Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dubie

Sygnatura
88/603/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
4040

Zawartość:

Księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1876-1920 sygn. 1-45 z dołączonymi alegatami z lat 1876-1886,1888-1891,1893-1901,1903-1905,1907-1910

Dzieje twórcy:

Od 1810 roku na terenie Lubelszczyzny został wprowadzony obowiązek rejestracji ruchu naturalnego ludności w aktach stanu cywilnego. Rejestracja miała charakter świecki i zadanie prowadzenia jej powierzono duchownym katolickim (rzymskokatolickim i greckokatolickim). W ten sposób duchowni pełnili równocześnie funkcję urzędnika stanu cywilnego na terenie danej gminy czy parafii. Zadaniem ich było sporządzanie aktów stanu cywilnego dla ludności przebywającej w obrębie parafii bez względu na wyznanie. Akta stanu cywilnego były sporządzane w dwu egzemplarzach i obejmowały cztery rodzaje aktów tj. urodzenia, zapowiedzi, małżeństwa, zgonów. Do aktów małżeństw załączano alegaty czyli dokumenty urzędowe lub kościelne dotyczące zawieranego związku małżeńskiego. Z końcem każdego roku księgi były zamykane, uzupełniane o indeksy aktów. Jeden egzemplarz- pierwopis(unikat) pozostawał w parafii i były to księgi prowadzone przez wiele lat odrębnie dla każdego rodzaju aktów. Drugi egzemplarz- wtóropis (duplikat) stanowił wpisy wszystkich rodzajów aktów sporządzanych w ciągu jednego roku i przekazywany był wraz z załącznikami do właściwego terytorialnie sądu pokoju. W 1826 roku wyłączono spod kompetencji duchownych katolickich sporządzanie aktów metrykalnych innych wyznań chrześcijańskich i wyznania mojżeszowego. Akta stanu cywilnego były spisywane w języku polskim, a od 1868 w języku rosyjskim. Od tego też czasu została wprowadzona podwójna datacja aktów tj. obok daty zgodnej z kalendarzem gregoriańskim wpisywano datę według kalendarza juliańskiego. W XIX wieku różnica pomiędzy kalendarzem juliańskim i gregoriańskim wynosiła 12 dni, a od początku XX wieku zwiększyła się do 13 dni. Na terenie zaboru rosyjskiego powyższe przepisy obowiązywały do 1945 roku. Z dniem 1 stycznia 1946 roku (dekret Rady Ministrów z 25 IX1945 r.; Dz. U. Nr 48, poz. 272-273) wyznaniowe urzędy stanu cywilnego zostały zlikwidowane, a w zamian powołane w każdej gminie państwowe urzędy. Siedziba parafii: Dub; Wezwanie: Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Marii Magdaleny; diecezja chełmska, następnie lubelska (dekanat grabowiecki, do 1815 tyszowiecki, 1815-1868 hrubieszowski, 1868-1918 tomaszowski, 1918-1936 tyszowiecki, 1936-1947 tomaszowski, obecnie tyszowiecki); Powiat: tomaszowski gmina Kotlice; Rok powstania: 1544 rok; Miejscowości należące do parafii: Cześniki, Dub, Honiatycze, Horyszów Polski, Kotlice, Michałówka, Niewirków, kol. Niewirków, Swaryczów, Śniatycze, Wola Śniatycka, Zawalów, Zubowice.

Daty skrajne:

1876-1920

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1876-1920.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

45

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

42

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.7

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.66

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie