Wydział Powiatowy w Tucholi

Sygnatura
6/185/0
Daty skrajne
[1876-1919] 1920-1939
Liczba serii
27
Liczba skanów
0

Zawartość:

1. Referat Ogólno-Administracyjny: protokoły i sprawozdania, wybory, oświata i organizacje rolnicze, sprawozdania szkół, oświata pozaszkolna, kursy, powiatowe związki międzykomunalne 2. Referat Podatkowy: subwencje, zapomogi, pożyczki, podatki, wykazy podatników, kasa oszczędności 3. Referat Lustracyjny: budżety, sprawozdania rachunkowe, wybory, likwidacja obszarów dworskich, wójtostwa, statystyka ruchu naturalnego, sprawy usc 4. Referat Opieki Społecznej: rejestracja bezrobotnych, zasiłki, zakłady opieki, radcy sierot, położnictwo i zdrowie publiczne 5. Referat Techniczny: drogi i ich utrzymanie, projekty, pomiary ruchu, lasy, przewłaszczenia gruntów, budowa kolei, automobilklub

Dzieje twórcy:

Po likwidacji, na mocy rozporządzenia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z 8 I 1920 r., niemieckich władz samorządu terytorialnego w powiatach tworzono Tymczasowe Rady Powiatowe. Rada pełniła zarazem funkcję sejmiku oraz wydziału powiatowego. Rady funkcjonowały do wydania 12 VIII 1921 r. rozporządzenia MbDP, na mocy którego przeprowadzono wybory do sejmiku i organizowano wydziały powiatowe. W skład wydziału wchodził starosta powiatowy jako przewodniczący i 6 członków wybranych przez sejmik. 13 VII 1933 r. weszła w życie ustawa z 23 III 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorialnego. Nowością było tworzenie w powiatach tzw. gmin zbiorowych, przy jednoczesnym zniesieniu istniejących wójtostw i obszarów dworskich. Organami ustroju samorządu powiatowego była rada powiatowa (poprzednio sejmik powiatowy), jako organ stanowiący i kontrolujący oraz wydział powiatowy, jako organ zarządzający i wykonawczy. Do kompetencji wydziału powiatowego należało: reprezentowanie interesów ludności, nadzór nad działalnością terenowych organów samorządu i administracji, rozwój gospodarczy powiatu (rolnictwo, elektryfikacja), budowa dróg, zapewnienie opieki zdrowotnej, sanitarnej.

Daty skrajne:

[1876-1919] 1920-1939

Klasyfikacja:

administracja ogólna

Nazwa twórcy:

Daty:

1876-1919, 1920-1939.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

820

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

820

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

10.68

Ogółem opracowanych metrów bieżących

10.68

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak