona w guberni piotrkowskiej, powiecie piotrkowskim. W 1915 r. do gminy należały następujące wsie i kolonie: Budków, Bukowie, Czartek, Emilianów, Gadki, Huta, Hucisko, Kolonia Hucisko, Janina, Józefów, Kępa, Katarzynka, Kazimierzów, Kącik, Kobyłki, Kolonia Kobyłki, Kozierogi, Kolonia Lipowie, Mąkolice, Michałów, Miłaków, Mzurki, Nowa Wieś, Oprzężów, Piekary, Postękalice, Kolonia Postękalice, Pólko, Rasy, Kolonia Stefanów, Stradzew, Kolonia Stradzew, folwark Stradzew, Suchcice, Wdowin, Kolonia Wdowin, Wielopole, Woźniki, Żbijowa . Reformy administracyjne przeprowadzone w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX wieku przetrwały do I wojny światowej. W latach 1914-1918 zmieniony został dotychczasowy podział administracyjny Królestwa Polskiego. Z dawnych urzędów administracji terenowej zachowały się jedynie urzędy gminne. W austriackiej strefie okupacyjnej na terenie Gubernatorstwa Lubelskiego gmina Woźniki znalazła się w składzie powiatu zarządzanego przez Komendę Powiatową w Piotrkowie. Po odzyskaniu niepodległości gmina Woźniki wraz z powiatem piotrkowskim weszła w skład utworzonego w 1919 r. województwa łódzkiego. W okresie okupacji niemieckiej nastąpiły duże zmiany w strukturze administracyjno-terytorialnej województwa łódzkiego. Przez teren gminy przebiegała granica pomiędzy Rzeszą a Generalną Gubernią. Wschodnia część gminy została włączona do Generalnej Guberni, dystryktu radomskiego, powiatu piotrkowskiego i obejmowała miejscowości: Czartek kolonia, Kozierogi, Kozierogi kolonia, Lipowie kolonie, Mąkolice, Mąkolice kolonia, Oprzężów, Oprzężów kolonia, Piekarki kolonia, Piekary, Woźniki, Woźniki kolonia, Woźniki folwark . Natomiast część zachodnia została przyłączona do Rzeszy, tzw. Kraju Warty, rejencji kaliskiej (łódzkiej), powiatu łaskiego, wraz z miejscowościami: Budków, Bukowie, Bukowie folwark, Emilianów kolonia, Gadki, Huta, Huta kolonia, Hucisko, Hucisko kolonia, Janina kolonia, Józefów kolonia, Katarzynka, Kazimierzów kolonia, Kącik, Kącik kolonia, Kącik folwark, Kępa, Kobyłki, Kobyłki kolonia, Kuców osada, Michałów kolonia, Michałów folwark, Mzurki, Mzurki kolonia, Mzurki folwark, Nowa Wieś, Postękalice, Postękalice kolonia, Pólko, Rassy, Suchcice, Suchcice folwark, Stawki folwark, Stefanów kolonia, Stradzew, Stradzew kolonia, Wdowin, Wdowin kolonia, Wielopole, Wielopole folwark, Wróblówka kolonia, Wygoda kolonia, Żbijowa. Z chwilą wyzwolenia w 1945 r. Gminna Rada Narodowa w Woźnikach zaczęła funkcjonować na podstawie Ustawy Krajowej Rady Narodowej z dnia 11 września 1944 r. dotyczącej organizacji i zakresu działania rad narodowych jako tymczasowych organów ustawodawczych i samorządowych.

Daty skrajne:

1906-1945

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1906-1945, 1906-1945.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

868

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

868

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

14.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

14.2

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

Jednostki nieodnalezione: 21, 23, 142, 148, 201, 202, 344, 410, 447, 452, 507, 552, 564, 647, 650, 668, 677, 678, 759, 774.