Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa w Piotrkowie Trybunalskim

Sygnatura
48/1311/0
Liczba serii
17
Liczba skanów
0

Zawartość:

Do najważniejszych akt w zespole należą akta znajdujące się w serii pod nazwą Rada zawierające sprawy organizacyjne i ustrojowe spółdzielni. Zachowało się w niej 6 statutów spółdzielni począwszy od 1967 do 1990 r. Protokoły Walnych Zgromadzeń Członków są prawie kompletne i obejmują lata 1947-1996 za wyjątkiem okresu 1960-1969. Kilka protokołów Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Członków pochodzi z lat 1977-1996. Również protokoły posiedzeń Rady Spółdzielni reprezentowane są prawie w całości, za wyjątkiem końcowych lat 1995-1996. Pojedyncze teczki zawierają protokoły posiedzeń komisji rady: Ekonomicznej, Mandatowo-Skrutacyjnej, Porozumiewawczej, Rewizyjnej, Wnioskowej. Księgi protokołów posiedzeń Zarządu Spółdzielni - organu wykonawczego datują się od początku istnienia spółdzielni do 1993 r. Schematy organizacyjne spółdzielni zachowały się wyłącznie z lat 1976-1982. Istotnym źródłem do poznania szczegółowych zasad, na jakich opierało się funkcjonowanie spółdzielni są regulaminy i instrukcje. Dotyczą one rady, komisji i zarządu które działały w latach 1967-1989. Następna seria akt obejmująca Kadry dzieli się na podserie, w których pod względem ilości wyróżniają się akta osobowe pracowników i akta osobowe rzemieślników. Te pierwsze liczą 224 teczki osobowe pracowników zatrudnianych w latach 1947-1997. Teczki osobowe rzemieślników w liczbie 1786 stanowią zasadniczą część zespołu i pochodzą z lat 1959-1995. Sprawy kadrowe uzupełnia podseria, na którą składają się rejestry, skorowidze i kartoteki rzemieślników, członków i kandydatów spółdzielni a także akta przejęcia członków Spółdzielni Rzemieślniczej Wielobranżowej w Brzezinach i Pabianicach z lat 1975-1977 z terenów włączonych do województwa piotrkowskiego. Kolejna seria akt dotyczy Księgowości i została podzielona na podserie zawierające: programy i plany, w tym plany operatywne i techniczno-ekonomiczne na lata 1961-1980 oraz założenia rozwoju rzemiosła na lata 1981-1990; bilanse za lata 1948, 1951-1995; sprawozdania GUS za lata 1968-1996 odnoszące się do statystyki finansowej; analizy i informacje dotyczące działalności gospodarczej spółdzielni za okres 1967-1989; protokoły kontroli zewnętrznych i wewnętrznych z lat 1959-1987, protokoły z lustracji spółdzielni z lat 1969-1988, protokoły z wizytacji spółdzielni w latach 1975-1983. Na dalsze serie akt składają się: Dział Techniczno-Handlowy w ilości 30 j.a. zawierających sprawozdania GUS za lata 1970-1996 odnoszące się do działalności handlowej spółdzielni. W dziale tym znajduje się Katalog Wyrobów Rynkowych Rzemieślniczych Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu z 1970 r. ; Dział Zaopatrzenia w ilości 4 j.a. zawierających sprawozdania GUS za lata 1970-1982 odnoszące się do gospodarki materiałowej spółdzielni; Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w ilości 2 j.a. zawierających sprawozdania kwartalne z wypadków przy pracy za lata 1970-1976 oraz kontrole stanu bhp i p. poż. w latach 1980-1990. Oddzielną serię z uwagi na pochodzenie aktotwórcy stanowi jednostka zawierająca Statut Związku Zawodowego Pracowników Rzemiosła z 1985 r. Zespół zamykają 4 teczki dokumentacji technicznej.

Dzieje twórcy:

20 sierpnia 1947 r. powołano Pomocniczą Spółdzielnię Członków Cechów Rzemiosł Włókienniczych w Piotrkowie Trybunalskim. Zasięgiem działania spółdzielnia obejmowała dwa powiaty: piotrkowski i radomszczański, a od 1956 r. również powiat bełchatowski. Przedmiotem działalności spółdzielni było organizowanie produkcji, wspólne przyjmowanie zamówień, zaopatrzenie członków w surowce i wspólny zbyt towarów. Zmiana nazwy na Pomocniczą Spółdzielnię Rzemieślniczą Wielobranżową w Piotrkowie Trybunalskim nastąpiła w dn. 10 lipca 1950 r., kiedy to Walne Zgromadzenie Członków przyjęło nowy statut . Kolejna zmiana nazwy na Pomocniczą Spółdzielnię Rzemieślniczą w Piotrkowie Trybunalskim miała miejsce w dn. 27 czerwca 1955 r., która to nazwa przetrwała do dn. 10 maja 1957 r., kiedy to Zarząd Spółdzielni przyjął nowy statut Rzemieślniczej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu w Piotrkowie Trybunalskim . Teren działania spółdzielni został rozszerzony na obszar całej Polski. Nazwa ta przetrwała stosunkowo długi okres, gdyż dopiero Walne Zgromadzenie Członków w dn. 26 maja 1973 r. uchwaliło kolejny statut. Od tego czasu aż do chwili likwidacji spółdzielnia funkcjonowała pod nazwą Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa w Piotrkowie Trybunalskim . Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków w dn. 28 czerwca 1996 r. uchwalono postawienie spółdzielni w stan likwidacji, która zakończyła się w dn. 31 grudnia 1997 r. Majątek spółdzielni został przekazany do Cechu Rzemiosł Różnych w Piotrkowie Trybunalskim , gdyż cech ten od 11 maja 1962 r. był członkiem spółdzielni i dysponował własnym budynkiem przy ul. Wojska Polskiego 60 . Spółdzielnia od 1967 r. była członkiem Centralnego Związku Rzemieślniczych Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu, od 1973 r. członkiem Izby Rzemieślniczej w Łodzi, a od 1989 r. członkiem Związku Rzemiosła Polskiego i Izby Rzemieślniczej w Łodzi. Posiadała osobowość prawną i działała na zasadach określonych w przepisach prawa spółdzielczego, ustawy o wykonywaniu i organizacji rzemiosła oraz własnego statutu . Najwyższym organem spółdzielni było walne zgromadzenie członków zwoływane przynajmniej raz w roku. Do jego zakresu działania należało m.in.: wybór i odwoływanie członków rady, uchwalanie kierunków rozwoju, podejmowanie uchwał, rozpatrywanie sprawozdań rady i zarządu, uchwalanie zmian statutu. Walne Zgromadzenie wybierało spośród członków spółdzielni prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz. Rada nadzorowała i kontrolowała działalność zarządu spółdzielni oraz czuwała nad wykonywaniem przez spółdzielnię jej zadań statutowych. Posiedzenia rady odbywały się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Do jej zakresu działania należało m.in.: wybór i odwoływanie członków zarządu, uchwalanie planów gospodarczo – finansowych, podejmowanie uchwał, powoływanie komisji stałych lub czasowych. Organem rady było prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i 6 członków. Organem wykonawczym był Zarząd, który kierował działalnością spółdzielni, reprezentował ją na zewnątrz oraz podejmował wszelkie decyzje nie zastrzeżone w ustawie lub statucie. Podejmował uchwały i decyzje o przyjęciu członków spółdzielni.

Daty skrajne:

1947-1997

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1947-1997, 1947-1997.

Nazwa dawna:

Pomocnicza Spółdzielnia Członków Cechów Rzemiosł Włókienniczych w Piotrkowie Trybunalskim; Rzemieślnicza Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu w Piotrkowie Trybunalskim

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

2267

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

2267

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

8.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

7.5

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak