Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zamościu

Sygnatura
88/647/0
Liczba serii
6
Liczba skanów
26310

Zawartość:

Księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1870-1873,1876-1921,1940-1941 sygn. 1-53 z dołączonymi alegatami z lat 1876-1886,1888-1905,1913-1914; seria 1 Akta cywilne sygn.1-80,85-86,133-137: księgi urodzeń,zapowiedzi,małżeństw,zgonów z lat 1810-1825; seria 2 Akta cywilno-religijne sygn. 81-84,87-132,138-171: księgi pierwopisowe zgonów (unikat) z lat 1828-1829,1833-1850; księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1826-1869,1874-1875; alegaty z lat 1826-1830,1836-1869

Dzieje twórcy:

Od 1810 roku na terenie Lubelszczyzny został wprowadzony obowiązek rejestracji ruchu naturalnego ludności w aktach stanu cywilnego. Rejestracja miała charakter świecki i zadanie prowadzenia jej powierzono duchownym katolickim (rzymskokatolickim i greckokatolickim). W ten sposób duchowni pełnili równocześnie funkcję urzędnika stanu cywilnego na terenie danej gminy czy parafii. Zadaniem ich było sporządzanie aktów stanu cywilnego dla ludności przebywającej w obrębie parafii bez względu na wyznanie. Akta stanu cywilnego były sporządzane w dwu egzemplarzach i obejmowały cztery rodzaje aktów tj. urodzenia, zapowiedzi, małżeństwa, zgonów. Do aktów małżeństw załączano alegaty czyli dokumenty urzędowe lub kościelne dotyczące zawieranego związku małżeńskiego. Z końcem każdego roku księgi były zamykane, uzupełniane o indeksy aktów. Jeden egzemplarz- pierwopis(unikat) pozostawał w parafii i były to księgi prowadzone przez wiele lat odrębnie dla każdego rodzaju aktów. Drugi egzemplarz- wtóropis (duplikat) stanowił wpisy wszystkich rodzajów aktów sporządzanych w ciągu jednego roku i przekazywany był wraz z załącznikami do właściwego terytorialnie sądu pokoju. W 1826 roku wyłączono spod kompetencji duchownych katolickich sporządzanie aktów metrykalnych innych wyznań chrześcijańskich i wyznania mojżeszowego. Akta stanu cywilnego były spisywane w języku polskim, a od 1868 w języku rosyjskim. Od tego też czasu została wprowadzona podwójna datacja aktów tj. obok daty zgodnej z kalendarzem gregoriańskim wpisywano datę według kalendarza juliańskiego (różnica 12-13 dni). Na terenie zaboru rosyjskiego powyższe przepisy obowiązywały do 1945 roku. Z dniem 1 stycznia 1946 roku (dekret Rady Ministrów z 25 IX1945 r.; Dz. U. Nr 48, poz. 272-273) wyznaniowe urzędy stanu cywilnego zostały zlikwidowane, a w zamian powołane w każdej gminie państwowe urzędy. Siedziba parafii: Zamość; diecezja chełmska, później przemyska i diecezja lubelska (dekanat zamojski kolegiacki); gubernia lubelska; Wezwanie: św. Tomasza Ap.; Rok powstania: 1594 rok; Miejscowości należące do parafii: Bukownica, Hubale, Lipsko, Mokre, Płoskie, Zamość.

Daty skrajne:

1810-1941

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1810-1921, 1940-1941.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski, łaciński

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

224

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

35

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.34

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.56

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Nie
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Tak