Sąd Obwodowy w Głogówku

Sygnatura
45/1519/0
Liczba serii
273
Liczba skanów
2588

Zawartość:

Sprawy ogólne 1834-1944 (10j.a.), Postępowanie wywoławcze 1930-1943 (4j.a.), Akta spraw cywilnych 1853-1937 (3j.a.), Spisy właścicieli i nieruchomości b.d. (46j.a.), Księgi gruntowe 1756-1988 (204j.a.), Akta gruntowe 1731-1977 (9493j.a.), Uwłaszczenia, parcelacje, regulacje granic 1852-1889 (13j.a.) Sprawy upadłościowe i wywłaszczenia 1927-1928 (1 j.a.), Sprawy gruntowe 1863-1941 (4j.a.), Urbarze 1799 (1j.a.), Katastry gruntowe 1874-1943 (18j.a.) Podatki od nieruchomości 1871-1941 (67 j.a.), Testamenty i sprawy spadkowe 1788-1945 (1995 j.a.), Sprawy rodzinne i opiekuńcze 1884-1945 (476 j.a.), Matrykuły niepodzielnych gospodarstw chłopskich 1934-1943 (3 j.a.), Akta niepodzielnych gospodarstw chłopskich 1934-1943 (31j.a.), Akta personalne pracowników sądu 1919-1944 (18.j.a), dopływ. 5501/2009 - akta gruntowe miejscowości Pisarzowice t.II k.74 1906 (1 j.a.), przes.1227/2009: akta spraw cywilnych 1934-1938 (4 j.a.), akta gruntowe miejscowości Borek, Głogówek, Biedrzychowice, Kierpień, Strzeleczki, Kujawy, Zawada 1733, 1793-1944 (55 j.a.), testamenty 1805-1936 (90 j.a.), akta opiekuńcze 1887-1944 (27 j.a.), sprawy osiedleńcze: 1874-1875, 1942-1943 (2 j.a.), kasa sądu 1939 (1 j.a.), przes.1335/2009: akta gruntowe 1820-1944 (4 j.a.), przes.1451/2009: akta gruntowe 1824-1935 (2 j.a.), przes.1640/2011: urbarz miejscowości Mochów XIX w. (1 j.a.), akta gruntowe miejscowości Kórnica i Pisarzowice 1791-1934 (2 j.a.), przes.1687/2011: wyciąg katastralny dóbr rycerskich w Twardawie 1914-1938 (1 j.a.); przes. 2471/2016: akta dotyczące sekretarza Kowalskiego 1933-1944 (1 j.a.).

Dzieje twórcy:

Historia sądownictwa w Głogówku związana jest z funkcjonowaniem sądu miejskiego, któremu przewodniczył wójt. Od XIV wieku władzę sędziowską od wójta przejął burmistrz. Wzmianka z 1784 roku informuje, że władzę w mieście sprawował burmistrz, komisarz policji, podskarbi miejski, radni i notariusz Ten stan rzeczy trwał aż do 1808 roku, kiedy to na podstawie ordynacji miejskiej z dnia 19 listopada 1808 roku o rozdzieleniu sądownictwa od administracji, z dniem 23 lipca 1809, władzę sądowniczą przejął Królewski Sąd Ziemski i Miejski (Königlisches Land und Stadtgericht Oberglogau) mający pod swoją jurysdykcją 1417 nieruchomości i 8064 osoby z Głogówka i okolicy. W sądzie pracował sędzia, asesor i dwóch urzędników pomocniczych . W majątku hrabiego Oppersdorfa utworzono niezależny urząd sądowy (GerichtsAmt der Majorats-Herrschaft Oberglogau) w okręgu którego znalazło się 1012 nieruchomości i 7264 osoby Rozporządzeniem króla pruskiego Fryderyka Wilhelma IV z dnia 02.01.1849 zniesiono całkowicie jurysdykcję prywatną i sądownictwo dla osób uprzywilejowanych. Wówczas powołano Sąd Powiatowy (Kreis Gericht) w Prudniku a w Głogówku w 1851 roku powołano Komisję Sądową (Gerichtskomission) w składzie 2 sędziów . Sprawy podlegające kompetencji Sądu Przysięgłych (Schwurgericht) toczyły się przy Sądzie Powiatowym w Nysie. Taki stan przetrwał do 1879 roku. Sądy obwodowe jako sądy pierwszej instancji powołane zostały na podstawie ustawy o ustroju sądownictwa z 27 stycznia 1877 roku , a miejscowości w których miały one działać ustalone zostały w zarządzeniu króla pruskiego Wilhelma I z dnia 26 lipca 1878 roku . Sąd Obwodowy w Głogówku rozpoczął swą działalność w 1879 roku na podstawie zarządzenia króla pruskiego Wilhelma I z 5 lipca 1879 roku. Swoim zasięgiem objął okręg miejski Głogówek, okręgi urzędowe Brożec, Biedrzychowice, Zamek Głogówek I i II, Wierzch, Racławice Śląskie, Strzeleczki, Twardawa, Walce, z okręgu urzędowego Kujawy okręg gminy Kujawy, Czartowice, Zawada, majątek w Kujawach, Czrtowicach i Zawadzie oraz okręg urzędowy Ściborowice z wyłączeniem okręgu gminy Pietnia. W 1934 spod kompetencji Sądu Obwodowego w Koźlu do Sądu Obwodowego w Głogówku przeszła gmina Grodzisko Nowe zadanie przyniosła dla sądu w Głogówku ustawa o dziedzicznych gospodarstwach rolnych z 29 września 1933 roku . Sąd Obwodowy stał się mianowicie również Sądem do spraw dziedziczenia gospodarstw rolnych dla swojego okręgu (Anerbengerichte). W 1935 roku wprowadzono nową ordynację sądową , która między innymi wprowadziła w sądach obwodowych posiadających większą obsadę sędziowską, stanowisko sędziego nadzorującego. Ostatnim sędzią nadzorującym urzędującym w Głogówku był Schutte. W 1927 roku utworzone zostały sądy pracy (Arbeitsgerichte) rozstrzygające wykroczenia i przestępstwa z tytułu umowy o pracę. Sąd pracy dla okręgu działania sądu w Głogówku powstał przy Sądzie Obwodowym w Nysie. Właściwy Wyższy Sąd Pracy znajdował się w Gliwicach. Sprawy oddłużeń załatwiane były przed sądem w Głogówku w latach 1933-1936. Od 1936 roku działał bowiem specjalny urząd do spraw oddłużeń przy Sądzie Obwodowym w Prudniku (Entschuldungsamt). Sąd Obwodowy w Głogówku podlegał Sądowi Krajowemu (Landgericht) w Nysie i Wyższemu Sądowi Krajowemu (Oberlandgericht) w Raciborzu, a po 1939 roku Wyższemu Sądowi Krajowemu w Katowicach. W 1942 roku sąd obwodowy w Głogówku miał pod swoją jurysdykcją ponad 30 tysięcy osób. W sądzie pracowało 2 sędziów. Sąd Obwodowy w Głogówku działał do początku 1945 roku.

Daty skrajne:

[1731] 1879-1945 [1988]

Klasyfikacja:

instytucje ochrony prawa i wymiaru sprawiedliwości

Nazwa twórcy:

Daty:

1731-1731, 1879-1945, 1988-1988.

Nazwa dawna:

Nazwa obcojęzyczna:

Amtsgericht Oberglogau

Języki:

polski, niemiecki

Dostępność:

Udostępniany w całości

Ogółem jednostek archiwalnych:

12587

Ogółem opracowanych jednostek archiwalnych:

12387

Ogółem jednostek archiwalnych bez ewidencji:

0

Ogółem metrów bieżących

115.44

Ogółem opracowanych metrów bieżących

113.84

Ogółem metrów bieżących bez ewidencji

0.0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0

Ogółem plików :

0

Ogółem rozmiar (w MB):

0.0

Ogółem dokumentów

0

Ogółem spraw

0

Ogółem klas

0

Ogółem jednostek archiwalnych:

0.0

Ogółem metrów bieżących:

0.0

Daty skrajne dokumentacji niearchiwalnej:

Nazwa Inwentarz skarbowy Uwagi
inwentarz książkowy zatwierdzony Tak 12387 j.a.
elektroniczny inwentarz archiwalny roboczy Nie

inwentarz w bazie danych IZA 5.0