Stacja Naukowa Instytutu Zachodniego ,, Instytut Mazurski"w Olsztynie

Sygnatura
42/502/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
0

Zawartość:

1.Akta statutowe i organizacyjne: statut instytutu, projekty organizacyjne m.in. uniwersytetów ludowych, składy zarządu instytutu, korespondencja w sprawach lokalowych, 1945 – 1951 sygn. 1. 2. Księga protokołów walnych zebrań, posiedzeń Zarządu, działalność Instytutu Mazurskiego, 1945 – 1948 sygn. 2. 3. Sprawozdania z działalności Instytutu Mazurskiego i Stacji Naukowej Instytutu Zachodniego w Olsztynie: sprawozdania opisowe, kwestionariusz sprawozdawczo – statystyczny biblioteki, 1945 – 1953 sygn. 3. 4. Akta i korespondencja w sprawach naukowych: korespondencja przychodząca i wychodząca, zakres statutowych działań placówek; organizacja spotkań o charakterze naukowym, odczytów, wycieczek, wizyt wybitnych przedstawicieli nauki, gromadzenie zbiorów, odzyskiwanie archiwaliów, 1947 – 1951 sygn. 4– 7. 5.Sprawy wydawnictw naukowych: korespondencja dotycząca działań instytutu jako wydawcy – proces wydawniczy, korespondencja z autorami, dystrybucja wydawnictw, ale również powstająca w trakcie gromadzenia zbiorów bibliotecznych, wypożyczeń, wymiany, 1946 – 1951 sygn. 8 – 12. 6.Sprawy osobowe: przyjmowanie i zwalnianie pracowników, charakterystyki, kwalifikacje , kwestie uposażenia, 1948 – 1951 sygn. 13. 7. Sprawy gospodarcze: sprawy lokalowe, administrowania, inwentaryzacji, zaopatrzenia, 1947 – 1951 sygn. 14 – 18. 8. Sprawy finansowe: dowody finansowe, bankowe i kasowe, dziennik kasowy, 1946 – 1951 sygn. 19 – 22. 9. Inwentarz archiwalny Stacji Naukowej Instytutu Zachodniego (b. Instytut Mazurski) w Olsztynie: inwentarz sporządzony w trakcie przekazywania akt do Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Olsztynie, 1953 sygn. 23.

Dzieje twórcy:

Instytut Mazurski został utworzony w czasie okupacji, po wyzwoleniu Polski został ujawniony i zalegalizowany w Olsztynie. Zebranie inauguracyjne odbyło się 17.07.1945 r. Celem instytutu było: podejmowanie i prowadzenie prac badawczych w zakresie historii, gospodarki i kultury Pojezierza Mazurskiego, prowadzenie biblioteki i muzeum regionalnego, ogłaszanie konkursów na prace naukowe i artystyczne, popularyzacja wiedzy. Władzami instytutu były: Walne Zgromadzenie - zwoływane raz do roku, Komisja Rewizyjna- powoływana na 1 rok, Zarząd Główny i Rada Naukowa. Od 1946 r. rozpoczęto prace naukowo - badawcze, od 1947 r.- działalność wydawniczą. 6.07.1948 r. Walne Zgromadzenie instytutu uchwaliło połaczenie instytutu z Polskim Związkiem Zachodnim a w 1953 r. został podporządkowany Polskiej Akademii Nauk i działał nadal jako Stacja PTH.

Daty skrajne:

1945-1953

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1945-1953, 1945-1953, 1945-1953.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

23

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

23

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

0.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

0.3

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak

zmiana nazwy zespołu (KM 2002-06-20)