Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Chełmie

Sygnatura
36/11/0
Liczba serii
3
Liczba skanów
0

Zawartość:

Dział I. Ogólny, referaty: Administracyjno-Gospodarczy, Finansowy z lat 1945-1951 (sygn. 1-113, 1048-1053); Dział II. Likwidacyjny, referaty: Ewidencyjny, Kwalifikacji Prawnej, Szacunkowy, Nieruchomości, Podreferat Przemysłowy, Ruchomości z lat [1940]1944-1951[1952], sygn. (114-589, 567-660, 662-1047, 1054); Dział III. Egzekucyjny z lat 1945-1951 (sygn. 590-566, 661)

Dzieje twórcy:

Dekretem z dnia 8 marca 1946 r. zostały utworzone urzędy likwidacyjne, jako władze I instancji i okręgowe urzędy likwidacyjne jako władze II instancji. Trzecią instancją urzędów likwidacyjnych były obwodowe urzędy likwidacyjne z siedzibą na terenie powiatów, czyli miast mających siedzibę władz powiatowych. Władzą nadrzędną urzędów likwidacyjnych był Minister Skarby, a na ziemiach odzyskanych - Minister Ziem Odzyskanych. Ustawą z dnia 18 listopada 1948 r. o zmianie organizacji urzędów likwidacyjnych dotychczasowe uprawnienia Głównego Urzędu Likwidacyjnego i okręgowych urzędów likwidacyjnych, przechodzą na okręgowe bądź rejonowe urzędy likwidacyjne, stosownie do rozporządzenia ministrów, którym były podległe. W ten sposób powstał Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Lublinie i Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Chełmie, przy czym pierwotna działalność tymczasowych zarządów państwowych i nieco późniejszych obwodowych urzędów likwidacyjnych, działających na terenie powiatów, automatycznie została wydzielona ze wszystkimi agendami akt ze starostw i przeszła jako rozszerzona już działalność pod nowo utworzone Rejonowe Urzędy Likwidacyjne w miastach powiatowych. Likwidacja Rejonowego Urzędu Likwidacyjnego w Chełmie nastąpiła z dniem 30 czerwca 1951 r. na podstawie Uchwały Prezydium Rządu Nr 223 z 1951 r. Siedziba urzędu mieściła się w Chełmie. Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Chełmie od 1 stycznia 1949 r. obejmował swą działalnością trzy powiaty: chełmski, włodawski i krasnostawski, a od 1 stycznia 1950 r. został rozszerzony terytorialnie, w wyniku czego przejął zlikwidowane agendy rejonowych urzędów likwidacyjnych i przejął dalsze powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski i zamojski. Razem obejmował siedem powiatów. Status prawny – administracja specjalna, zarząd mieniem, straty wojenne, przesiedlenia. Działalność RUL w Chełmie polegała na ujawnianiu, zabezpieczaniu, ewidencjonowaniu i likwidacji poprzez różne formy sprzedaży, majątków nieruchomych i ruchomych, opuszczonych i poniemieckich. W strukturze organizacyjnej funkcjonowały trzy zasadnicze działy: 1) Ogólny, w którym występowały referaty: Administracyjno-Gospodarczy; 2) Likwidacyjny, w którym występowały referaty: Ewidencyjny, Kwalifikacji Prawnej, Szacunkowy, Likwidacyjny mienia nieruchomego, Likwidacyjny mienia ruchomego; 3) Dział Egzekucji.

Daty skrajne:

[1940]1944-1951[1952]

Klasyfikacja:

administracja specjalna

Nazwa twórcy:

Daty:

1940-1952.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

1054

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

1054

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

6.11

Ogółem opracowanych metrów bieżących

6.11

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak