Urząd Miejski w Chełmie

Sygnatura
36/357/0
Daty skrajne
1973-1990 [1991]
Liczba serii
6
Liczba skanów
0

Zawartość:

karta A: Wydział Ogólny: realizacja wniosków i postanowień miejskiej rady narodowej w Chełmie z lat 1976-1977 (sygn. 1-2); narady pracowników własnej jednostki z 1990 r. (sygn. 3); uchwały miejskiej rady narodowej z lat 1976-1979, 1983, 1985-1986 (sygn. 4-9); postanowienia prezydium miejskiej rady narodowej z lat 1978, 1983 (sygn. 10-11); zarządzenia naczelnika miasta z lat 1973-1974 (sygn. 12-14); zarządzenia prezydenta miasta z lat 1976-1989 (sygn. 15-28); postanowienia prezydenta miasta z lat 1975-1989 (sygn. 29-43); decyzje naczelnika miasta z 1975 r. (sygn. 44); decyzje prezydenta miasta z lat 1976-1989 (sygn. 45-58); oświadczenia naczelnika miasta z lat 1974-1975 (sygn. 59-60); oświadczenia prezydenta miasta z lat 1976, 1979-1981, 1984 (sygn. 61-65); długofalowe i roczne plany pracy jednostek własnych 1976-1979, 1982-1987 (sygn. 66-75); programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej z 1977 r. (sygn. 76); plany i programy badań i opracowań statystycznych z 1977 r. (sygn. 77); analizy i oceny skarg i wniosków z lat 1976-1979, 1982-1987 (sygn. 78-87); protokoły kontroli, inspekcji, lustracji, zarządzenia pokontrolne oraz sprawozdania z ich wykonania z lat 1976-1979, 1982-1987 (sygn. 88-97); dane statystyczne o pracownikach z lat 1978-1988 (sygn. 98-104); przydziały etatów, plany rozmieszczenia pracowników z lat 1979-1988 (sygn. 105-113); plany i programy realizacyjne szkolenia pracowników terenowych organów administracji państwowej i ich realizacja z lat 1978-1979, 1982-1986 (sygn. 114-120); Miejska Komisja Planowania Gospodarczego: plan społeczno-gospodarczego rozwoju miasta Chełma z 1974 r. (sygn. 121); projekt planu społeczno-gospodarczego miasta Chełma na 1975 rok z 1974 r. (sygn. 122); analiza sytuacji gospodarczej i wykonania planu miasta Chełma z 1971 r. (sygn. 123); sprawozdanie z wykonania planu społeczno-gospodarczego miasta Chełma z lat 1976-1981 (sygn. 124-125); ostateczne wersje planów zbiorczych z lat 1977-1989 (sygn. 126-138); sprawozdania i analizy z realizacji planów, opracowania własne z lat 1974-1975, 1977-1989 (sygn. 139-154); Wydział Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej: narady pracownicze własnej jednostki z 1990 r. (sygn. 155); zarządzenia terenowych organów administracji państwowej - własne z lat 1989-1990 (sygn. 156); roczne i na okres kadencji plany pracy własnej rady narodowej z lat 1986-1988 (sygn. 157); roczne i na okres kadencji plany pracy komisji z lat 1987-1988 (sygn. 158); programy realizacyjne i okresowe plany pracy jednostki własnej z lat 1987-1989 z lat 1987-1989 (sygn. 159); sprawozdania z realizacji planów pracy jednostki własnej z lat 1987-1989 (sygn. 160); perspektywiczne plany społeczno-gospodarczego rozwoju i sprawozdania z ich wykonania z lat 1987-1989 (sygn. 161); organizowanie konkursów kulturalnych i innych akcji z lat 1987-1990 (sygn. 162); amatorski ruch teatralny, pomoc instrukcyjna i metodyczna, patronaty z 1987 r. (sygn. 163); karta B: dopływ 2000 r. - roczne i na okres kadencji plany pracy komisji z lat 1977-1980; protokoły posiedzeń komisji stałych z lat 1978-1980, realizacja wniosków komisji z lat 1978-1980, zarządzenia prezydenta z 1983 r., analiza i ocena skarg z lat 1982-1985 (52 j.a.); dopływ 2001 r. - akta kuratorium (protokoły kontroli, lustracji, inspekcji, wizytacje) z lat 1985-1990 (6 j.a.); dopływ 2002 r. - protokoły z narad Naczelnika Miasta Chełma z dyrektorami przedsiębiorstw z 1974 r., protokoły z narad Naczelnika Miasta Chełma z kierownikami wydziałów z lat 1974-1975, miejsca pamięci narodowej - budowa pomnika w lesie Borek z lat 1983-1989 (4 j. a.); dopływ 2013 r. - kroniki Urzędu Miejskiego w Chełmie z lat 1976-1991 (3 j.a.); dopływ 2015 r. - wnioski o odznaczenie z lat 1989-1990, rozgraniczanie nieruchomości z 1976 r., zezwolenia i zarządzenia wydane w oparciu o prawo aktów stanu cywilnego z lat 1977-1986, jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego i nadanie imienia w uroczysty sposób z lat 1978-1986; ewidencja gruntów i budynków z lat 1974-1982, numeracja domów z lat 1982-1990, nazewnictwo ulic i placów z lat 1985-1990 (35 j.a.)

Dzieje twórcy:

Urząd Miejski w Chełmie, województwo lubelskie, powstał w 1973 r., na podstawie ustawy z 22 listopada 1973 r. o zmianie ustawy o radach narodowych oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1973 r. w sprawie zasad organizacji urzędów terenowych organów administracji państwowej. W 1975 r. urząd wszedł w skład województwa chełmskiego. W wyniku zmiany Konstytucji RP oraz ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym nastąpiła likwidacja urzędu miejskiego jako jednostki administracji państwowej. Siedziba urzędu mieściła się w Chełmie. Status prawny – administracja ogólna. Urząd miejski został powołany do wykonywania zadań jako jednostka wykonawcza naczelnika miasta w zakresie załatwiania spraw należących do poszczególnych dziedzin administracji państwowej. Urzędem kierował naczelnik miasta. Statut organizacyjny szczegółowo określał podział i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych. Do zadań referatów należało prowadzenie spraw z zakresu administracji państwowej. Na czele referatów stali kierownicy, którzy mogli wydawać decyzje administracyjne w zakresie ustalonym przez naczelnika miasta. Struktura organizacyjna ulegała zmianom do końca funkcjonowania urzędu.

Daty skrajne:

1973-1990 [1991]

Klasyfikacja:

Nazwa twórcy:

Daty:

1973-1990, 1973-1990.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Języki:

Dostępność:

Ogółem jednostek archiwalnych:

265

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

163

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

3.0

Ogółem opracowanych metrów bieżących

1.6

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 163
spis zdawczo-odbiorczy Tak 102
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 163
spis zdawczo-odbiorczy Tak 102