Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych

Sygnatura
1/191/0
Liczba serii
0
Liczba skanów
1062663

Zawartość:

W zespole znajdują się ocalałe akta Wydziału Administracji Ogólnej, zachowana część dokumentów z Sekcji Administracyjno-Policyjnej oraz cała Sekcja Miast. Akta Sekcji Miast dzielą się na: ogólne (generalia) dotyczące zagadnień miejskich na terenie Królestwa i na akta miast gub. warszawskiej, radomskiej, lubelskiej, płockiej i augustowskiej, osobną grupę stanowią akta m. Warszawy. W obrębie akt każdej guberni występują ponownie generalia (opisy historyczno-topograficzno-statystyczne miast w tej guberni, kopie ich przywilejów z okresu wcześniejszego, inwentarze szczegółowe), a następnie akta dotyczące poszczególnych miast ułożone alfabetycznie. Tylko akta miasta Warszawy podzielono na jednostki archiwalne według określonych haseł rzeczowych i ułożono alfabetycznie wg tych haseł. W aktach znajdują się liczne plany i rysunki, głównie architektoniczne i urbanistyczne, ponadto ponad 1000 planów i rysunków stanowi fragment zespołu Kartografika z innych Oddziałów w Zbiorze Kartograficznym AGAD. Akta KRSW są ważnym źródłem do dziejów miast, od początku XIX w. do 1868 r., położonych na terytorium Królestwa Polskiego. W aktach Sekcji Administracyjno-Policyjnej znajduje się seria sprawozdań rocznych, a także inne raporty dotyczące spraw gospodarczych, administracyjnych i społecznych, w mniejszym stopniu politycznych Królestwa Polskiego i stosunków Królestwa z Cesarstwem Rosyjskim i Austrią. Sporo miejsca zajmują sprawy ludności, takie jak migracje, ewidencja stanu, prawa obywatelskie niektórych grup, przestępstwa kryminalne i polityczne, uprawnienia majątkowe (obrót nieruchomościami), szkolnictwo.

Dzieje twórcy:

Komisja utworzona w 1815 r., w czasie swojego istnienia wielokrotnie reorganizowana (ze zmianami nazw: Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji (1815-1831), Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego (1832-1839), Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Duchownych (1839-1861), Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych (1861-1864), Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Duchownych (1864-1867), Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych (1867-1868)). Komisja zarządzała resortem o dużym znaczeniu politycznym, gospodarczym i administracyjnym; była naczelnym organem administracji publicznej. Kompetencje komisji były bardzo szerokie, między innymi obejmowały zabezpieczenie porządku i spokoju publicznego, opiekę nad rolnictwem, przemysłem, rzemiosłem i handlem, sprawy poczty, popisu i poboru do wojska, sprawy miast, utrzymywanie budynków, obiektów rządowych, szpitali, instytutów dobroczynności, dróg, kanałów, komunikacji lądowej i wodnej. Ponadto w l. 1832-1839 sprawowała kontrolę nad szkolnictwem, i w l. 1832-1861, 1865-1867 nad wyznaniami. Komisji podlegały sprawy związane z organizacją służby rządowej oraz podziałem administracyjnym kraju. Komisja była resortem o dużym znaczeniu administracyjnym, politycznym i gospodarczym. Kres jej działalności położył ukaz cesarski z 29 II 1868 r.

Daty skrajne:

1769-1869

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1769-1869.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

włoski, rosyjski, polski, niemiecki, łaciński, jidisz, francuski, czeski, angielski

Dostępność:

Udostępniany częściowo

Ogółem jednostek archiwalnych:

8005

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

8005

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

440.08

Ogółem opracowanych metrów bieżących

440.08

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak ze wstępem i indeksem geograficznym
elektroniczny inwentarz archiwalny zatwierdzony Nie drukowany "Katalog rysunków architektonicznych z akt Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie", oprac. M. Łodyńska-Kosińska, Warszawa 1973

stan zachowania zespołu ok. 25 %, zespół częściowo zmikrofilmowany i zdigitalizowany; do inwentarza opracowano indeks geograficzny, który uwzględnia położenie miejscowości w zależności od zmieniających się podziałów administracyjnych i nazw w okresie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (Księstwo Warszawskie, 1807-1815; wojewodztwa Królestwa Polskiego, 1816-1837; gubernie KP - od 1837 r.; zmiana liczby guberni od 1844 r.; przekształcenie obwodów w powiaty i powiatów w okręgi w 1842 r.). Indeks jest stopniowo dołączany do bazy. W opracowaniu indeks osobowy.