Akta stanu cywilnego kościoła filialnego w Komarowie Parafii Rzymskokatolickiej w Łabuniach

Sygnatura
88/614/0
Liczba serii
6
Liczba skanów
9589

Zawartość:

Księga pierwopisowa urodzeń (unikat) z lat 1893-1900 sygn. 1; Księgi pierwopisowe małżeństw (unikat) z lat 1868-1910 sygn. 2-3; Księgi pierwopisowe zgonów (unikat) z lat 1875-1917 sygn. 4-5,42,48; Księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1876-1917 sygn. 6-41,43-47,49 z dołączonymi alegatami z lat 1877,1880-1881,1883-1888,1890-1891,1893,1895-1897,1900-1906,1908-1912; seria 1 Akta cywilne sygn.8-24,75-78: księgi urodzeń,zapowiedzi,małżeństw,zgonów z lat 1810-1825; alegaty z lat 1811-1812,1817-1818,1821-1823,1825; seria 2 Akta cywilno-religijne sygn. 1-7,25-92: księgi pierwopisowe urodzeń (unikat) z lat 1826-1841,1868-1872; księgi pierwopisowe małżeństw (unikat) z lat 1826-1868; księgi pierwopisowe zgonów (unikat) z lat 1826-1875; księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1826-1875; alegaty z lat 1826-1827,1833-1834,1839-1840,1842-1843,1847,1849-1851,1855,1857-1868,1870,1872,1874,1882

Dzieje twórcy:

Od 1810 roku na terenie Lubelszczyzny został wprowadzony obowiązek rejestracji ruchu naturalnego ludności w aktach stanu cywilnego. Rejestracja miała charakter świecki i zadanie prowadzenia jej powierzono duchownym katolickim (rzymskokatolickim i greckokatolickim). W ten sposób duchowni pełnili równocześnie funkcję urzędnika stanu cywilnego na terenie danej gminy czy parafii. Zadaniem ich było sporządzanie aktów stanu cywilnego dla ludności przebywającej w obrębie parafii bez względu na wyznanie. Akta stanu cywilnego były sporządzane w dwu egzemplarzach i obejmowały cztery rodzaje aktów tj. urodzenia, zapowiedzi, małżeństwa, zgonów. Do aktów małżeństw załączano alegaty czyli dokumenty urzędowe lub kościelne dotyczące zawieranego związku małżeńskiego. Z końcem każdego roku księgi były zamykane, uzupełniane o indeksy aktów. Jeden egzemplarz- pierwopis(unikat) pozostawał w parafii i były to księgi prowadzone przez wiele lat odrębnie dla każdego rodzaju aktów. Drugi egzemplarz- wtóropis (duplikat) stanowił wpisy wszystkich rodzajów aktów sporządzanych w ciągu jednego roku i przekazywany był wraz z załącznikami do właściwego terytorialnie sądu pokoju. W 1826 roku wyłączono spod kompetencji duchownych katolickich sporządzanie aktów metrykalnych innych wyznań chrześcijańskich i wyznania mojżeszowego. Akta stanu cywilnego były spisywane w języku polskim, a od 1868 w języku rosyjskim. Od tego też czasu została wprowadzona podwójna datacja aktów tj. obok daty zgodnej z kalendarzem gregoriańskim wpisywano datę według kalendarza juliańskiego (różnica 12-13 dni). Na terenie zaboru rosyjskiego powyższe przepisy obowiązywały do 1945 roku. Z dniem 1 stycznia 1946 roku (dekret Rady Ministrów z 25 IX1945 r.; Dz. U. Nr 48, poz. 272-273) wyznaniowe urzędy stanu cywilnego zostały zlikwidowane, a w zamian powołane w każdej gminie państwowe urzędy. Siedziba parafii: Komarów; diecezja chełmska, później diecezja lubelska (dekanat zamojski, tomaszowski, następnie tyszowiecki); Powiat tomaszowski gmina Komarów; Działała jako filia od XVII wieku; Wezwanie: Trójcy Przenajświętszej; Miejscowości należące do parafii: Komarów Osada, Komarów Wieś, Komarów Kolonia, Huta Komarowska, Janówka, Księżostany, Krzywystok, Ruszczyzna, Wolica Brzozowa, Wolica Śniatycka.

Daty skrajne:

1810-1917

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1810-1917.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski, łaciński

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

141

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

36

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.28

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.58

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Nie
spis roboczy Tak 141 j.a.

Seria 1 sygn.24 zawiera listę osób należących do parafii greckokatolickiej w Komarowie z 1875 r.