Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Hrubieszowie

Sygnatura
88/772/0
Liczba serii
4
Liczba skanów
10525

Zawartość:

Księgi pierwopisowe urodzeń (unikat) z lat 1865-1869,1875,1880,1882-1885,1890-1894,1907,1909,1914-1919 sygn. 0a,0d,6a,9,17,36,38,45,55-58 Księgi pierwopisowe małżeństw (unikat) z lat 1862-1879,1888-1900,1918-1921,1930-1933 sygn.0,4,18,27,46-48 Księgi pierwopisowe zgonów (unikat) z lat 1888-1892,1914-1921,1931-1935 sygn.19,44,49-54 Księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1870,1875-1884,1887-1913 sygn. 0b,0c,1-3,5-6,7-8,10-16,20-26,28-35,37,39-43; seria 1: księgi pierwopisowe urodzeń z lat 1842,1844-1846,1850-1857,1872 sygn.1-4,56; seria 2: księgi pierwopisowe zgonów z lat 1826-1833,1870-1875 sygn.5,59; księgi wtóropisowe urodzeń, małżeństw i zgonów (duplikaty) z lat 1826-1869,1871-1875 sygn. 6-55,57-58,60-63; alegaty z lat 1833,1835,1840,1848,1852-1853,1859-1860,1863 sygn. 64-71

Dzieje twórcy:

Od 1810 roku na terenie Lubelszczyzny został wprowadzony obowiązek rejestracji ruchu naturalnego ludności w aktach stanu cywilnego. Rejestracja miała charakter świecki i zadanie prowadzenia jej powierzono duchownym katolickim (rzymskokatolickim i greckokatolickim). W ten sposób duchowni pełnili równocześnie funkcję urzędnika stanu cywilnego na terenie danej gminy czy parafii. Zadaniem ich było sporządzanie aktów stanu cywilnego dla ludności przebywającej w obrębie parafii bez względu na wyznanie. Akta stanu cywilnego były sporządzane w dwu egzemplarzach i obejmowały cztery rodzaje aktów tj. urodzenia, zapowiedzi, małżeństwa, zgonów. Do aktów małżeństw załączano alegaty czyli dokumenty urzędowe lub kościelne dotyczące zawieranego związku małżeńskiego. Z końcem każdego roku księgi były zamykane, uzupełniane o indeksy aktów. Jeden egzemplarz- pierwopis(unikat) pozostawał w parafii i były to księgi prowadzone przez wiele lat odrębnie dla każdego rodzaju aktów. Drugi egzemplarz- wtóropis (duplikat) stanowił wpisy wszystkich rodzajów aktów sporządzanych w ciągu jednego roku i przekazywany był wraz z załącznikami do właściwego terytorialnie sądu pokoju. W 1826 roku wyłączono spod kompetencji duchownych katolickich sporządzanie aktów metrykalnych innych wyznań chrześcijańskich i wyznania mojżeszowego. Na terenie Lubelszczyzny utworzono 57 okręgów bożniczych skupiających ludność żydowską. W przypadku wyznania mojżeszowego rejestracja była świecka, sporządzana przez odpowiednich urzędników miejskich lub gminnych na podstawie zeznań rabina, świadków aktu religijnego i osób, których ten akt dotyczył. Akta stanu cywilnego były spisywane w języku polskim, a od 1868 w języku rosyjskim. Od tego też czasu została wprowadzona datacja aktów według kalendarza juliańskiego (różnica 12-13 dni). Na terenie zaboru rosyjskiego powyższe przepisy obowiązywały do 1945 roku. Z dniem 1 stycznia 1946 roku (dekret Rady Ministrów z 25 IX1945 r.; Dz. U. Nr 48, poz. 272-273) wyznaniowe urzędy stanu cywilnego zostały zlikwidowane, a w zamian powołane w każdej gminie państwowe urzędy. Siedziba okręgu: Hrubieszów; miasto powiatowe, gubernia lubelska.

Daty skrajne:

1826-1935

Klasyfikacja:

urzędy stanu cywilnego i akta metrykalne

Nazwa twórcy:

Daty:

1826-1885, 1887-1921, 1930-1935.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

136

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

43

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

2.55

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.82

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz kartkowy zatwierdzony Nie
spis roboczy Tak 136 j.a.