Naczelnik Powiatu Kaliskiego

Sygnatura
11/1/0
Liczba serii
22
Liczba skanów
166604

Zawartość:

I. Komisarz Obwodu Kaliskiego 1) Wydział Administracyjny: zarządzenia, okólniki, szacunki dóbr, spory graniczne, listy kupców, inżynierów i geometrów, podział administracyjny, sprawy wojskowe, park w Kaliszu, urzędnicy powiatowi i gminni, domy pocztowe, cudzoziemcy, sprawy ogólne rolnictwa, rzemiosła i handlu, cenzura, propinacja, drogi (sygn. 1-75; 1831-1865). 2) Wydział Miast: przywileje, urzędnicy miejscy, regulacja hipoteki, organizacja urzędów municypalnych, listy szynkarzy, szpitale, budżety, budowle, regulacje, wydzierżawianie dochodów miejskich (sygn. 76-117; 1823-1866). 3) Wydział Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: nominacje dla osób duchownych, beneficja i uposażenia kościołów, opłaty jura stolae, konwertyci, sprawy organizacyjne kościołów rzymskokatolickich i ewangelickich oraz parafii prawosławnej w Kaliszu, dobra pojezuickie, rachunki szkolne, szkoły elementarne (sygn. 118-194; 1817-1864). 4) Wydział Wojskowy: ustanawianie Komendantów Placu, listy uczestników powstania, zaopatrzenie, kantoniści, Korpus Kadetów, uchylanie się od poboru (sygn. 195-205; 1831-1862). 5) Wydział Policyjny: przepisy i zarządzenia, atesty zejść, cenzura, cudzoziemcy, rewizje aptek, szpitale, dozór policyjny, nadzór nad lekarzami i akuszerkami (sygn. 206-235; 1821-1864). 6) Wydział Skarbowy: słupy graniczne, podatki, opłaty skarbowe, raporty tygodniowe (sygn. 236-246; 1817-1857). 7) Kasa Obwodu Kaliskiego: asygnacje, podatek rewolucyjny, rachunki (sygn. 247-256; 1817-1866). 8) Starszy Lekarz Obwodu Kaliskiego: służba lekarska, szczepienia przeciwko ospie, wyposażenie Starszego Lekarza Obwodu (sygn. 257-259; 1839-1853). II. Naczelnik Powiatu Kaliskiego 1) Wydział Ogólny: akta osobowe urzędników, nominacje wójtów (sygn. 260-329; 1831-1866). 2) Wydział Administracyjny: sprawy organizacyjne urzędu (m.in. spis akt) i gmin, rozporządzenia władz zwierzchnich, urzędnicy gminni, spory graniczne, podział administracyjny, sprawy szlachectwa, Rada Powiatowa, rady gminne, sołtysi, cudzoziemcy, pańszczyzna, choroby zwierząt, administracja dóbr i lasów państwowych, sprawozdawczość i statystyka, koncesje gospodarcze, kontrybucja po powstaniu styczniowym, sprawy miejskie (finanse miast, urzędnicy, sprawy własnościowe), organizacje rzemieślnicze, budowa ratusza w Kaliszu, działalność gospodarcza Żydów, sprawy wyznaniowe i oświatowe, pomiar dóbr, tabele prestacyjne, sprawy przemysłu i handlu, poczta, budowa dróg, żegluga rzeczna (sygn. 330-623, 960, 964-965; 1831-1866). 3) Wydział Miast: okólniki i instrukcje, przywileje miejskie, koncesje gospodarcze, lasy miejskie, administracja majątkiem miejskim, pożyczki budowlane, podatki, dochody i wydatki, regulacje, teatr kaliski, targi, ochrona ppoż. (sygn. 624-679, 962-963, 966-967; 1830-1866). 4) Wydział Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: przepisy i zarządzenia, parafie rzymskokatolickie i ewangelickie (m.in. sprawy finansowe), szkoły elementarne (sygn. 680-725a, 961, 968; 1841-1866). 5) Wydział Wojskowy: zarządzenia, pobór, zaopatrzenie oddziałów wojskowych, budowle wojskowe, kantoniści, składki na obrońców Sewastopola, spis wojskowy, sprawozdawczość, transport (sygn. 726-754; 1831-1865). 6) Wydział Policyjny: rozporządzenia, pozwolenia na imprezy kulturalne, choroby zakaźne, klęski żywiołowe, cenzura, dozór policyjny, cudzoziemcy, śledztwa, areszty i więzienie w Kaliszu, jarmarki i targi, cmentarnictwo, zwalczanie chorób, emigracja i reemigracja, stadnina w Janowie, legaty, bezpieczeństwo, transport, włóczęgostwo (sygn. 755-822; 1831-1866). 7) Wydział Skarbowy: sprawy organizacyjne, podatki i koncesje gospodarcze (m.in. wiatraki), wydzierżawianie własności państwowej, ściąganie należności, dobra poduchowne, propinacja, kontrole, konfiskaty (sygn. 823-857; 1841-1866). 8) Wydział Ubezpieczeń: ubezpieczenia budynków od ognia (sygn. 858-881; 1834-1866 [1867]). 9) Kasa Powiatu Kaliskiego: kontrole i rewizje, pożyczki Banku Polskiego, podatki, zapomogi (sygn. 882-890; 1838-1866 [1867]). 10) Lekarz Powiatu Kaliskiego: apteki, choroby epidemiczne, szczepienia, sprawy personalne, policja lekarska, świadectwa zdrowia, felczerzy (sygn. 891-902; 1843-1866 [1867]). 11) Inżynier Powiatu Kaliskiego: służba techniczna, budowa i reparacja dróg, mostów, grobel itp., sprawozdawczość, sadzenie drzew (sygn. 903-915; 1837-1866). 12) Księgi Ludności (sygn. 916-959; 1841-1865).

Dzieje twórcy:

Zgodnie z konstytucją z 27 listopada 1815 r. i postanowieniami Namiestnika z 16 stycznia i 3 lutego 1816 r. Królestwo Polskie dzieliło się na województwa, obwody i powiaty. Powiat przestał być jednostką administracyjną, pozostając jednocześnie jako odniesienie przy podziale na okręgi wyborcze i sądowe. Na czele obwodu stał komisarz, mianowany przez namiestnika, będący wykonawcą poleceń Komisji Wojewódzkiej (od 1837 r. Rządu Gubernialnego) - bez jej upoważnienia nie mógł niczego przedsięwziąć ani wymagać. W skład urzędu komisarza wchodzili także dwaj asesorzy, sekretarz oraz urzędnicy kancelaryjni. Komisarz odpowiedzialny był za całość spraw na swoim terenie. Do jego zadań należało czuwanie nad terminowym i dokładnym wykonywaniem zarządzeń władz, utrzymywanie porządku i bezpieczeństwa, ściganie przemytu i nadużyć, w szczególności w dobrach i lasach rządowych, odpowiadał także za stan dróg i mostów, pracę podległych urzędników administracyjnych oraz sprawował nadzór nad mieniem publicznym. Podlegały mu również urzędy municypalne i gminy wiejskie. Nadzór nad tymi pierwszymi wykonywał przy pomocy tzw. adiunktów dozorców miast, którzy przejęli obowiązki zniesionych urzędów dozorców miast. Ukazem z 29 września/11 października 1842 r. obwody przemianowano na powiaty, powiaty na okręgi, komisarzy obwodowych na naczelników powiatu, a adiunktów na pomocników naczelnika. Jednakże ani struktura urzędu, ani jego kompetencje nie uległy zmianom. Obwód kaliski, należący do województwa kaliskiego, a od 1837 r. guberni kaliskiej, obejmował dwa powiaty: kaliski i warciański. Po zmianie w 1842 r. dawny obwód stał się powiatem kaliskim obejmując w dalszym ciągu obszar dwóch dawnych powiatów. W 1844 r. powiat znalazł się w guberni warszawskiej, powstałej po połączeniu guberni kaliskiej i mazowieckiej. Zmianę przyniosła reforma administracyjna w 1866 r., która przywróciła gubernię kaliską i ustaliła nową sieć powiatów.

Daty skrajne:

1817-1866 [1867]

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1817-1866, 1867-1867.

Nazwa dawna:

Naczelnik Powiatu i Obwodu Kaliskiego

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

rosyjski, polski

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

951

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

951

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

20.01

Ogółem opracowanych metrów bieżących

20.01

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
indeks rzeczowy Nie
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak sygn. 1-966, 969 (d. 411a), 970 (d. 725a); brak: 48, 188, 252, 287, 293, 314, 369, 384, 414, 616, 617, 651,665, 675a, 695, 711, 864, 956
elektroniczny inwentarz archiwalny zatwierdzony Tak sygn. 967-968